A A A A A
×

Alkitab Suci

Mazmur 73

1
Jabur Asap. Sabenerna, Allah teh nyaah ka Israel, nyaah ka sakur nu beresih hate.
2
Tapi kaula kungsi bingbang kana hal eta, kapercayaan meh luntur,
3
lantaran kaula teh panas ka nu karumaki, dumeh nu daroraka teh sararenang hirupna.
4
Tara katarajang ku kanyeri, awakna karuat, sarehat.
5
Tara meunang papait cara nu sejen, tara meunang kasusah cara nu rea.
6
Kasombonganana lir geus ngongkorong, katelengesanana enggeus ngabaju,
7
hatena mudalkeun kadorakaan, pikiranana pinuh ku niat jahat.
8
Resep nyeungseurikeun batur, ucapna jarahat, takabur jeung resep ngagencet batur.
9
Maranehna ngahujat Allah di sawarga gede rahul ka manusa di bumi.
10
Ku hal eta, umat Allah ge jadi bariluk, ngarandeleun kana caritaan maranehna.
11
Majar, ”Moal kauninga ku Allah, moal katohyan ku Nu Maha Agung.”
12
Kitu kaayaanana eta anu daroraka teh, hirupna sarenang, malah beuki baleunghar.
13
Jadi percumah kaula hirup beresih, teu guna ngajauhan dosa oge.
14
Nun Allah, sadinten jeput Gusti nyangsara abdi, unggal enjing Gusti nyiksa.
15
Nanging upami abdi nyanggem kitu, atuh sanes jadi umat Gusti deui.
16
Nu mawi eta teh sok haben dipikiran, nanging sualna abot teuing keur abdi mah.
17
Tungtungna abdi asup ka Bait Gusti, nembe ngartos bakal kumaha engkena eta nu jarahat teh.
18
Maranehna baris ditempatkeun di nu laleueur, sina lalabuh carilaka.
19
Ku Gusti ditumpur sakedat netra, kitu tungtung panganggeusanana, pikagimireun.
20
Sapertos impian, bray isuk teh buyar; barang Gusti cengkat, les maranehna musna.
21
Waktos keur ngarasa jengkel sareng hate asa karerab,
22
harita abdi teh bodo sapertos sato, tina teu ngartos ku Gusti.
23
Mung saena abdi tetep montel ka Gusti, sarta leungeun abdi ku Gusti dicepeng.
24
Ku Gusti ditungtun dinasehatan sangkan ahirna tiasa ditampi kalayan hormat.
25
Saha deui kagaduh abdi di sawarga, kajabi Gusti? Di dunya ge hoyong naon deui, da parantos gaduh Gusti.
26
Najan jiwa raga abdi lemah, nanging Allah anu jadi kakiatan abdi. Anu dipikabutuh ku abdi salalamina mung Gusti.
27
Sing saha anu ninggalkeun Gusti, tangtos cilaka. Sing saha anu teu satia ka Gusti, ku Gusti baris dibasmi.
28
Jadi keur kaula mah raket ka Allah teh kacida hadena; ka PANGERAN Nu Maha Agung kaula seja nyalindung sarta ngawartakeun sagala padamelana-Na.
Mazmur 73:1
Mazmur 73:2
Mazmur 73:3
Mazmur 73:4
Mazmur 73:5
Mazmur 73:6
Mazmur 73:7
Mazmur 73:8
Mazmur 73:9
Mazmur 73:10
Mazmur 73:11
Mazmur 73:12
Mazmur 73:13
Mazmur 73:14
Mazmur 73:15
Mazmur 73:16
Mazmur 73:17
Mazmur 73:18
Mazmur 73:19
Mazmur 73:20
Mazmur 73:21
Mazmur 73:22
Mazmur 73:23
Mazmur 73:24
Mazmur 73:25
Mazmur 73:26
Mazmur 73:27
Mazmur 73:28
Mazmur 1 / Maz 1
Mazmur 2 / Maz 2
Mazmur 3 / Maz 3
Mazmur 4 / Maz 4
Mazmur 5 / Maz 5
Mazmur 6 / Maz 6
Mazmur 7 / Maz 7
Mazmur 8 / Maz 8
