A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 30

1
Ieu pitutur Agur putra Yakeh: ”Kuring teh jauh ti Allah, jauh ti Allah, nu matak henteu daya teu upaya.
2
Saenyana kuring teh bodo alah batan sato, henteu boga budi akal cara lumrahna manusa.
3
Sim kuring tara guguru ngumpulkeun elmu, ka Nu Maha Suci luput teu aya katerang.
4
Saha anu geus nyaho kana kaayaan sawarga? Saha anu bisa ngeupeul angin? Saha anu bisa mungkus cai ku jubahna? Saha nu geus nangtukeun wawatesan jagat? Cik saha, sugan maneh nyaho? Jeung saha anakna?
5
Allah teh pageuh nyepeng sabda-Na. Mantenna lir tameng keur sakur anu nyalindung ka salira-Na.
6
Poma ulah nambahkeun naon-naon kana pangandika-Na, anu ku Mantenna henteu diucapkeun, sangkan anjeun teu disiksa lantaran kauninga bohong.”
7
Gusti, samemeh abdi mulang ti dunya, sumeja nyuhunkeun dua perkawis.
8
Saperkawis tebihkeun abdi tina ngabohong. Kalih perkawis ulah dikersakeun miskin, ulah dikersakeun beunghar. Paparin sacekapna bae.
9
Bilih ari beunghar mah ngunghak, nyebat teu wawuh ka Gusti. Ari miskin bilih abdi maling, matak lingsem ka lenggah Allah.
10
Ulah mitenahkeun badega ka dununganana, bisi maneh ku itu disapa, heug bae nandangan lara.
11
Aya jelema anu nyumpahan ka bapana, sarta ka indungna henteu ngajenan.
12
Aya jelema anu ngarasa dirina suci, padahal kacida kotorna.
13
Aya jelema anu ngarasa jadi jelema anu hade, kacida hadena ceuk rarasaanana mah!
14
Aya jelema anu teu boga pisan rasrasan, meres ka nu masakat walurat, dijieun jalan pangupajiwana.
15
Lentah anakna dua, duanana bikang, duanana ngaranna ”Jang aing!” Aya opat rupa hal anu tara seubeuh-seubeuh, nya eta:
16
Alam maot, awewe nu teu bisa boga anak, tanah garing nadah hujan, jeung seuneu anu keur ngabulak-bulak.
17
Jelema anu ngunghak ka bapa atawa moyok ka indung pedah geus kolot, sing dihakanan dagingna ku heulang atawa dipacokan matana ku gagak.
18
Aya opat rupa hal anu ku kami sama sakali henteu kaharti, nya eta:
19
Jalan heulang di awang-awang, jalan oray dina batu karang, jalan kapal di lautan, jeung awewe reujeung lalaki anu eukeur mikacinta.
20
Akal awewe anu serong ti salaki nya eta: Tas ngaranyed buru-buru beberesih. Ari ngakuna, ”Kuring teu salah teu naon!”
21
Aya opat rupa hal anu ku dunya oge henteu bisa ditarima, nya eta:
22
Lamun badega jadi raja, lamun nu gejul loba hakaneunana,
23
lamun awewe pikaijideun meunang salaki, jeung lamun babu ngalindih dunungan awewe.
24
Di bumi aya opat rupa sato lembut, tapi kacida palinterna, nya eta:
25
Sireum, naon tanagana, tapi ari keur halodo garetol ngumpulkeun rejeki.
26
Peucang, naon tanagana, tapi ngenggonna mah di jero cadas.
27
Simeut, euweuh rajana, tapi ana geus ngabrul mani beres kawas diatur.
28
Cakcak, gampang pisan ditewakna, parandene kitu di karaton-karaton ge aya.
29
Aya opat anu leumpangna pikaresepeun, nya eta:
30
Singa, panggagahna ti sakabeh sasatoan tur euweuh kasisieunna.
31
Embe jalu, hayam jago, jeung raja anu keur tatandang di hareupeun baladna.
32
Lamun maneh adigung jeung boga niat nyieun kagorengan ku bawaning gejul, geuwat eureunan sarta mikir.
33
Sabab: Manasina susu ku maneh dikocok, jadi mantega. Ari maneh ngetig irung batur mah bocor getihna. Ari nyieun piambekeun batur mah maneh cilaka.
Amsal 30:1
Amsal 30:2
Amsal 30:3
Amsal 30:4
Amsal 30:5
Amsal 30:6
Amsal 30:7
Amsal 30:8
Amsal 30:9
Amsal 30:10
Amsal 30:11
Amsal 30:12
Amsal 30:13
Amsal 30:14
Amsal 30:15
Amsal 30:16
Amsal 30:17
Amsal 30:18
Amsal 30:19
Amsal 30:20
Amsal 30:21
Amsal 30:22
Amsal 30:23
Amsal 30:24
Amsal 30:25
Amsal 30:26
Amsal 30:27
Amsal 30:28
Amsal 30:29
Amsal 30:30
Amsal 30:31
Amsal 30:32
Amsal 30:33
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31