A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Amsal 171
Mending dahar sangu bear tapi hate tengtrem, ti batan kadaharan nu ngareunah di imah anu pinuh ku kasusah.
2
Badega anu binangkit bisa ngelehkeun anak dunungan nu tanpa guna. Malah bisa kabagi warisan sagala.
3
Emas jeung perak diujina ku seuneu. Ari hate jelema mah diujina ku PANGERAN.
4
Jalma jahat ngaguguna kana pikiran jahat, tukang bohong kana bohong.
5
Ngulinkeun nu miskin sarua jeung ngulinkeun PANGERAN nu ngadamelna. Ulah atoh nenjo batur nu goreng milik, bisi kahukum.
6
Nu geus karolot sok agul ku incu-incu, cara barudak sok agul ku bapana.
7
Jelema nu lantip budi nyaritana moal bohong, jeung pamohalan pisan jelema gejul nyarita aya eusina.
8
Aya jalma anu nganggap, yen panyogok teh matih, sagala ge ku eta mah leeh.
9
Mun hayang dipikaresep, kudu daek ngahampura batur nu salah ka urang. Ngunek-ngunek bae kana kasalahanana mah keur nyobat ge bisa pegat.
10
Panegor sakali ge ku jalma berbudi mah leuwih karasaeun mangpaʼatna, ti batan jalma bodo digebugan ratusan kali.
11
Ka jalma jahat anu salawasna nyieun onar, pati teh datangna lir utusan nu kejem.
12
Aya saleuheung amprok jeung biruang anu karampas anakna, ti batan tepung jeung anu burung nu pipikiranana gejul.
13
Males goreng ka nu hade, balukarna kagorengan teh bakal nyayang di imah.
14
Awal pasendatan, ibarat mimiti bocorna hiji bendungan. Memeh bedah kudu geuwat diomean.
15
Nyalahkeun jelema beresih, atawa ngaleupaskeun jelema jahat, duanana ge kaceuceub PANGERAN.
16
Ngongkosan nu gejul sangkan dididik euweuh hadena, da puguh teu bogaeun pikiran sehat.
17
Sobat salawasna sok nembongkeun kanyaahna. Ari dulur pikeun naon mun lain keur silih tulungan dina kasusah?
18
Anu sasanggupanan mangmayarkeun hutang tatangga mah, ngan jelema anu teu boga pikiran.
19
Jalma nu resep kana masiat, resep pasea, jalma anu osok nyombong bae, neangan pipaseaeun.
20
Gindi pikir jeung goreng biwir, ngan cilaka bagianana, moal meunang kahadean.
21
Pikeun nu jadi bapa mah lamun anakna milampah kagejulan, taya lian ti matak nalangsa.
22
Gumbira teh matak sehat. Nguluwut bae mah matak gering nangtung.
23
Hakim anu piduit, ririkipan daek disogok, kaadilan mah teu dijalankeun.
24
Jelema anu asak luangna, nu diulik teh lampah nu bijaksana. Ari anu atah luangna mah sok kumaha bae karepna.
25
Anak gejul, ka bapa matak susah, ka indung matak nalangsa.
26
Henteu pantes ngadengda jelema anu henteu salah. Henteu pantes ngahukum jelema bageur.
27
Jalma nu yakin kana dirina, tara ngomong sagawayah. Jelema bijaksana mah ayem.
28
Nu gejul ge ari repeh jeung sungutna kuateun balem mah sok disangka bijaksana.Amsal 17:1

Amsal 17:2

Amsal 17:3

Amsal 17:4

Amsal 17:5

Amsal 17:6

Amsal 17:7

Amsal 17:8

Amsal 17:9

Amsal 17:10

Amsal 17:11

Amsal 17:12

Amsal 17:13

Amsal 17:14

Amsal 17:15

Amsal 17:16

Amsal 17:17

Amsal 17:18

Amsal 17:19

Amsal 17:20

Amsal 17:21

Amsal 17:22

Amsal 17:23

Amsal 17:24

Amsal 17:25

Amsal 17:26

Amsal 17:27

Amsal 17:28Amsal 1 / Ams 1

Amsal 2 / Ams 2

Amsal 3 / Ams 3

Amsal 4 / Ams 4

Amsal 5 / Ams 5

Amsal 6 / Ams 6

Amsal 7 / Ams 7

Amsal 8 / Ams 8

Amsal 9 / Ams 9

Amsal 10 / Ams 10

Amsal 11 / Ams 11

Amsal 12 / Ams 12

Amsal 13 / Ams 13

Amsal 14 / Ams 14

Amsal 15 / Ams 15

Amsal 16 / Ams 16

Amsal 17 / Ams 17

Amsal 18 / Ams 18

Amsal 19 / Ams 19

Amsal 20 / Ams 20

Amsal 21 / Ams 21

Amsal 22 / Ams 22

Amsal 23 / Ams 23

Amsal 24 / Ams 24

Amsal 25 / Ams 25

Amsal 26 / Ams 26

Amsal 27 / Ams 27

Amsal 28 / Ams 28

Amsal 29 / Ams 29

Amsal 30 / Ams 30

Amsal 31 / Ams 31