A A A A A
×

Alkitab Suci

Mazmur 78

1
Lagu atikan ti Asap. Bandungan, he umat, regepkeun ieu piwuruk, regepkeun ieu pepeling kami.
2
Kami rek ngucapkeun siloka, ngaguar rasiah alam baheula,
3
hal-hal anu urang geus ngadenge, geus nyaho tina carita karuhun urang.
4
Ka anak incu nu ayeuna, mo aya nu dikilungan, nya kitu deui ka turunan anu engke, kumaha mashurna PANGERAN, dadamelana-Na, pangawasa-Na, jeung mujijat-mujijat-Na, anu geus dipidamel ku Mantenna.
5
Mantenna ka Israil geus maparin hukum, ka turunan Yakub maparin papakon. Mantenna nimbalan ka karuhun urang, yen ieu hukum kudu diajarkeun ka anak-anakna;
6
malar turunan ieu ngajarkeun ka anu pandeuri, sarta ku ieu ge kudu diajarkeun ka anak-anakna.
7
Ku jalan kieu maranehna ge bakal nanjeurkeun harepan ka Allah, jeung moal paroho kana sagala pitulung-Na, sabalikna bakal taʼat kana parentah Mantenna, salilana,
8
ulah cara karuhun-karuhunna, resep ngalawan, basangkal, henteu pangger pangandelna ka Allah, teu ceehan satiana ka Mantenna.
9
Urang Epraim, sakitu marawa gondewa jeung jamparing, ari der perang mah jicir.
10
Maranehna henteu tigin kana jangjina ka Allah, teu narurut kana hukum Mantenna,
11
sarta mopohokeun damel katut mujijat-mujijat, nu ku Mantenna geus dipintonkeun.
12
Karuhunna ku Mantenna ditembongan mujijat-mujijat, di dataran Soan wewengkon Mesir.
13
Laut ku Mantenna dibeulah, maranehna dipeuntaskeun, nincak laut anu caina jadi ngadingding kawas tembok.
14
Ti beurang dituyun ku mega, ti peuting ku gebrayna cahaya tina hiji tihang seuneu.
15
Batu-batu cadas di gurun keusik ku Mantenna dibeulah, bijil cai, maranehna nginum saseubeuhna,
16
cai ti jero cadas teh terus ngocor, mani kawas walungan bae.
17
Tapi maranehna haben bae dosa ka Allah, di gurun keusik teh ngalawan ka Nu Maha Agung,
18
ngahaja ngadoja ka Allah, marenta dahareun kahayangna.
19
Tinggelendeng ngomongkeun ka Allah, ”Iasaeun Allah ngayakeun dahareun di gurun keusik?
20
Memang Mantenna meupeuh cadas bijil cai, terus ngagolontor jadi susukan, cik iasaeun ngayakeun roti jeung daging keur umat-Na?”
21
Ngadangu kitu PANGERAN bendu, seug umat-Na teh diruksak ku seuneu. Pohara benduna ka maranehna,
22
lantaran teu tarigin ka Mantenna, teu palercayaeun yen Mantenna baris nulung.
23
Ti dinya Mantenna nimbalan ka langit, miwarang mukakeun lawang-lawangna;
24
Mantenna nurunkeun gandum ti sawarga, nya eta manna, keur dahareun maranehna.
25
Jadi maranehna ngadahar kadaharan para malaikat, sapamenta maranehna dipaparinkeun.
26
Sarta Mantenna miwarang angin wetan ngahiuk, sarta ku pangawasa-Na angin kidul ngagelebug,
27
ngintun manuk ka umat-Na, lobana tanding keusik di basisir,
28
murubut ka tengah pasanggrahanana di sakuliah tempat maranehna.
29
Umat-Na disina sareubeuh dahar, sakahayangna ditumutkeun.
30
Tapi tacan ge puas napsu maranehna, sabot keur dalahar keneh,
31
geus matak bendu PANGERAN. Heug jelema-jelema anu pangbaredasna, pamuda-pamuda Israil, ku Mantenna dibinasa.
32
Tapi maranehna taya kakapok, doraka teu euih-euih, teu ngarandel bae kana kaajaiban Mantenna.
