A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 4

1
Barudak, dengekeun papatah bapa maraneh. Regepkeun supaya boga pangarti.
2
Ieu piwuruk hade paedahna, kudu diingetkeun pisan.
3
Bapa teh anak tunggal. Bapa keur budak keneh,
4
ku Ama sok diwurukan. Saurna, ”Ingetkeun papatah Ama, ulah poho. Lampahkeun sangkan jamuga.
5
Sing meunang hikmah. Sing meunang pangarti. Kade ieu papatah teh ulah dipopohokeun atawa dilalaworakeun.
6
Ulah ngalalaworakeun hikmah, supaya urang ditangtayungan. Anggur pikadeudeuh, sabab eta teh baris nungtun kana rahayu.
7
Meunangkeun hikmah teh usaha pangpentingna. Beunangkeun pangarti ku saniskara nu geus kapimilik.
8
Sing nyaah kana hikmah, engke maraneh dijadikeun jalma mulya. Maraneh bakal jadi jalma nu kaajen, lamun mikadeudeuh hikmah,
9
nu jadi makuta dina hirup maraneh.”
10
Sing ngagugu ka Bapa, anaking! Papatah Bapa bandungan sing saregep, sangkan panjang-punjung panjang umur.
11
Tah, Bapa enggeus ngajarkeun hikmah jeung jalan nu bener geusan hirup.
12
Lamun hidep ati-ati, iatna nya lampah, berekah moal manggih halangan, mun lumpat hamo titajong.
13
Ulah poho ka nu ku Bapa geus dipapatahkeun. Sabab atikan teh nya eta sakumna hirup hidep. Jadi kudu dijaga.
14
Ulah saihwan jeung jelema jarahat. Ulah nurutan adat nu daroraka.
15
Ulah! Si Jahat teh jauhan. Hidep mah jongjon-jongjon bae ulah kagoda! Teruskeun enggoning nyorang jalan sorangan.
16
Jalma jahat mah mun teu ngajahat teh sok teu bisaeun hees, gedebag-gedebug panasaran can mergasa batur.
17
Kawantu keur nu jarahat mah ngajalankeun kajahatan jeung katelengesan teh geus cara kana nyatu jeung nginum.
18
Lalampahan jelema anu satuhu, saibarat srangenge medal, beuki beurang beuki caang.
19
Ari nu jahat mah sarua jeung leumpang dina poekna peuting, blug labuh, duka titajong kana naon, da matana teu nenjo.
20
Anaking, regepkeun. Dengekeun omongan Bapa.
21
Kade ulah aya anu lolos. Ingetkeun, cangreud dina ati.
22
Sing saha anu ngarti, bakal diganjar hirup hurip.
23
Masing asak nya mikir, sabab anu nangtukeun watek hirup teh nya pikiran tea.
24
Poma ulah ngomong anu lain sabenerna. Kudu pantrang bohong, cadu ngabobodo.
25
Sing teteg neuteup ka hareup, hate sing buleud sing yakin, ulah ngeluk semu era.
26
Pikir heula sing asak anu arek dipigawe, tangtu sagala anu diusahakeun teh bakal hade jadina.
27
Jauhan anu jahat, lampah sing lempeng. Poma ulah nyimpang ti jalan anu bener.
Amsal 4:1
Amsal 4:2
Amsal 4:3
Amsal 4:4
Amsal 4:5
Amsal 4:6
Amsal 4:7
Amsal 4:8
Amsal 4:9
Amsal 4:10
Amsal 4:11
Amsal 4:12
Amsal 4:13
Amsal 4:14
Amsal 4:15
Amsal 4:16
Amsal 4:17
Amsal 4:18
Amsal 4:19
Amsal 4:20
Amsal 4:21
Amsal 4:22
Amsal 4:23
Amsal 4:24
Amsal 4:25
Amsal 4:26
Amsal 4:27
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31