A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Mazmur 55Pikeun pamingpin biduan. Dipirig ku kacapi. Lagu atikan karangan Daud.
Nun Allah, dangukeun paneda abdi, panyambat abdi ulah dipungkuran.
Mugi perhatoskeun, paparin waleran, abdi teu kiat deui nandang kabingung.
Abdi gugup ku ancaman musuh, sieun ku panggencetna anu jarahat. Sakitu nyaresahkeunana ka abdi, arijideun, arambekeun.
Abdi teh sieun, gigis gimir ku ancaman ajal.
Abdi dugi ka ngeleper ngadegdeg, sieun taya papadana.
Dugi ka hayang jangjangan sapertos japati, bade hiber neangan tempat nu aman.
Bade hiber masing tebih, teras cicing di gurun keusik.
Moal talangke deui neangan tempat nyalindung, nyingkiran topan jeung hujan angin.
௧௦
Nun PANGERAN, pasaliakeun paguneman musuh-musuh abdi. Di kota katingal aya rurusuh sareng kakerasan,
௧௧
siang wengi ngurilingan kota. Kota pinuh ku kajahatan jeung kasusahan.
௧௨
Di mana-mana ruksak, jalan-jalan pinuh ku tukang ngagencet jeung tukang nipu.
௧௩
Saleuheung lamun anu ngahina teh musuh, kaula kuat nangankeun saleuheung lamun anu nyombong ka kaula teh lawan, kaula bisa nyingkir, nyumput ti manehna.
௧௪
Ieu mah nu kitu teh anjeun pisan, batur sorangan, batur rerentetan, sobat dalit;
௧௫
batur nyarita nu geus kacida lomana, anu tuman babarengan ngabakti di Bait PANGERAN.
௧௬
Muga-muga musuh-musuh teh paraeh ngadadak, sing dikubur hirup-hirup, sabab di imahna jeung dina hatena ngukut kajahatan.
௧௭
Ari kaula mah nyambat ka Allah, tangtu ku PANGERAN dijait.
௧௮
Isuk-isuk, sore, peuting, panyambat jeung rumahuh kaula hanjat ka Mantenna soara kaula tangtu didangukeun.
௧௯
Kaula tangtu disalametkeun ti musuh anu narajang, anu ngambreg sakitu lobana.
௨௦
Allah anu nyepeng parentah ti jaman langgeng, baris nulungan kaula ngelehkeun musuh, sabab maranehna arembungeun tobat jeung teu sarieuneun ku Mantenna.
௨௧
Eta nu tadina batur kaula teh malik nyerang babaturanana, ingkar tina jangji-jangjina.
௨௨
Ucap-ucapanana memang sareh, tapi hatena pinuh ku kangewa; omonganana laleucir ibarat minyak, tapi seukeut matak raheut kawas pedang.
௨௩
Pasrahkeun kasusah maneh ka Allah, Mantenna tangtu ngaraksa; Mantenna moal ngantep jelema bener eleh.
௨௪
Nanging nun Allah, memeh eta nu sok maraehan sareng naripu nepi ka tengah umurna, ku Gusti bakal digebruskeun ka jero kuburanana. Dupi abdi mah percaya ka Gusti.Mazmur 55:1