33
Anu matak umurna ku Mantenna dianggeuskeun, lir napas sarenghap, tumpes dadak sakala.
34
Upama ku Allah geus aya nu dibinasa, kakara areling ka Mantenna, nembongkeun pertobat jeung sasambat.
35
Kakara areling yen Allah teh panyalindunganana, yen Nu Maha Kawasa teh panulung maranehna.
36
Tapi ngakuna kitu teh ngan semet biwir, teu terus jeung hate.
37
Saenyana mah maranehna teu saratia, henteu tigin kana jangjina ka Mantenna.
38
Tapi Allah mah mikawelas ka umat-Na. Dosa-dosana dihampura, maranehna henteu dibinasa. Sering pisan Mantenna mengkek bendu-Na, nahan wera nu ngagegedur;
39
reh kaemut, yen maranehna teh mahluk teu langgeng teu beda ti angin, geus ngaliwat terus musna.
40
Di gurun keusik sering pisan ngalawan, sering nganalangsakeun manah-Na.
41
Pek deui, pek deui ngadoja ka Allah, ngajaheutan galih Nu Maha Suci Allahna Israil.
42
Parohoeun kana kakawasaan Mantenna, parohoeun waktu maranehna dileupaskeun ti musuh-musuhna,
43
parohoeun kana kadigjayaan jeung mujijat Mantenna di dataran Soan wewengkon Mesir.
44
Mantenna ngarobah cai walungan-walungan jadi getih, nepi ka urang Mesir teu baroga cai keur nginum.
45
Mantenna ngadatangkeun laleur, nyiksa urang Mesir, geus kitu tanahna sina diruksak ku bangkong.
46
Mantenna ngadatangkeun simeut, meakkeun panenna, ngaruksakkeun lahan-lahanna.
47
Mantenna numpurkeun pelak anggur maranehna ku hujan buah tangkal-tangkal kormana bungbang ku hujan es.
48
Mantenna maehan sasatoan urang Mesir ku hujan es, maehan pipiaraanana sina disamberan ku gelap.
49
Mantenna ngalantarankeun maranehna susah gede, ditarajang ku amarah jeung napsu Mantenna anu ngagedur, anu datangna lir para malakal maot.
50
Mantenna masih keneh tuluy bendu-Na, henteu lebareun ku nyawa maranehna, anu tuluy dibasmi ku hiji pagebug.
51
Mantenna maehan anak-anak cikal, sakabeh cikal unggal kulawarga urang Mesir.
52
Geus kitu Mantenna nuyun umat-Na kaluar, lir hiji pangangon. Maranehna dituyun ngambah gurun keusik.
53
Umat-Na diaping, aman teu aya kasieun; ari musuh-musuhna mah tumpur kagulung ku laut.
54
Umat-Na dicandak ka tanah kagungana-Na nu suci, ka tanah pagunungan beunang Mantenna ngajabel.
55
Urang dinyana diusiran ku Mantenna samemeh umat-Na narepi. Tanahna dibagikeun ka kaom-kaom Israil, imah-imahna diserenkeun ka umat-Na.
56
Tapi umat-Na anggur ngaralawan, ngadoja ka Allah Nu Maha Kawasa, henteu narurut kana parentah-Na,
57
alalingkar, teu satia, teu beda ti karuhunna, kawas jamparing bengkung teu bisa dipercaya.
58
Narangtang ka Allah ku nyarembah ka brahala nyarieun arca sesembahan, matak jaheut ka Mantenna.
59
Ningali kitu Allah teh bendu, umat-Na ditolak sama sakali.
60
Kemah kagungana-Na di Silo, tempat linggih-Na di tengah manusa ditilar.
61
Peti Perjangjian lambang kakawasaan jeung kamulyaana-Na, ku Mantenna diantep dirampas ku musuh.
62
Awahing ku bendu, umat-Na diantep diparaehan ku musuh-musuhna.
63
Para pamudana tariwas di pangperangan, para mojangna teu aya nu ngawin.
64
Imam-imam tariwas ku pedang, randa-randana teu meunang nyaleungceurikan.
65
Ti dinya PANGERAN ngorejat, lir nu gugah tina kulem, lir jalma gagah anu kahudang wawanen ku anggur.
