A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 26

1
Muji jelema gejul mah teu merenah, ibarat salju dina musim panas, lir hujan dina musim panen.
2
Panyapa nu salah larap moal teurak, ibarat manuk galabar-geleber teu manggih keur eunteup.
3
Kuda nurutna ku pecut, kalde ku kadali, ari nu gejul ku pepentung.
4
Nu ngajawab pananya anu mahiwal sarua mahiwalna jeung nu nanyana.
5
Pananya anu mahiwal, jawab ku nu mahiwal deui. Ku nu nanyana bakal karasaeun yen geuning dirina teh henteu pinter sakumaha panyangkana.
6
Mihapekeun beja ka nu gejul, sarua jeung neukteuk suku sorangan, nu repot sorangan keneh.
7
Saperti nu lumpuh ngagunakeun sukuna, nya kitu keneh lamun nu gejul ngucapkeun siloka.
8
Mere hormat ka nu gejul, sarua bae jeung nalikeun batu kana bandring.
9
Mun anu burung nyutat ucapan nu munel, moal beda ti nu mabok rek nyabut cucuk tina leungeunna.
10
Ngahiras gawe ka jelema gejul anu kabeneran ngaliwat, kalah matak pusing sarerea.
11
Anu gejul sok mindoan kagejulanana, cara anjing malikan utahna.
12
Leuheung keneh jelema nu pangbodona, ti batan jelema anu ngarasa pinter padahal henteu.
13
Naon sababna anu kedul resep ngahekok di imah? Naha aya kasieunna, sugan sieuneun kerud?
14
Jelema kedul karesepna galaha-gelehe di enggon, cara panto galar-gilir dina engselna.
15
Aya jelema anu ku kedul-kedulna, nepi ka hoream ngahuap cape.
16
Jelema kedul sok boga angkeuh leuwih pinter batan tujuh jelema anu bisa ngabela pamanggihna.
17
Jalma anu sok pipilueun kana pacengkadan nu lain urusan sorangan, ibarat ngajambret ceuli anjing anu pareng liwat.
18
Jeg nu edan ngamang-ngamang gobang,
19
nya kitu jelema anu ngalejokeun bari majarkeun teh ngan pangangguran.
20
Seuneu lamun henteu disuluhan mah pareum. Pasea lamun henteu disundutan mah eureun.
21
Ruhak lamun diarengan ruhay, seuneu lamun disuluhan ngagedur, pasea lamun dihucuhkeun beuki rongkah.
22
Aya ku genah ari ngadengekeun upatan! Mun kongang mah mani hayang nyamualkeun.
23
Ngaku sono ukur biwir padahal hatena henteu, teu beda ti pariuk taneuh dipulas herang.
24
Aya jalma anu pura-pura muji, padahal hatena mikageuleuh.
25
Kade tong dipercaya najan pamujina genah ge, da hatena mah ngentab-ngentab ku kangewa.
26
Bisa pisan nyumputkeun kangewana teh, tapi kagorenganana moal teu kapanggih.
27
Anu julig ka batur tangtu cilaka ku kajuliganana sorangan, cara anu ngali gawir tangtu kaurugan.
28
Ngabohongan batur sarua jeung mikangewa. Omongan jalma dengki temahna ngan nyilakakeun.
Amsal 26:1
Amsal 26:2
Amsal 26:3
Amsal 26:4
Amsal 26:5
Amsal 26:6
Amsal 26:7
Amsal 26:8
Amsal 26:9
Amsal 26:10
Amsal 26:11
Amsal 26:12
Amsal 26:13
Amsal 26:14
Amsal 26:15
Amsal 26:16
Amsal 26:17
Amsal 26:18
Amsal 26:19
Amsal 26:20
Amsal 26:21
Amsal 26:22
Amsal 26:23
Amsal 26:24
Amsal 26:25
Amsal 26:26
Amsal 26:27
Amsal 26:28
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31