A A A A A
×

Alkitab Suci

Mazmur 69

1
Pikeun pamingpin biduan, nurutkeun lagu Kembang Bakung. Ti Daud.
2
Nun Allah, salametkeun abdi, cai parantos semet beuheung abdi,
3
abdi parantos meh tilelep dina leutak, teu aya tincakeun anu teuas. Abdi tikerelep ka cai jero, ngaleong kabantun ombak.
4
Ngoceak taya pedahna, tikoro kantun peuyeuhna, panon cape ngalieukan pitulung Gusti.
5
Anu ngarewaeun ka abdi teu puguh-puguh seueurna alah batan buuk dina sirah. Maranehna ngomongkeun anu teu bener perkawis abdi. Maranehna kuat, sareng ngarah maehan abdi. Abdi ku maranehna dipaksa kedah mulangkeun barang anu sanes kenging maling.
6
Nun Allah, Gusti tingali kana kabodoan abdi, kalepatan abdi di payuneun Gusti teu aya nu buni.
7
Nun PANGERAN Nu Maha Agung sareng Nu Maha Kawasa, mugi anu maruntang ka Gusti, ulah dugi ka kaisinan tina lantaran abdi; mugi abdi ulah jadi matak aeb ka jalmi-jalmi anu nyaluuh ka Gusti, nun Allah Israil!
8
Da pang abdi pada ngahina teh ku karana Gusti. Ku karana Gusti abdi nandang kahinaan.
9
Ku baraya dijieun deungeun, ku dulur saindung teu diwawuhan.
10
Kacintaan abdi ka Bait Gusti lir seuneu ngarerab hate; pamoyok anu dibaledogkeun ka Gusti, keunana ka abdi.
11
Abdi puasa ngasorkeun maneh anggur pada ngahinakeun.
12
Dangdan ku pakean kasungkawaan, anggur pada nyeungseurikeun.
13
Di jalan-jalan abdi teh pada ngobrolkeun, ku pamabokan dipake ceuceuleuweungan.
14
Nanging abdi gaduh paneda ka Gusti, nun PANGERAN, mugi diwaler ari parantos waktosna. Mugi dimakbul, demi rosana kanyaah Gusti, demi kasatiaan jangji Gusti yen bade nyalametkeun.
15
Jait abdi, ulah dugi ka tilelep dina ieu embel, luputkeun ti musuh-musuh, hanjatkeun ti jero leuwi.
16
Ulah dugi ka abdi kagulung ku caah, atanapi kaceot ka jero leuwi, atanapi tilelep ka jero kubur.
17
Waler, nun PANGERAN, margi Gusti teh lautan asih, reh Gusti teh sipat welas.
18
Ulah nyumput ti abdi Gusti. Abdi sakieu cilakana, mugi Gusti enggal ngawaler!
19
Enggal geura sumping nyalametkeun, luputkeun abdi ti musuh-musuh.
20
Gusti uninga kumaha abdi dihinana, pada moyok, pada nganistakeun; musuh-musuh abdi ku Gusti kauninga.
21
Pamoyokna ngagerihan kana hate, matak pegat harepan; ngarep-ngarep aya nu ngaraskeun, luput, ngarep-ngarep panglipur, lebeng.
22
Ana lapar anggur disodoran racun, ana halabhab anggur diasongan cuka.
23
Muga-muga perjamuan maranehna sing jadi mamala, hahajatanana sing nyilakakeun dirina.
24
Lolong-lolongkeun panonna, leuleus-leuleuskeun tonggongna!
25
Tumplekkeun amarah Gusti, tamplokkeun kajengkel Gusti ka maranehna.
26
Padumukanana sina saruwung, kemah-kemahna sina parongpong.
27
Margi maranehna nganiaya jalma anu ku Gusti disiksa, nganyenyeri ka nu ku Gusti dirangket.
28
Catet sadaya kajahatanana, ulah dipaparin salamet.
