A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 27

1
Ulah sok agul ku poe isuk, da moal nyaho ka nu baris kajadian isukan teh.
2
Utamana dipuji teh ku batur, komo ku nu teu wawuh mah. Ulah muji maneh.
3
Kasusah anu dilantarankeun ku kabodoan sorangan, leuwih beurat batan batu, leuwih ampeg batan keusik.
4
Amarah teh bengis tur ngaruksak. Tapi sirik-pidik mah leuwih-leuwih.
5
Leuwih hade nyawad terus terang, ti batan disangka embung malire-malire acan.
6
Najan matak nyeri, ari ti sobat mah hade maksudna. Sabalikna lamun musuh ngarangkul, urang kudu curiga.
7
Beuteung geus seubeuh mah madu ge embung. Sabalikna lamun eukeur kalaparan, nu pait ge asa amis.
8
Jalma anu ninggalkeun imah, lir manuk ninggalkeun sayang.
9
Minyak jeung seuseungitan kaangseuna seger, ari sobat dalit matak teger.
10
Ulah sok poho ka sobat, kitu deui ka sobat bapa. Waktu keur meunang kasusah, teu kudu menta tulung ka dulur. Tatangga deukeut leuwih bisa nulung ti batan dulur nu jauh.
11
Sing bijaksana anaking, sangkan Bapa senang, jeung sangkan Bapa bisa ngajawab ka anu nyela ka Bapa.
12
Jalma anu surti mah kana pibahlaeun teh awas, seug disingkahan. Ari nu teu boga pikiran mah noyod bae, temahna kaduhung.
13
Pohara kabalingerna sasanggupanan rek mangmayarkeun hutang batur teh, lantaran kudu jeung wani naruhkeun sakabeh kaboga.
14
Ngawilujengkeun oge ari subuh-subuh jeung bari gogorowokan ngahudangkeun mah sarua bae jeung nyarekan.
15
Pamajikan cerewed ibarat cai nyakclakan keur ngecrek hujan.
16
Rek kumaha ngeureunkeunana? Ibarat megatan angin atawa ngeupeul minyak.
17
Budi akal datangna ti pada jalma, cara waja silih asah jeung waja.
18
Lamun tangkal hayang kadahar buahna, kudu diurus hade-hade. Lamun hayang dipikanyaah ku dunungan kudu ngesto.
19
Lir beungeut sorangan kajeueung di jero cai, diri sorangan katempo di jero hate.
20
Angen-angen manusa taya beakna, lir alam kubur anu tara pinuh-pinuh.
21
Emas jeung perak diujina ku seuneu, ari jelema dicobana ku pamuji.
22
Nu gejul mah diteunggeulan satengah paeh ge angger bae gejul.
23
Embe, domba, ingon-ingon, urus raksa sabisa-bisa,
24
da kakayaan teh moal saendeng-endeng. Malah bangsa-bangsa oge moal langgeng.
25
Ngarit jarami, ngarit jukut di lamping pasir, sabot kitu ge jarami anyar jaradi deui. Ngarit teh kudu pindah ka pasir.
26
Hayang boga pakean, nyieun lawonna tina bulu domba. Hayang boga tanah, meuli. Duitna tina ladang ngajual embe.
27
Embe anu sawarehna deui peres susuna, keur inumeun maneh sakulawarga, kitu deui keur badega-badega awewe.
Amsal 27:1
Amsal 27:2
Amsal 27:3
Amsal 27:4
Amsal 27:5
Amsal 27:6
Amsal 27:7
Amsal 27:8
Amsal 27:9
Amsal 27:10
Amsal 27:11
Amsal 27:12
Amsal 27:13
Amsal 27:14
Amsal 27:15
Amsal 27:16
Amsal 27:17
Amsal 27:18
Amsal 27:19
Amsal 27:20
Amsal 27:21
Amsal 27:22
Amsal 27:23
Amsal 27:24
Amsal 27:25
Amsal 27:26
Amsal 27:27
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31