Mazmur 55:2

Mazmur 55:3

Mazmur 55:4

Mazmur 55:5

Mazmur 55:6

Mazmur 55:7

Mazmur 55:8

Mazmur 55:9

Mazmur 55:10

Mazmur 55:11

Mazmur 55:12

Mazmur 55:13

Mazmur 55:14

Mazmur 55:15

Mazmur 55:16

Mazmur 55:17

Mazmur 55:18

Mazmur 55:19

Mazmur 55:20

Mazmur 55:21

Mazmur 55:22

Mazmur 55:23

Mazmur 55:24Mazmur 1 / நீதிம 1

Mazmur 2 / நீதிம 2

Mazmur 3 / நீதிம 3

Mazmur 4 / நீதிம 4

Mazmur 5 / நீதிம 5

Mazmur 6 / நீதிம 6

Mazmur 7 / நீதிம 7

Mazmur 8 / நீதிம 8

Mazmur 9 / நீதிம 9

Mazmur 10 / நீதிம 10

Mazmur 11 / நீதிம 11

Mazmur 12 / நீதிம 12

Mazmur 13 / நீதிம 13

Mazmur 14 / நீதிம 14

Mazmur 15 / நீதிம 15

Mazmur 16 / நீதிம 16

Mazmur 17 / நீதிம 17

Mazmur 18 / நீதிம 18

Mazmur 19 / நீதிம 19

Mazmur 20 / நீதிம 20

Mazmur 21 / நீதிம 21

Mazmur 22 / நீதிம 22

Mazmur 23 / நீதிம 23

Mazmur 24 / நீதிம 24

Mazmur 25 / நீதிம 25

Mazmur 26 / நீதிம 26

Mazmur 27 / நீதிம 27

Mazmur 28 / நீதிம 28

Mazmur 29 / நீதிம 29

Mazmur 30 / நீதிம 30

Mazmur 31 / நீதிம 31

Mazmur 32 / நீதிம 32

Mazmur 33 / நீதிம 33

Mazmur 34 / நீதிம 34

Mazmur 35 / நீதிம 35

Mazmur 36 / நீதிம 36

Mazmur 37 / நீதிம 37

Mazmur 38 / நீதிம 38

Mazmur 39 / நீதிம 39

Mazmur 40 / நீதிம 40

Mazmur 41 / நீதிம 41

Mazmur 42 / நீதிம 42

Mazmur 43 / நீதிம 43

Mazmur 44 / நீதிம 44

Mazmur 45 / நீதிம 45

Mazmur 46 / நீதிம 46

Mazmur 47 / நீதிம 47

Mazmur 48 / நீதிம 48

Mazmur 49 / நீதிம 49

Mazmur 50 / நீதிம 50

Mazmur 51 / நீதிம 51

Mazmur 52 / நீதிம 52

Mazmur 53 / நீதிம 53

Mazmur 54 / நீதிம 54

Mazmur 55 / நீதிம 55

Mazmur 56 / நீதிம 56

Mazmur 57 / நீதிம 57

Mazmur 58 / நீதிம 58

Mazmur 59 / நீதிம 59

Mazmur 60 / நீதிம 60

Mazmur 61 / நீதிம 61

Mazmur 62 / நீதிம 62

Mazmur 63 / நீதிம 63

Mazmur 64 / நீதிம 64

Mazmur 65 / நீதிம 65

Mazmur 66 / நீதிம 66

Mazmur 67 / நீதிம 67

Mazmur 68 / நீதிம 68

Mazmur 69 / நீதிம 69

Mazmur 70 / நீதிம 70

Mazmur 71 / நீதிம 71

Mazmur 72 / நீதிம 72

Mazmur 73 / நீதிம 73

Mazmur 74 / நீதிம 74

Mazmur 75 / நீதிம 75

Mazmur 76 / நீதிம 76

Mazmur 77 / நீதிம 77

Mazmur 78 / நீதிம 78

Mazmur 79 / நீதிம 79

Mazmur 80 / நீதிம 80

Mazmur 81 / நீதிம 81

Mazmur 82 / நீதிம 82

Mazmur 83 / நீதிம 83

Mazmur 84 / நீதிம 84

Mazmur 85 / நீதிம 85

Mazmur 86 / நீதிம 86

Mazmur 87 / நீதிம 87

Mazmur 88 / நீதிம 88

Mazmur 89 / நீதிம 89

Mazmur 90 / நீதிம 90

Mazmur 91 / நீதிம 91

Mazmur 92 / நீதிம 92

Mazmur 93 / நீதிம 93

Mazmur 94 / நீதிம 94

Mazmur 95 / நீதிம 95

Mazmur 96 / நீதிம 96

Mazmur 97 / நீதிம 97

Mazmur 98 / நீதிம 98

Mazmur 99 / நீதிம 99

Mazmur 100 / நீதிம 100

Mazmur 101 / நீதிம 101

Mazmur 102 / நீதிம 102

Mazmur 103 / நீதிம 103

Mazmur 104 / நீதிம 104

Mazmur 105 / நீதிம 105

Mazmur 106 / நீதிம 106

Mazmur 107 / நீதிம 107

Mazmur 108 / நீதிம 108

Mazmur 109 / நீதிம 109

Mazmur 110 / நீதிம 110

Mazmur 111 / நீதிம 111

Mazmur 112 / நீதிம 112

Mazmur 113 / நீதிம 113

Mazmur 114 / நீதிம 114

Mazmur 115 / நீதிம 115

Mazmur 116 / நீதிம 116

Mazmur 117 / நீதிம 117

Mazmur 118 / நீதிம 118

Mazmur 119 / நீதிம 119

Mazmur 120 / நீதிம 120

Mazmur 121 / நீதிம 121

Mazmur 122 / நீதிம 122

Mazmur 123 / நீதிம 123

Mazmur 124 / நீதிம 124

Mazmur 125 / நீதிம 125

Mazmur 126 / நீதிம 126

Mazmur 127 / நீதிம 127

Mazmur 128 / நீதிம 128

Mazmur 129 / நீதிம 129

Mazmur 130 / நீதிம 130

Mazmur 131 / நீதிம 131

Mazmur 132 / நீதிம 132

Mazmur 133 / நீதிம 133

Mazmur 134 / நீதிம 134

Mazmur 135 / நீதிம 135

Mazmur 136 / நீதிம 136

Mazmur 137 / நீதிம 137

Mazmur 138 / நீதிம 138

Mazmur 139 / நீதிம 139

Mazmur 140 / நீதிம 140

Mazmur 141 / நீதிம 141

Mazmur 142 / நீதிம 142

Mazmur 143 / நீதிம 143

Mazmur 144 / நீதிம 144

Mazmur 145 / நீதிம 145

Mazmur 146 / நீதிம 146

Mazmur 147 / நீதிம 147

Mazmur 148 / நீதிம 148

Mazmur 149 / நீதிம 149

Mazmur 150 / நீதிம 150