29
Ngaran-ngaranna pareuman tina kitab nu harirup, ulah didaptarkeun dina daptar umat Gusti.
30
Nanging abdi teh keur nyeri, seep harepan, angkat abdi teh, nun Allah, salametkeun!
31
Kaula rek muji ka Allah ku hiji lagu ngamulyakeun Mantenna ku ngucap sukur.
32
Eta bakal leuwih kamanah ku PANGERAN ti batan ngurbankeun sapi, ti batan ngurbankeun sapi jalu nu geus gede.
33
Ana hal eta katangen ku nu balangsak, tangtu barungaheun, sakur nu ibadah ka Allah tangtu hatena reugreug.
34
Karana PANGERAN tangtu ngamakbul ka nu walurat, tur moal tega ka umat-Na di jero panjara.
35
Puji Allah, he langit jeung bumi, lautan katut mahluk-mahluk laut!
36
Mantenna tangtu ngarahayukeun Yerusalem, ngadegkeun deui kota-kota tanah Yuda, sangkan dicicingan ku umat-Na sarta jadi milikna,
37
bakal jadi warisan turunan abdi-abdi Mantenna, sarta jadi pamatuhan sakur nu nyaah ka Allah.
Mazmur 69:1
Mazmur 69:2
Mazmur 69:3
Mazmur 69:4
Mazmur 69:5
Mazmur 69:6
Mazmur 69:7
Mazmur 69:8
Mazmur 69:9
Mazmur 69:10
Mazmur 69:11
Mazmur 69:12
Mazmur 69:13
Mazmur 69:14
Mazmur 69:15
Mazmur 69:16
Mazmur 69:17
Mazmur 69:18
Mazmur 69:19
Mazmur 69:20
Mazmur 69:21
Mazmur 69:22
Mazmur 69:23
Mazmur 69:24
Mazmur 69:25
Mazmur 69:26
Mazmur 69:27
Mazmur 69:28
Mazmur 69:29
Mazmur 69:30
Mazmur 69:31
Mazmur 69:32
Mazmur 69:33
Mazmur 69:34
Mazmur 69:35
Mazmur 69:36
Mazmur 69:37
Mazmur 1 / Maz 1
Mazmur 2 / Maz 2
Mazmur 3 / Maz 3
Mazmur 4 / Maz 4
Mazmur 5 / Maz 5
Mazmur 6 / Maz 6
Mazmur 7 / Maz 7
Mazmur 8 / Maz 8
Mazmur 9 / Maz 9
Mazmur 10 / Maz 10
Mazmur 11 / Maz 11
Mazmur 12 / Maz 12
Mazmur 13 / Maz 13
Mazmur 14 / Maz 14
Mazmur 15 / Maz 15
Mazmur 16 / Maz 16
Mazmur 17 / Maz 17
Mazmur 18 / Maz 18
Mazmur 19 / Maz 19
Mazmur 20 / Maz 20
Mazmur 21 / Maz 21
Mazmur 22 / Maz 22
Mazmur 23 / Maz 23
Mazmur 24 / Maz 24
Mazmur 25 / Maz 25
Mazmur 26 / Maz 26
Mazmur 27 / Maz 27
Mazmur 28 / Maz 28
Mazmur 29 / Maz 29
Mazmur 30 / Maz 30
Mazmur 31 / Maz 31
Mazmur 32 / Maz 32
Mazmur 33 / Maz 33
Mazmur 34 / Maz 34
Mazmur 35 / Maz 35
Mazmur 36 / Maz 36
Mazmur 37 / Maz 37
Mazmur 38 / Maz 38
Mazmur 39 / Maz 39
Mazmur 40 / Maz 40
Mazmur 41 / Maz 41
Mazmur 42 / Maz 42
Mazmur 43 / Maz 43
