A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Mazmur 551
Pikeun pamingpin biduan. Dipirig ku kacapi. Lagu atikan karangan Daud.
2
Nun Allah, dangukeun paneda abdi, panyambat abdi ulah dipungkuran.
3
Mugi perhatoskeun, paparin waleran, abdi teu kiat deui nandang kabingung.
4
Abdi gugup ku ancaman musuh, sieun ku panggencetna anu jarahat. Sakitu nyaresahkeunana ka abdi, arijideun, arambekeun.
5
Abdi teh sieun, gigis gimir ku ancaman ajal.
6
Abdi dugi ka ngeleper ngadegdeg, sieun taya papadana.
7
Dugi ka hayang jangjangan sapertos japati, bade hiber neangan tempat nu aman.
8
Bade hiber masing tebih, teras cicing di gurun keusik.
9
Moal talangke deui neangan tempat nyalindung, nyingkiran topan jeung hujan angin.
10
Nun PANGERAN, pasaliakeun paguneman musuh-musuh abdi. Di kota katingal aya rurusuh sareng kakerasan,
11
siang wengi ngurilingan kota. Kota pinuh ku kajahatan jeung kasusahan.
12
Di mana-mana ruksak, jalan-jalan pinuh ku tukang ngagencet jeung tukang nipu.
13
Saleuheung lamun anu ngahina teh musuh, kaula kuat nangankeun saleuheung lamun anu nyombong ka kaula teh lawan, kaula bisa nyingkir, nyumput ti manehna.
14
Ieu mah nu kitu teh anjeun pisan, batur sorangan, batur rerentetan, sobat dalit;
15
batur nyarita nu geus kacida lomana, anu tuman babarengan ngabakti di Bait PANGERAN.
16
Muga-muga musuh-musuh teh paraeh ngadadak, sing dikubur hirup-hirup, sabab di imahna jeung dina hatena ngukut kajahatan.
17
Ari kaula mah nyambat ka Allah, tangtu ku PANGERAN dijait.
18
Isuk-isuk, sore, peuting, panyambat jeung rumahuh kaula hanjat ka Mantenna soara kaula tangtu didangukeun.
19
Kaula tangtu disalametkeun ti musuh anu narajang, anu ngambreg sakitu lobana.
20
Allah anu nyepeng parentah ti jaman langgeng, baris nulungan kaula ngelehkeun musuh, sabab maranehna arembungeun tobat jeung teu sarieuneun ku Mantenna.
21
Eta nu tadina batur kaula teh malik nyerang babaturanana, ingkar tina jangji-jangjina.
22
Ucap-ucapanana memang sareh, tapi hatena pinuh ku kangewa; omonganana laleucir ibarat minyak, tapi seukeut matak raheut kawas pedang.
23
Pasrahkeun kasusah maneh ka Allah, Mantenna tangtu ngaraksa; Mantenna moal ngantep jelema bener eleh.
24
Nanging nun Allah, memeh eta nu sok maraehan sareng naripu nepi ka tengah umurna, ku Gusti bakal digebruskeun ka jero kuburanana. Dupi abdi mah percaya ka Gusti.Mazmur 55:1

