A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 28

1
Nu jahat mah euweuh nu ngudag ge lumpat. Sabalikna jelema jujur mah teuneung cara singa.
2
Bangsa baris kuat sarta tahan, lamun para pamingpinna palinter sarta laluhung, tapi bangsa anu dosa mah pamarentahna ngan gunta-ganti bae.
3
Mun pangagung ngagencet ka nu balangsak, ibarat hujan gede anu ngaruksak pibuateun.
4
Teu malire kana hukum, tanda mihak ka nu jarahat. Sabalikna lamun tunduk kana hukum, tangtu ngalawan ka nu jahat.
5
Nu jahat mah teu nyaho di adil. Ari nu ngesto ka PANGERAN mah ngarti enya-enya.
6
Malarat oge kajeun asal jujur, ti batan beunghar tapi curang.
7
Budak ngora anu tigin kana aturan, cingcirining pinter. Tapi anu nyobat jeung anu baragajul mah tangtu ngerakeun bapana.
8
Beunghar ku jalan ngarentenkeun jeung meres, kabeungharanana bakal ragrag ka jelema anu nyaah ka nu miskin.
9
Nu teu tunduk kana hukum Allah, panedana oge ku Allah kacida dipikacuana.
10
Sing saha nu merdaya jelema jujur sangkan nyieun kajahatan, bakal tigubrag ku kajailanana sorangan. Jalma nu beresih tina kasalahan, tangtu baris diganjar.
11
Jalma beunghar sok umangkeuh pinter. Tabeatna kitu teh ku nu miskin tapi pinter mah kamaʼlum pisan.
12
Mun jelema hade unggah nyekel kawasa, jelema-jelema milu suka. Sabalikna lamun nu jahat nyekel kawasa, rahayat teh ngadedempes bae.
13
Nu ngabunian dosa, moal jamuga hirupna. Lamun ngaku kana dosana sarta tuluy tobat, tangtu ku Allah dipikawelas.
14
Kudu sieun ku PANGERAN sapapanjangna, sangkan bagja, da ari wangkelang mah tangtu cilaka.
15
Rahayat miskin moal aya dayana lamun pangerehna jalma jahat. Eta jalma sarua ngabahyakeunana jeung singa nu guar-gaur, atawa biruang nu adar-ider neangan mangsa.
16
Pangereh anu teu boga akal sehat sok lalim kabina-bina, tapi pangereh nu mikangewa lampah curang bakal awet marentahna.
17
Jalma nu boga dosa maehan, ibarat ngali kuburan gagancangan keur ngaruang maneh. Keun antep.
18
Kudu jujur, tangtu hirup salamet, mun teu jujur, pasti tereh tijungkel.
19
Jurutani anu rajin moal kakurangan pangan. Jalma anu resep nganggur bakal malarat saumur-umur.
20
Jalma jujur tangtu mujur. Ari anu hayang gancang beunghar, mo luput tina hukuman.
21
Pilih kasih teh goreng. Tapi sok aya hakim anu teu bener, lantaran kabita ku pangruruba anu teu pira.
22
Jalma sarakah mah hayang buru-buru beungharna bae, teu nyahoeun yen dirina baris malarat.
23
Terus bae elingan jelema teh, lila-lila ge narima, ti batan dialem-alem.
24
Majarkeun teh maling ti kolot mah teu naon-naon. Padahal taya bedana ti bangsat.
25
Mentingkeun diri sorangan teh matak pikasusaheun. Kaayaan maneh bakal jadi pohara leuwih hadena upama maneh percaya ka PANGERAN.
26
Nurut kana pikiran sorangan bae teh kalangsu. Mun hayang mulus rahayu, piwulang nu palinter teh gugu.
27
Mere ka nu kakurangan, maneh moal kakurangan. Lamun maneh pura-pura teu nenjo ka nu balangsak, tangtu pada nyarumpahan.
28
Mun jalma jahat unggah nyekel kawasa, rahayat ngadedempes. Mun eta enggeus tiguling, nu balener baris nyarekel deui kawasa.
Amsal 28:1
Amsal 28:2
Amsal 28:3
Amsal 28:4
Amsal 28:5
Amsal 28:6
Amsal 28:7
Amsal 28:8
Amsal 28:9
Amsal 28:10
Amsal 28:11
Amsal 28:12
Amsal 28:13
Amsal 28:14
Amsal 28:15
Amsal 28:16
Amsal 28:17
Amsal 28:18
Amsal 28:19
Amsal 28:20
Amsal 28:21
Amsal 28:22
Amsal 28:23
Amsal 28:24
Amsal 28:25
Amsal 28:26
Amsal 28:27
Amsal 28:28
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31