A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Amsal 51
Anaking, tengetkeun jeung regepkeun ieu hikmah jeung pangarti ti Bapa,
2
Tangtu hidep engke nyaho kumaha kuduna mawa diri sarta kumaha kuduna nyarita, nyirikeun yen boga kanyaho.
3
Biwir pamajikan batur kareueutna lir madu, nyiumna lemes lir lemesna minyak jetun.
4
Tapi dina sanggeusna, ngan kari paitna, kari peurihna.
5
Awewe kitu bakal nyered maneh ka tempat nu maot, da leumpangna ge moro ajal.
6
Dirina henteu tetep dina jalan anu nuju kana hirup, tapi sasab ngalantur, tapi teu ngarasaeun yen ngalantur.
7
Ku sabab eta dengekeun, barudak! Bapa arek ngomong deui. Kade ulah aya anu poho.
8
Awewe kitu singkiran! Malah ka imahna ge ulah deukeut.
9
Lamun maraneh ngalayanan, tangtu leungit kahormatan, tur bakal paeh ngora-ngora ku jalma nu taya karunya.
10
Kakayaan maraneh bakal dicokot ku batur, beubeunangan usaha bakal kapiboga ku nu sejen.
11
Tungtungna ari awak geus beak ku panyakit, maraneh ngan bisa udah-aduh,
12
bari ngomong, ”Ku naon atuh aing teh ijid kana nasehat? Ku naon make embung dipepelingan?
13
Aing embung ngagugu ka guru-guru, embung nurut ka aranjeunna.
14
Nyaho-nyaho aing teh geus hina dina panenjo jalma rea.”
15
Anu matak sing satia ka pamajikan. Kanyaah teh tamplokkeun ka dinya wungkul.
16
Anak ti awewe sejen mah moal aya pigunaeunana ka hidep.
17
Anak sah nu kudu dimumule teh, sina gede, ngarah engkena bisa ngabantu-bantu, lain nu sejen.
18
Anu matak sing ngarasa bagja ku pamajikan. Teangan kasukaan jeung mojang anu ku hidep dikawin,
19
mojang manis jeung tangginas lir mencek; sing katarik ku geulisna, jeung sing bagja ku cintana.
20
Keur naon anaking micinta awewe sejen? Keur naon leuwih kapincut ku kageulisan pamajikan batur?
21
PANGERAN maha uninga kana sagala kalakuan hidep. Ka mana ka mana ge hidep hamo leupas tina panalingaana-Na.
22
Dosana jelema jahat teh lir tataheunan nu bakal ngajiret dirina sorangan,
23
tungtungna paeh lantaran teu bisa ngawasa diri. Ku tina bodo-bodona ahirna tigebrus ka liang kubur.Amsal 5:1

Amsal 5:2

Amsal 5:3

Amsal 5:4

Amsal 5:5

Amsal 5:6

Amsal 5:7

Amsal 5:8

Amsal 5:9

Amsal 5:10

Amsal 5:11

Amsal 5:12

Amsal 5:13

Amsal 5:14

Amsal 5:15

Amsal 5:16

Amsal 5:17

Amsal 5:18

Amsal 5:19

Amsal 5:20

Amsal 5:21

Amsal 5:22

Amsal 5:23Amsal 1 / Ams 1

Amsal 2 / Ams 2

Amsal 3 / Ams 3

Amsal 4 / Ams 4

Amsal 5 / Ams 5

Amsal 6 / Ams 6

Amsal 7 / Ams 7

Amsal 8 / Ams 8

Amsal 9 / Ams 9

Amsal 10 / Ams 10

Amsal 11 / Ams 11

Amsal 12 / Ams 12

Amsal 13 / Ams 13

Amsal 14 / Ams 14

Amsal 15 / Ams 15

Amsal 16 / Ams 16

Amsal 17 / Ams 17

Amsal 18 / Ams 18

Amsal 19 / Ams 19

Amsal 20 / Ams 20

Amsal 21 / Ams 21

Amsal 22 / Ams 22

Amsal 23 / Ams 23

Amsal 24 / Ams 24

Amsal 25 / Ams 25

Amsal 26 / Ams 26

Amsal 27 / Ams 27

Amsal 28 / Ams 28

Amsal 29 / Ams 29

Amsal 30 / Ams 30

Amsal 31 / Ams 31