66
Musuh-musuh-Na dipukul mundur, areleh nepi ka salilana nandangan kaera.
67
Tapi Mantenna nolak turunan Yusup jeung teu kersaeun milih kaom Epraim.
68
Mantenna anggur milih kaom Yuda jeung Gunung Sion, kameumeut-Na.
69
Di dinya Mantenna ngadegkeun Bait-Na kawas panglinggihana-Na nu di sawarga, tohagana satohaga bumi, reugreug pageuh sapapanjangna.
70
Mantenna milih abdi-Na, Daud, dicandak ti pangangonan.
71
Tina purah ngurus domba, Daud ku Mantenna dijieun raja Israil, anu ngangon umat Allah.
72
Umat Allah teh ku Daud diurus kalawan hade, diaping dijaring kalayan binangkit.
Mazmur 78:1
Mazmur 78:2
Mazmur 78:3
Mazmur 78:4
Mazmur 78:5
Mazmur 78:6
Mazmur 78:7
Mazmur 78:8
Mazmur 78:9
Mazmur 78:10
Mazmur 78:11
Mazmur 78:12
Mazmur 78:13
Mazmur 78:14
Mazmur 78:15
Mazmur 78:16
Mazmur 78:17
Mazmur 78:18
Mazmur 78:19
Mazmur 78:20
Mazmur 78:21
Mazmur 78:22
Mazmur 78:23
Mazmur 78:24
Mazmur 78:25
Mazmur 78:26
Mazmur 78:27
Mazmur 78:28
Mazmur 78:29
Mazmur 78:30
Mazmur 78:31
Mazmur 78:32
Mazmur 78:33
Mazmur 78:34
Mazmur 78:35
Mazmur 78:36
Mazmur 78:37
Mazmur 78:38
Mazmur 78:39
Mazmur 78:40
Mazmur 78:41
Mazmur 78:42
Mazmur 78:43
Mazmur 78:44
Mazmur 78:45
Mazmur 78:46
Mazmur 78:47
Mazmur 78:48
Mazmur 78:49
Mazmur 78:50
Mazmur 78:51
Mazmur 78:52
Mazmur 78:53
Mazmur 78:54
Mazmur 78:55
Mazmur 78:56
Mazmur 78:57
Mazmur 78:58
Mazmur 78:59
Mazmur 78:60
Mazmur 78:61
Mazmur 78:62
Mazmur 78:63
Mazmur 78:64
Mazmur 78:65
Mazmur 78:66
Mazmur 78:67
Mazmur 78:68
Mazmur 78:69
Mazmur 78:70
Mazmur 78:71
Mazmur 78:72
Mazmur 1 / Maz 1
Mazmur 2 / Maz 2
Mazmur 3 / Maz 3
Mazmur 4 / Maz 4
Mazmur 5 / Maz 5
Mazmur 6 / Maz 6
Mazmur 7 / Maz 7
Mazmur 8 / Maz 8
Mazmur 9 / Maz 9
Mazmur 10 / Maz 10
Mazmur 11 / Maz 11
Mazmur 12 / Maz 12
Mazmur 13 / Maz 13
Mazmur 14 / Maz 14
Mazmur 15 / Maz 15
Mazmur 16 / Maz 16
Mazmur 17 / Maz 17
Mazmur 18 / Maz 18
Mazmur 19 / Maz 19
Mazmur 20 / Maz 20
Mazmur 21 / Maz 21
Mazmur 22 / Maz 22
Mazmur 23 / Maz 23
Mazmur 24 / Maz 24
Mazmur 25 / Maz 25
Mazmur 26 / Maz 26
Mazmur 27 / Maz 27
Mazmur 28 / Maz 28
Mazmur 29 / Maz 29
Mazmur 30 / Maz 30
Mazmur 31 / Maz 31
Mazmur 32 / Maz 32
Mazmur 33 / Maz 33
Mazmur 34 / Maz 34
Mazmur 35 / Maz 35
Mazmur 36 / Maz 36
Mazmur 37 / Maz 37
Mazmur 38 / Maz 38