Mazmur 44 / Maz 44
Mazmur 45 / Maz 45
Mazmur 46 / Maz 46
Mazmur 47 / Maz 47
Mazmur 48 / Maz 48
Mazmur 49 / Maz 49
Mazmur 50 / Maz 50
Mazmur 51 / Maz 51
Mazmur 52 / Maz 52
Mazmur 53 / Maz 53
Mazmur 54 / Maz 54
Mazmur 55 / Maz 55
Mazmur 56 / Maz 56
Mazmur 57 / Maz 57
Mazmur 58 / Maz 58
Mazmur 59 / Maz 59
Mazmur 60 / Maz 60
Mazmur 61 / Maz 61
Mazmur 62 / Maz 62
Mazmur 63 / Maz 63
Mazmur 64 / Maz 64
Mazmur 65 / Maz 65
Mazmur 66 / Maz 66
Mazmur 67 / Maz 67
Mazmur 68 / Maz 68
Mazmur 69 / Maz 69
Mazmur 70 / Maz 70
Mazmur 71 / Maz 71
Mazmur 72 / Maz 72
Mazmur 73 / Maz 73
Mazmur 74 / Maz 74
Mazmur 75 / Maz 75
Mazmur 76 / Maz 76
Mazmur 77 / Maz 77
Mazmur 78 / Maz 78
Mazmur 79 / Maz 79
Mazmur 80 / Maz 80
Mazmur 81 / Maz 81
Mazmur 82 / Maz 82
Mazmur 83 / Maz 83
Mazmur 84 / Maz 84
Mazmur 85 / Maz 85
Mazmur 86 / Maz 86
Mazmur 87 / Maz 87
Mazmur 88 / Maz 88
Mazmur 89 / Maz 89
Mazmur 90 / Maz 90
Mazmur 91 / Maz 91
Mazmur 92 / Maz 92
Mazmur 93 / Maz 93
Mazmur 94 / Maz 94
Mazmur 95 / Maz 95
Mazmur 96 / Maz 96
Mazmur 97 / Maz 97
Mazmur 98 / Maz 98
Mazmur 99 / Maz 99
Mazmur 100 / Maz 100
Mazmur 101 / Maz 101
Mazmur 102 / Maz 102
Mazmur 103 / Maz 103
Mazmur 104 / Maz 104
Mazmur 105 / Maz 105
Mazmur 106 / Maz 106
Mazmur 107 / Maz 107
Mazmur 108 / Maz 108
Mazmur 109 / Maz 109
Mazmur 110 / Maz 110
Mazmur 111 / Maz 111
Mazmur 112 / Maz 112
Mazmur 113 / Maz 113
Mazmur 114 / Maz 114
Mazmur 115 / Maz 115
Mazmur 116 / Maz 116
Mazmur 117 / Maz 117
Mazmur 118 / Maz 118
Mazmur 119 / Maz 119
Mazmur 120 / Maz 120
Mazmur 121 / Maz 121
Mazmur 122 / Maz 122
Mazmur 123 / Maz 123
Mazmur 124 / Maz 124
Mazmur 125 / Maz 125
Mazmur 126 / Maz 126
Mazmur 127 / Maz 127
Mazmur 128 / Maz 128
Mazmur 129 / Maz 129
Mazmur 130 / Maz 130
Mazmur 131 / Maz 131
Mazmur 132 / Maz 132
Mazmur 133 / Maz 133
Mazmur 134 / Maz 134
Mazmur 135 / Maz 135
Mazmur 136 / Maz 136
Mazmur 137 / Maz 137
Mazmur 138 / Maz 138
Mazmur 139 / Maz 139
Mazmur 140 / Maz 140
Mazmur 141 / Maz 141
Mazmur 142 / Maz 142
Mazmur 143 / Maz 143
Mazmur 144 / Maz 144
Mazmur 145 / Maz 145
Mazmur 146 / Maz 146
Mazmur 147 / Maz 147
Mazmur 148 / Maz 148
Mazmur 149 / Maz 149
Mazmur 150 / Maz 150