A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 24

1
Ulah sirik ka nu jahat, jeung ulah hayang nyobat,
2
da itikadna teh ngan arek nyusahkeun bae, saucap-ucapna matak cilaka batur.
3
Hikmah jeung pangarti teh dasar ajegna rumah tangga.
4
Jalma nu boga kanyaho mah kamarna dieusi ku barang-barang anu aralus, marahal.
5
Bijaksana leuwih utama ti batan gede tanaga. Memang bener kanyaho teh leuwih penting ti batan kabedasan.
6
Kapan samemeh prung tarung teh kudu ngararancang heula sing taliti, tur beuki loba meunang nasehat, beuki pasti kawasna kana baris unggul.
7
Nu bodo mah moal ngartieun kana omongan anu jarero eusina. Jadi lamun dibawa badami perkara penting teh ngan ukur bisa ngabetem.
8
Lamun salawasna boga itikad goreng, maneh bakal kaceluk tukang rusuh.
9
Pangrarancang jelema gejul mah pidorakaeun wungkul. Ka tukang cacawad mah sarerea ge ngewa.
10
Lamun maneh babari leutik hate ku kasusahan, tetela hengkerna atuh.
11
Mun maneh nenjo aya jelema digusur rek dipaehan, geuwat rebut.
12
Meureun ceuk hate maneh eta lain urusan aing. Tapi eta kereteg kitu teh ku Allah kauninga, tur bakal dibalitungkeun.
13
Anaking, pek ngadahar madu, alus eta teh. Tah, sakumaha madu tina sayang nyiruan amis karasana ku letah,
14
nya kitu hikmah oge hade pikeun jiwa. Beunangkeun hikmah, tangtu hidep nyanghareupan mangsa anu gumilang.
15
Ulah cara jalma jahat nu ngareka rek ngarampog jalma jujur, atawa ngagusur imahna.
16
Jalma jahat mah tangtu ajur ku balahi. Sabalikna jalma jujur mah sakumaha seringna tibeubeut oge moal weleh menyat deui.
17
Ulah gumbira lamun musuh cilaka, ulah bungah lamun manehna tijungkel.
18
Peta maneh kitu ku PANGERAN kauninga tur teu dirujukan, boa teuing eta musuh teh ku Mantenna moal tulus dihukumna.
19
Ulah jengkel atawa dengki ka jalma nu ngajuligan.
20
Nu jahat mah moal jamuga.
21
Anaking, kudu sieun ku PANGERAN jeung ku raja. Ulah milu ngalawan ka Allah atawa ka raja,
22
da tangtu baris tereh tiwas. Hayang nyaho maneh rasana balahi ti Allah atawa ti raja?
23
Kieu deuih ceuk nu palinter: Salah ari hakim ukur maen sangka bae mah.
24
Sabab mun nepi ka jalma salah teu dihukum, hakimna tangtu pada nyapa, ku sasaha ge dipikangewa.
25
Hakim nu bener nibankeunana hukuman teh ka nu salah, bakal parek rejekina sarta kawentar ngaranna.
26
Jawaban anu sabalakana, tandaning sobat sajati.
27
Memeh nyieun imah atawa rek imah-imah, uruskeun heula rajakaya, sangkan reugreug, aya keur tatali hurip.
28
Ulah jadi saksi ngalawan tatangga teu karana sabab, atawa ngomong goreng hal dirina.
29
Jeung ulah boga rasa, ”Manehna ge kitu ka aing, rek dibales sing satimpal!”
30
Pareng kami ngaliwat ka hiji lahan anggur bogana jelema kedul.
31
Mani pinuh ku ruyuk cucuk jeung daun eurih, pagerna pasolengkrah.
32
Seug ku kami kapikir, nya ieu pituahna. Kieu:
33
Pek kekedengan, pek sare, pek nangkeup tuur ngaso sakeudeung.
34
Sabot kitu, gurudag kamalaratan narajang. Lir rampog mawa pakarang.
Amsal 24:1
Amsal 24:2
Amsal 24:3
Amsal 24:4
Amsal 24:5
Amsal 24:6
Amsal 24:7
Amsal 24:8
Amsal 24:9
Amsal 24:10
Amsal 24:11
Amsal 24:12
Amsal 24:13
Amsal 24:14
Amsal 24:15
Amsal 24:16
Amsal 24:17
Amsal 24:18
Amsal 24:19
Amsal 24:20
Amsal 24:21
Amsal 24:22
Amsal 24:23
Amsal 24:24
Amsal 24:25
Amsal 24:26
Amsal 24:27
Amsal 24:28
Amsal 24:29
Amsal 24:30
Amsal 24:31
Amsal 24:32
Amsal 24:33
Amsal 24:34
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31