Mazmur 39 / Maz 39
Mazmur 40 / Maz 40
Mazmur 41 / Maz 41
Mazmur 42 / Maz 42
Mazmur 43 / Maz 43
Mazmur 44 / Maz 44
Mazmur 45 / Maz 45
Mazmur 46 / Maz 46
Mazmur 47 / Maz 47
Mazmur 48 / Maz 48
Mazmur 49 / Maz 49
Mazmur 50 / Maz 50
Mazmur 51 / Maz 51
Mazmur 52 / Maz 52
Mazmur 53 / Maz 53
Mazmur 54 / Maz 54
Mazmur 55 / Maz 55
Mazmur 56 / Maz 56
Mazmur 57 / Maz 57
Mazmur 58 / Maz 58
Mazmur 59 / Maz 59
Mazmur 60 / Maz 60
Mazmur 61 / Maz 61
Mazmur 62 / Maz 62
Mazmur 63 / Maz 63
Mazmur 64 / Maz 64
Mazmur 65 / Maz 65
Mazmur 66 / Maz 66
Mazmur 67 / Maz 67
Mazmur 68 / Maz 68
Mazmur 69 / Maz 69
Mazmur 70 / Maz 70
Mazmur 71 / Maz 71
Mazmur 72 / Maz 72
Mazmur 73 / Maz 73
Mazmur 74 / Maz 74
Mazmur 75 / Maz 75
Mazmur 76 / Maz 76
Mazmur 77 / Maz 77
Mazmur 78 / Maz 78
Mazmur 79 / Maz 79
Mazmur 80 / Maz 80
Mazmur 81 / Maz 81
Mazmur 82 / Maz 82
Mazmur 83 / Maz 83
Mazmur 84 / Maz 84
Mazmur 85 / Maz 85
Mazmur 86 / Maz 86
Mazmur 87 / Maz 87
Mazmur 88 / Maz 88
Mazmur 89 / Maz 89
Mazmur 90 / Maz 90
Mazmur 91 / Maz 91
Mazmur 92 / Maz 92
Mazmur 93 / Maz 93
Mazmur 94 / Maz 94
Mazmur 95 / Maz 95
Mazmur 96 / Maz 96
Mazmur 97 / Maz 97
Mazmur 98 / Maz 98
Mazmur 99 / Maz 99
Mazmur 100 / Maz 100
Mazmur 101 / Maz 101
Mazmur 102 / Maz 102
Mazmur 103 / Maz 103
Mazmur 104 / Maz 104
Mazmur 105 / Maz 105
Mazmur 106 / Maz 106
Mazmur 107 / Maz 107
Mazmur 108 / Maz 108
Mazmur 109 / Maz 109
Mazmur 110 / Maz 110
Mazmur 111 / Maz 111
Mazmur 112 / Maz 112
Mazmur 113 / Maz 113
Mazmur 114 / Maz 114
Mazmur 115 / Maz 115
Mazmur 116 / Maz 116
Mazmur 117 / Maz 117
Mazmur 118 / Maz 118
Mazmur 119 / Maz 119
Mazmur 120 / Maz 120
Mazmur 121 / Maz 121
Mazmur 122 / Maz 122
Mazmur 123 / Maz 123
Mazmur 124 / Maz 124
Mazmur 125 / Maz 125
Mazmur 126 / Maz 126
Mazmur 127 / Maz 127
Mazmur 128 / Maz 128
Mazmur 129 / Maz 129
Mazmur 130 / Maz 130
Mazmur 131 / Maz 131
Mazmur 132 / Maz 132
Mazmur 133 / Maz 133
Mazmur 134 / Maz 134
Mazmur 135 / Maz 135
Mazmur 136 / Maz 136
Mazmur 137 / Maz 137
Mazmur 138 / Maz 138
Mazmur 139 / Maz 139
Mazmur 140 / Maz 140
Mazmur 141 / Maz 141
Mazmur 142 / Maz 142
Mazmur 143 / Maz 143
Mazmur 144 / Maz 144
Mazmur 145 / Maz 145
Mazmur 146 / Maz 146
Mazmur 147 / Maz 147
Mazmur 148 / Maz 148
Mazmur 149 / Maz 149
Mazmur 150 / Maz 150