A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 20

1
Anggur ari loba teuing mah matak ngacapruk kawas nu burung. Daek mabok mah bodo kabina-bina.
2
Kudu gimir ku amarah raja, kawas gimir ku gaurna singa. Ngahudang amarahna sarua jeung maehan maneh.
3
Lampah pujieun pisan nyingkiran anu garejul parebut padu mah.
4
Lamun patani dina usum nyawah kedul ngawuluku, tangtu moal boga pibuateun.
5
Pipikiran jelema teh saibarat cai dina sumur jero. Tapi ku anu berbudi mah teu burung katimba.
6
Saban jalma sok ngakukeun satia, tapi ari anu enya satia mah langka.
7
Bagja anu jadi anak, lamun bapana jujur sarta kalakuanana bener.
8
Raja anu linggih dina korsi pangadilan, socana awas kana kajahatan.
9
Jalma mana anu wani nyebutkeun yen dirina enyaan beresih, geus lubar tina dosana?
10
Tukang malsu timbangan jeung meteran, jadi kagiruk PANGERAN.
11
Sipat budak oge boh jujur, boh bageur, tembong dina paripolahna.
12
PANGERAN maparin panon keur nenjo, maparin ceuli pikeun ngadenge.
13
Lamun waktu ngan dipake sare, nya malarat balukarna. Kudu ngoprek, sangkan seubeuh barang capek.
14
Anu meuli, sabot nawar mah nyebutna teh mahal teuing, mahal teuing. Tapi ari geus beunang mah agul-agul, boga rasa pinter nawar.
15
Lamun maneh ngarti kana hal anu keur diucapkeun sorangan, eta teh pangaboga anu pangajina leuwih ti emas atawa permata.
16
Pohara kabalingerna sasanggupanan rek mangmayarkeun hutang batur teh, lantaran kudu jeung wani naruhkeun sakabeh kabogana.
17
Barang beunang teu jujur, mimiti mah karasana lir kadaharan anu pohara ngeunahna, tapi lila-lila mah asa neureuy keusik.
18
Tong asa-asa menta heula nasehat, sangkan hasil anu diseja. Rek tarung ge ulah ujug-ujug der, kudu asak tatahar heula.
19
Nu beuki ngobrol mah teu bisa dibawa nyekel rasiah. Anu loba omong leuwih hade dijauhan.
20
Anu nyumpahan ka kolot, hirupna bakal enggeusan, lir palita anu pes pareum di nu poek.
21
Harta banda mah beuki gampang disiarna, beuki kurang mangpaʼatna.
22
Ulah hayang ngabales ka nu nyilakakeun. Anggur sanggakeun ka PANGERAN, Mantenna anu baris ngalereskeun.
23
PANGERAN mikagiruk ka jalma nu make timbangan palsu jeung malsu timbangan.
24
Pimanaeun manusa bisa nyaho kana tincakeun hirupna, sabab lengkah-lengkahna PANGERAN anu nangtukeun.
25
Memeh aya panadaran ka PANGERAN, timbang heula masing asak, sangkan henteu kaduhung ahirna.
26
Ku raja anu binekas mah nu boga salah teh kauninga sarta dihukum teu dipikarunya.
27
PANGERAN ka urang maparin budi rasa reujeung ati sanubari. Urang moal bisa sumput salindung.
28
Raja baris tetep kawasana, satungtung marentahna jujur, bener, adil.
29
Ka barudak ngora katarik teh ku kakuatanana, ari ka nu karolot hormat teh ku karana huisna.
30
Ngarobah cara hirup teh sakapeung mah matak kacida peurihna.
Amsal 20:1
Amsal 20:2
Amsal 20:3
Amsal 20:4
Amsal 20:5
Amsal 20:6
Amsal 20:7
Amsal 20:8
Amsal 20:9
Amsal 20:10
Amsal 20:11
Amsal 20:12
Amsal 20:13
Amsal 20:14
Amsal 20:15
Amsal 20:16
Amsal 20:17
Amsal 20:18
Amsal 20:19
Amsal 20:20
Amsal 20:21
Amsal 20:22
Amsal 20:23
Amsal 20:24
Amsal 20:25
Amsal 20:26
Amsal 20:27
Amsal 20:28
Amsal 20:29
Amsal 20:30
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31