A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Keluaran 201
Ti dinya Allah nimbalan, kieu timbalana-Na,
2
”Kami teh PANGERAN Allah maraneh, anu ngaluarkeun maraneh ti Mesir tempat maraneh dibudakkeun.
3
Ulah ngabakti ka aallahan salian ti ka Kami.
4
Ulah nyieun titironan saniskara anu aya di langit, atawa di bumi, atawa di cai sahandapeun bumi.
5
Poma ulah nyembah atawa ngabakti ka brahala. Sabab ieu Kami, PANGERAN Allah maraneh. Kami moal aya hampura ka sakur anu ngalawan. Kami bakal nyiksa ka sakur anu mikagiruk ka Kami, kitu deui ka turunanana, nepi ka turunan katilu jeung kaopat.
6
Sabalikna bakal mikaasih ka rebuan turunan, ka sakur anu mikanyaah ka Kami sarta ngestokeun hukum-hukum Kami.
7
Ulah nyebut jenengan Kami geusan teu puguh, sabab Kami, PANGERAN Allah maraneh, moal henteu nyiksa ka sakur anu nyumahkeun jenengan Kami.
8
Masing gumati kana poe Sabat, kudu disucikeun salalawasna.
9
Aya genep poe pikeun maraneh barang gawe,
10
ari poe nu katujuh eta teh poe reureuh, poe kagungan Kami. Dina poe eta ulah aya anu digawe, boh maraneh, boh anak, boh badega, boh sato, nya kitu keneh jalma asing anu ngadon hirup di nagri maraneh.
11
Di jero genep poe Kami PANGERAN ngadamel bumi, langit, laut, jeung saniskara eusina. Dina poe nu katujuh Kami reureuh. Ku sabab kitu poe Sabat diberkahan jeung disucikeun ku Kami, PANGERAN.
12
Masing hormat ka bapa jeung ka indung, supaya awet nya hirup di tanah anu rek dipaparinkeun ku Kami.
13
Ulah maehan.
14
Ulah ngaranyed.
15
Ulah maling.
16
Ulah jadi saksi palsu.
17
Ulah mikahayang imah batur; ulah mikahayang pamajikan batur, atawa mikahayang badegana, sapina, kaldena, atawa naon bae sakur nu jadi milik batur.”
18
Sanggeus jalma-jalma ngadarenge sora tarompet jeung narenjo kilat kitu deui gunung anu kabulen ku haseup, kacida sarieuneunana, terus ngarejat narangtung ti kajauhan bari tingdaregdeg.
19
Pok arunjukan ka Musa, ”Kuring sadaya teu wantun nguping pangandika Allah, tangtos paraeh. Pangandika-Na lahirkeun ku Bapa bae, tangtos diestokeun.”
20
Waler Musa, ”Tong sarieun. Allah ngan rek ngadoja ka maraneh, jeung supaya maraneh salalawasna boga kasieun ku Mantenna, nepi ka moal marigawe dosa.”
21
Tapi maranehna marugen, narangtung bae ti kajauhan. Seug Musa angkat nyalira, nyaketan mega angkeub anu dilinggihan ku Allah.
22
PANGERAN nimbalan ka Musa, miwarang nyaurkeun kieu ka urang Israil, ”Maraneh nyaho yen Kami PANGERAN ngandika ka maraneh ti sawarga.
23
Ulah nyieun sesembahan gaganti Kami, boh tina perak boh tina emas.
24
Kudu nyieun hiji altar tina taneuh pikeun Kami, paragi maraneh ngurbankeun domba jeung sapi anu kudu diduruk kabeh jeung geusan kurban panarima. Kami bakal sumping ka saban tempat anu ku Kami ditangtukeun pikeun tempat ngabakti ka Kami, rek ngaberkahan ka maraneh.
25
Upama rek nyieun altar batu, batuna teu meunang aya anu dibeulah. Sabab lamun batuna kaungkulan ku pahat, nista pikeun Kami.
26
Jeung altarna teu meunang make hambalan paranti mancat, bisi ana maraneh mancat ka dinya heug tembong orat.”Keluaran 20:1

Keluaran 20:2

Keluaran 20:3

Keluaran 20:4

Keluaran 20:5

Keluaran 20:6

Keluaran 20:7

Keluaran 20:8

Keluaran 20:9

Keluaran 20:10

Keluaran 20:11

Keluaran 20:12

Keluaran 20:13

Keluaran 20:14

Keluaran 20:15

Keluaran 20:16

Keluaran 20:17

Keluaran 20:18

Keluaran 20:19

Keluaran 20:20

Keluaran 20:21

Keluaran 20:22

Keluaran 20:23

Keluaran 20:24

Keluaran 20:25

Keluaran 20:26Keluaran 1 / Kel 1

Keluaran 2 / Kel 2

Keluaran 3 / Kel 3

Keluaran 4 / Kel 4

Keluaran 5 / Kel 5

Keluaran 6 / Kel 6

Keluaran 7 / Kel 7

Keluaran 8 / Kel 8

Keluaran 9 / Kel 9

Keluaran 10 / Kel 10

Keluaran 11 / Kel 11

Keluaran 12 / Kel 12

Keluaran 13 / Kel 13

Keluaran 14 / Kel 14

Keluaran 15 / Kel 15

Keluaran 16 / Kel 16

Keluaran 17 / Kel 17

Keluaran 18 / Kel 18

Keluaran 19 / Kel 19

Keluaran 20 / Kel 20

Keluaran 21 / Kel 21

Keluaran 22 / Kel 22

Keluaran 23 / Kel 23

Keluaran 24 / Kel 24

Keluaran 25 / Kel 25

Keluaran 26 / Kel 26

Keluaran 27 / Kel 27

Keluaran 28 / Kel 28

Keluaran 29 / Kel 29

Keluaran 30 / Kel 30

Keluaran 31 / Kel 31

Keluaran 32 / Kel 32

Keluaran 33 / Kel 33

Keluaran 34 / Kel 34

Keluaran 35 / Kel 35

Keluaran 36 / Kel 36

Keluaran 37 / Kel 37

Keluaran 38 / Kel 38

Keluaran 39 / Kel 39

Keluaran 40 / Kel 40