A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 16

1
Manusa meunang nyieun pamaksudan, ari nu nangtukeunana mah Allah.
2
Ceuk pangrasa urang mah pagawean urang teh hade bae. Ari PANGERAN mah nguji ka nu aya dina sanubari urang.
3
Kudu nyuhunkeun ka PANGERAN sangkan rencana urang diberkahan, tangtu pagawean urang lulus.
4
Sagala dadamelan PANGERAN aya tujuanana masing-masing. Mantenna geus nangtukeun yen nu jahat baris ditumpes.
5
Nu arangkuh jadi kacua PANGERAN, tur moal bisa nyingkir tina hukuman.
6
Kudu satia satuhu, tangtu dosa urang ku Allah dihampura. Kudu tumut ka PANGERAN, tangtu luput tina musibat.
7
Mun urang nyukakeun manah PANGERAN, musuh oge bisa malik nyobat.
8
Pangasilan saeutik ge ari beunang jujur mah leuwih mangpaʼat, ti batan loba tapi meunang teu bener.
9
Manusa anu boga angen-angen, Allah anu memener lengkahna.
10
Timbalan raja mah meunang kawasa ti Allah, putusanana salawasna adil.
11
Pamundut PANGERAN, timbangan jeung ukuran teh kudu bener, jujualan kudu jujur.
12
Raja teu meunang ngantep kajahatan, sabab kuatna pamarentahan teh nya ku kaadilan.
13
Raja mah kahoyongna ngadangu perkara nu saestuna, mikaresep ka sakur anu ngucapkeun anu sayaktina.
14
Jalma anu bijaksana, narekahan sangkan raja senang manahna. Sabab lamun raja enggeus bendu, teu mustahil mun aya nu nepi ka paeh oge.
15
Kurnia raja lir ibarat mendung nurunkeun hujan di musim halodo, matak ngahirupkeun.
16
Boga pangarti jeung kapinteran mah leuwih utama ti batan boga emas perak.
17
Jalma hade mah lampahna nyingkiran pibalahieun. Ku sabab eta kudu ati-ati lampah, sangkan rahayu.
18
Adigung temahna ancur, angkuh temahna rubuh.
19
Mending oge rendah hate jeung taya kaboga, ti batan milu ka jalma angkuh jeung milu kacemekan ku barang beunangna ngarampas.
20
Sing tigin kana piwulang, supaya lulus nya maksud. Masing ngandel ka PANGERAN, malar meunang kabagjaan.
21
Jalma bijaksana anu sawawa, kaciri tina pangartina; tina carana nyarita, omonganana beuki tambah ngayakinkeun.
22
Hikmah teh sumber hirupna jalma anu bijaksana, tapi mapatahan jelema gejul mah ka hambur-hambur waktu.
23
Jalma berbudi mah memeh ngomong dipikir heula, jadi anu diucapkeunana teh bisa leuwih ngayakinkeun.
24
Ucap darehdeh ibarat madu, nya amis nya alus keur kasehatan.
25
Aya jalan anu disangka pisalameteun, padahal brasna kana pipaeheun.
26
Kajurung ku lapar, nu kuli mah beuki soson-soson digawena, sangkan bisa buru-buru dahar.
27
Jelema jahat mah ngan neangan bae jalan picilakaeun batur. Malah ucap-ucapna ge ngagudag-gudag ku kajahatan.
28
Jalma jahat resep nyebarkeun pitenah, kagorenganana dipake ngabengkahkeun anu eukeur sosobatan.
29
Jalma telenges mah ka baturna ge nipu merdaya, ngarah baturna cilaka.
30
Sing waspada ka nu nyengiran jeung ngiceupan, eta teh dina hatena mah boga niat jahat.
31
Umur panjang jadi ganjaran ka jalma anu temen nya lampah, ari huis minangka makuta mulya.
32
Mending sabar ti batan gagah. Mending ge bisa ngered diri, ti batan bisa ngarebut hiji kota.
33
Taya halangan ngalung dadu oge geusan neguh pangersa Allah. Ari jawabanana mah ditangtukeun ngan ku Allah.
Amsal 16:1
Amsal 16:2
Amsal 16:3
Amsal 16:4
Amsal 16:5
Amsal 16:6
Amsal 16:7
Amsal 16:8
Amsal 16:9
Amsal 16:10
Amsal 16:11
Amsal 16:12
Amsal 16:13
Amsal 16:14
Amsal 16:15
Amsal 16:16
Amsal 16:17
Amsal 16:18
Amsal 16:19
Amsal 16:20
Amsal 16:21
Amsal 16:22
Amsal 16:23
Amsal 16:24
Amsal 16:25
Amsal 16:26
Amsal 16:27
Amsal 16:28
Amsal 16:29
Amsal 16:30
Amsal 16:31
Amsal 16:32
Amsal 16:33
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31