Mazmur 9 / Maz 9
Mazmur 10 / Maz 10
Mazmur 11 / Maz 11
Mazmur 12 / Maz 12
Mazmur 13 / Maz 13
Mazmur 14 / Maz 14
Mazmur 15 / Maz 15
Mazmur 16 / Maz 16
Mazmur 17 / Maz 17
Mazmur 18 / Maz 18
Mazmur 19 / Maz 19
Mazmur 20 / Maz 20
Mazmur 21 / Maz 21
Mazmur 22 / Maz 22
Mazmur 23 / Maz 23
Mazmur 24 / Maz 24
Mazmur 25 / Maz 25
Mazmur 26 / Maz 26
Mazmur 27 / Maz 27
Mazmur 28 / Maz 28
Mazmur 29 / Maz 29
Mazmur 30 / Maz 30
Mazmur 31 / Maz 31
Mazmur 32 / Maz 32
Mazmur 33 / Maz 33
Mazmur 34 / Maz 34
Mazmur 35 / Maz 35
Mazmur 36 / Maz 36
Mazmur 37 / Maz 37
Mazmur 38 / Maz 38
Mazmur 39 / Maz 39
Mazmur 40 / Maz 40
Mazmur 41 / Maz 41
Mazmur 42 / Maz 42
Mazmur 43 / Maz 43
Mazmur 44 / Maz 44
Mazmur 45 / Maz 45
Mazmur 46 / Maz 46
Mazmur 47 / Maz 47
Mazmur 48 / Maz 48
Mazmur 49 / Maz 49
Mazmur 50 / Maz 50
Mazmur 51 / Maz 51
Mazmur 52 / Maz 52
Mazmur 53 / Maz 53
Mazmur 54 / Maz 54
Mazmur 55 / Maz 55
Mazmur 56 / Maz 56
Mazmur 57 / Maz 57
Mazmur 58 / Maz 58
Mazmur 59 / Maz 59
Mazmur 60 / Maz 60
Mazmur 61 / Maz 61
Mazmur 62 / Maz 62
Mazmur 63 / Maz 63
Mazmur 64 / Maz 64
Mazmur 65 / Maz 65
Mazmur 66 / Maz 66
Mazmur 67 / Maz 67
Mazmur 68 / Maz 68
Mazmur 69 / Maz 69
Mazmur 70 / Maz 70
Mazmur 71 / Maz 71
Mazmur 72 / Maz 72
Mazmur 73 / Maz 73
Mazmur 74 / Maz 74
Mazmur 75 / Maz 75
Mazmur 76 / Maz 76
Mazmur 77 / Maz 77
Mazmur 78 / Maz 78
Mazmur 79 / Maz 79
Mazmur 80 / Maz 80
Mazmur 81 / Maz 81
Mazmur 82 / Maz 82
Mazmur 83 / Maz 83
Mazmur 84 / Maz 84
Mazmur 85 / Maz 85
Mazmur 86 / Maz 86
Mazmur 87 / Maz 87
Mazmur 88 / Maz 88
Mazmur 89 / Maz 89
Mazmur 90 / Maz 90
Mazmur 91 / Maz 91
Mazmur 92 / Maz 92
Mazmur 93 / Maz 93
Mazmur 94 / Maz 94
Mazmur 95 / Maz 95
Mazmur 96 / Maz 96
Mazmur 97 / Maz 97
Mazmur 98 / Maz 98
Mazmur 99 / Maz 99
Mazmur 100 / Maz 100
Mazmur 101 / Maz 101
Mazmur 102 / Maz 102
Mazmur 103 / Maz 103
Mazmur 104 / Maz 104
Mazmur 105 / Maz 105
Mazmur 106 / Maz 106
Mazmur 107 / Maz 107
Mazmur 108 / Maz 108
Mazmur 109 / Maz 109
Mazmur 110 / Maz 110
Mazmur 111 / Maz 111
Mazmur 112 / Maz 112
Mazmur 113 / Maz 113
Mazmur 114 / Maz 114
Mazmur 115 / Maz 115
Mazmur 116 / Maz 116
Mazmur 117 / Maz 117
Mazmur 118 / Maz 118
Mazmur 119 / Maz 119
Mazmur 120 / Maz 120
Mazmur 121 / Maz 121
Mazmur 122 / Maz 122
Mazmur 123 / Maz 123
Mazmur 124 / Maz 124
Mazmur 125 / Maz 125
Mazmur 126 / Maz 126
Mazmur 127 / Maz 127
Mazmur 128 / Maz 128
Mazmur 129 / Maz 129
Mazmur 130 / Maz 130
Mazmur 131 / Maz 131
Mazmur 132 / Maz 132
Mazmur 133 / Maz 133
Mazmur 134 / Maz 134
Mazmur 135 / Maz 135
Mazmur 136 / Maz 136
Mazmur 137 / Maz 137
Mazmur 138 / Maz 138
Mazmur 139 / Maz 139
Mazmur 140 / Maz 140
Mazmur 141 / Maz 141
Mazmur 142 / Maz 142
Mazmur 143 / Maz 143
Mazmur 144 / Maz 144
Mazmur 145 / Maz 145
Mazmur 146 / Maz 146
Mazmur 147 / Maz 147
Mazmur 148 / Maz 148
Mazmur 149 / Maz 149
Mazmur 150 / Maz 150