A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 18

1
Jelema nu tara campur jeung batur, sok mentingkeun dirina bae. Kana paham batur, kajeun ceuk nu rea bener, tara satuju.
2
Keur nu gejul mah ngarti sukur henteu kajeun. Maksudna ge ngan ukur hayang ngabengbrengkeun kapinteran sorangan.
3
Dosa katut wiwirangna rerentetan. Mun harga diri geus leungit, kari hinana.
4
Ucap-ucapan jelema bisa jadi hikmah, jero ibarat sagara, seger lir cai walungan.
5
Condong ka nu salah jeung teu mere kaadilan ka jelema nu beresih tina kasalahan teh goreng pisan.
6
Lamun nu gejul geus mimiti ngasongkeun alesan, eta sarua jeung menta paneunggeul.
7
Nu gejul mah ana geus nyarita sok terus ngocoblak, nepi ka karingkus ku ucap-ucapna keneh.
8
Aya ku genah ari ngadengekeun upatan! Mun kongang mah mani hayang nyamualkeun.
9
Jalma kedul sarua gorengna jeung jelema nu ngaruksak.
10
Jenengan PANGERAN lir benteng anu tohaga. Jalma anu ibadah bisa muru ka dinya, tangtu rahayu.
11
Ari ceuk pangrasa nu baleunghar, harta bandana teh bisa ngajaga dirina, lir kuta tohaga ngabudeur nagara.
12
Ari hayang dihormat kudu rendah hate. Ari angkuh mah baris tijungkel.
13
Memeh ngajawab regepkeun heula. Lamun henteu kitu, tetela maneh teh bodo, celaeun.
14
Kahayang kana cageur ari keur gering, bisa nunjang kakuatan. Leungit eta, harepan ge musna.
15
Jelema pinter mah kana nyiar elmu teh mani nyongsrong tur junun.
16
Anjeun rek ngadeuheus ka jelema penting? Bawakeun tanda katineung, moal teu lungsur-langsar.
17
Nu nyarita ti heula di pangadilan, memeh lawanna ngabantah mah caritana sok siga enya.
18
Lamun dua jalma nu sarua kawasana padu di pangadilan, bisa disapih ku ngalung dadu.
19
Kudu nulung ka dulur, engke manehna ngabela ka urang lir kuta anu tohaga ngabenteng nagara. Sabalikna lamun digetrengan, kaanjangan ge embungeun.
20
Jamuga moalna urang, gumantung kana omongan sorangan.
21
Sabab hirup teh goreng ku omong hade ku omong. Balukar tina omongan urang, nu nanggungna urang-urang keneh.
22
Nu boga pamajikan teh estu jelema bagja. Eta teh rahmat PANGERAN.
23
Nu malarat mah ngucapkeun pamentana lengas-lengis. Tapi nu beunghar mah ana ngajawab teh ketus.
24
Loba sobat nu teu awet, aya oge nu satia leuwih ti dulur sorangan.
Amsal 18:1
Amsal 18:2
Amsal 18:3
Amsal 18:4
Amsal 18:5
Amsal 18:6
Amsal 18:7
Amsal 18:8
Amsal 18:9
Amsal 18:10
Amsal 18:11
Amsal 18:12
Amsal 18:13
Amsal 18:14
Amsal 18:15
Amsal 18:16
Amsal 18:17
Amsal 18:18
Amsal 18:19
Amsal 18:20
Amsal 18:21
Amsal 18:22
Amsal 18:23
Amsal 18:24
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31