A A A A A
×

Alkitab Suci

Amsal 10

1
Ieu pituah-pituah Suleman: Anak pinter bapa nu bungah. Anak gejul indung nu nalangsa.
2
Harta banda beunang teu jujur, moal aya berekahna. Ari jujur mah matak rahayu.
3
Jalma bener ku PANGERAN moal diantep kalaparan. Jalma jahat mah angen-angenna ku PANGERAN dipegat sina teu laju.
4
Nu kedul baris muluntu. Anu getol mah pibeunghareun.
5
Anu rajin ngumpulkeun pare dina usum dibuat eta jelema binangkit. Anu kebluk dina usum panen mah jelema pikacelaeun.
6
Jelema bener baris narima berekah. Ucapan jalma jahat mah ngandung niat nu telenges.
7
Jelema bageur mah mangrupa berekah, bakal dipikatineung, sabalikna nu jahat mah baris tereh kapopohokeun.
8
Jalma binangkit, daek narima pituah. Nu gejul omonganana mah baris tijuralit.
9
Jalma jujur bakal lulus mulus. Nu teu jujur mah pasti kabitur.
10
Jalma anu sumput salindung ngadatangkeun kasusah. Jalma nu wani mere panggeuing mah ngusahakeun karapihan.
11
Pitutur jelema hade teh jadi sumberna hirup. Ucapan jelema jahat mah ngandung niat nu telenges.
12
Kaceuceub teh ngahudang picekcokeun, ari kanyaah mah hampuraan kana sagala kasalahan.
13
Jalma nu luhur pangarti, omonganana ngareusi. Jalma gejul mah geus sapantesna mun kahukum.
14
Jalma pinter sanggup ngudag sagala pangarti. Sabalikna anu gejul mah saucap-ucapna teh dareukeut ka pibahlaeun.
15
Kakayaan ngabenteng jalma baleunghar. Kamiskinan mah ngabinasa nu mariskin.
16
Kahadean teh ganjaranana hirup jamuga. Ari dosa mah kalah ka nungtun kana dosa deui.
17
Jalma nu daek nampa panggeuing tangtu salamet. Anu embung disalahkeun mah hirupna dina bahaya.
18
Jalma anu nyumputkeun kangewa, eta ngabohong. Jalma anu resep ngupat mah eta teh jelema gejul.
19
Beuki loba omong beuki loba masiat. Jalma lantip budi mah resep keneh balem.
20
Pitutur jelema bener saibarat perak tulen. Ari jalma jahat mah pipikiranana taya hargana.
21
Pitutur jelema bener matak untung jalma rea. Sabalikna jalma gejul mah paeh ku kagejulanana.
22
Berkah PANGERAN nu ngabeungharkeun teh, ari saukur getol mah moal matak nambahan beunghar.
23
Jalma gejul resep kana lampah teu uni. Nu luhur pangarti mah mikaresep kana hikmah.
24
Jalma bener bakal laksana kahayangna. Ari nu jahat mah kalah ka meunang anu dipikasieun.
25
Ana datang topan, nu gejul kapangpengkeun, ari nu jujur mah salamet.
26
Nitah ka nu kedul mah matak bae jengkel, mun cuka mah matak linu kana huntu, mun haseup matak peurih kana panon.
27
Sieun ku PANGERAN matak panjang umur, da nu jahat mah paehna ge samemeh mangsa.
28
Harepan jelema bener matak ngabungahkeun. Ari jelema jahat mah harepanana mubadir.
29
Jalma jujur ku PANGERAN diraksa. Jalma salah mah dibinasa.
30
Jelema bener salawasna reugreug. Ari nu jahat mah moal bisa tetep nyicingan tanah.
31
Jelema bener nyaritana wijaksana. Ari jelema anu sok goreng sungut mah, letahna baris diured.
32
Jelema bener nyaho kana pitutur anu aya maunatna. Jelema jahat mah saucap-ucapna teh panipuan wungkul.
Amsal 10:1
Amsal 10:2
Amsal 10:3
Amsal 10:4
Amsal 10:5
Amsal 10:6
Amsal 10:7
Amsal 10:8
Amsal 10:9
Amsal 10:10
Amsal 10:11
Amsal 10:12
Amsal 10:13
Amsal 10:14
Amsal 10:15
Amsal 10:16
Amsal 10:17
Amsal 10:18
Amsal 10:19
Amsal 10:20
Amsal 10:21
Amsal 10:22
Amsal 10:23
Amsal 10:24
Amsal 10:25
Amsal 10:26
Amsal 10:27
Amsal 10:28
Amsal 10:29
Amsal 10:30
Amsal 10:31
Amsal 10:32
Amsal 1 / Ams 1
Amsal 2 / Ams 2
Amsal 3 / Ams 3
Amsal 4 / Ams 4
Amsal 5 / Ams 5
Amsal 6 / Ams 6
Amsal 7 / Ams 7
Amsal 8 / Ams 8
Amsal 9 / Ams 9
Amsal 10 / Ams 10
Amsal 11 / Ams 11
Amsal 12 / Ams 12
Amsal 13 / Ams 13
Amsal 14 / Ams 14
Amsal 15 / Ams 15
Amsal 16 / Ams 16
Amsal 17 / Ams 17
Amsal 18 / Ams 18
Amsal 19 / Ams 19
Amsal 20 / Ams 20
Amsal 21 / Ams 21
Amsal 22 / Ams 22
Amsal 23 / Ams 23
Amsal 24 / Ams 24
Amsal 25 / Ams 25
Amsal 26 / Ams 26
Amsal 27 / Ams 27
Amsal 28 / Ams 28
Amsal 29 / Ams 29
Amsal 30 / Ams 30
Amsal 31 / Ams 31