Mazmur 55:2

Mazmur 55:3

Mazmur 55:4

Mazmur 55:5

Mazmur 55:6

Mazmur 55:7

Mazmur 55:8

Mazmur 55:9

Mazmur 55:10

Mazmur 55:11

Mazmur 55:12

Mazmur 55:13

Mazmur 55:14

Mazmur 55:15

Mazmur 55:16

Mazmur 55:17

Mazmur 55:18

Mazmur 55:19

Mazmur 55:20

Mazmur 55:21

Mazmur 55:22

Mazmur 55:23

Mazmur 55:24Mazmur 1 / Maz 1

Mazmur 2 / Maz 2

Mazmur 3 / Maz 3

Mazmur 4 / Maz 4

Mazmur 5 / Maz 5

Mazmur 6 / Maz 6

Mazmur 7 / Maz 7

Mazmur 8 / Maz 8

Mazmur 9 / Maz 9

Mazmur 10 / Maz 10

Mazmur 11 / Maz 11

Mazmur 12 / Maz 12

Mazmur 13 / Maz 13

Mazmur 14 / Maz 14

Mazmur 15 / Maz 15

Mazmur 16 / Maz 16

Mazmur 17 / Maz 17

Mazmur 18 / Maz 18

Mazmur 19 / Maz 19

Mazmur 20 / Maz 20

Mazmur 21 / Maz 21

Mazmur 22 / Maz 22

Mazmur 23 / Maz 23

Mazmur 24 / Maz 24

Mazmur 25 / Maz 25

Mazmur 26 / Maz 26

Mazmur 27 / Maz 27

Mazmur 28 / Maz 28

Mazmur 29 / Maz 29

Mazmur 30 / Maz 30

Mazmur 31 / Maz 31

Mazmur 32 / Maz 32

Mazmur 33 / Maz 33

Mazmur 34 / Maz 34

Mazmur 35 / Maz 35

Mazmur 36 / Maz 36

Mazmur 37 / Maz 37

Mazmur 38 / Maz 38

Mazmur 39 / Maz 39

Mazmur 40 / Maz 40

Mazmur 41 / Maz 41

Mazmur 42 / Maz 42

Mazmur 43 / Maz 43

Mazmur 44 / Maz 44

Mazmur 45 / Maz 45

Mazmur 46 / Maz 46

Mazmur 47 / Maz 47

Mazmur 48 / Maz 48

Mazmur 49 / Maz 49

Mazmur 50 / Maz 50

Mazmur 51 / Maz 51

Mazmur 52 / Maz 52

Mazmur 53 / Maz 53

Mazmur 54 / Maz 54

Mazmur 55 / Maz 55

Mazmur 56 / Maz 56

Mazmur 57 / Maz 57

Mazmur 58 / Maz 58

Mazmur 59 / Maz 59

Mazmur 60 / Maz 60

Mazmur 61 / Maz 61

Mazmur 62 / Maz 62

Mazmur 63 / Maz 63

Mazmur 64 / Maz 64

Mazmur 65 / Maz 65

Mazmur 66 / Maz 66

Mazmur 67 / Maz 67

Mazmur 68 / Maz 68

Mazmur 69 / Maz 69

Mazmur 70 / Maz 70

Mazmur 71 / Maz 71

Mazmur 72 / Maz 72

Mazmur 73 / Maz 73

Mazmur 74 / Maz 74

Mazmur 75 / Maz 75

Mazmur 76 / Maz 76

Mazmur 77 / Maz 77

Mazmur 78 / Maz 78

Mazmur 79 / Maz 79

Mazmur 80 / Maz 80

Mazmur 81 / Maz 81

Mazmur 82 / Maz 82

Mazmur 83 / Maz 83

Mazmur 84 / Maz 84

Mazmur 85 / Maz 85

Mazmur 86 / Maz 86

Mazmur 87 / Maz 87

Mazmur 88 / Maz 88

Mazmur 89 / Maz 89

Mazmur 90 / Maz 90

Mazmur 91 / Maz 91

Mazmur 92 / Maz 92

Mazmur 93 / Maz 93

Mazmur 94 / Maz 94

Mazmur 95 / Maz 95

Mazmur 96 / Maz 96

Mazmur 97 / Maz 97

Mazmur 98 / Maz 98

Mazmur 99 / Maz 99

Mazmur 100 / Maz 100

Mazmur 101 / Maz 101

Mazmur 102 / Maz 102

Mazmur 103 / Maz 103

Mazmur 104 / Maz 104

Mazmur 105 / Maz 105

Mazmur 106 / Maz 106

Mazmur 107 / Maz 107

Mazmur 108 / Maz 108

Mazmur 109 / Maz 109

Mazmur 110 / Maz 110

Mazmur 111 / Maz 111

Mazmur 112 / Maz 112

Mazmur 113 / Maz 113

Mazmur 114 / Maz 114

Mazmur 115 / Maz 115

Mazmur 116 / Maz 116

Mazmur 117 / Maz 117

Mazmur 118 / Maz 118

Mazmur 119 / Maz 119

Mazmur 120 / Maz 120

Mazmur 121 / Maz 121

Mazmur 122 / Maz 122

Mazmur 123 / Maz 123

Mazmur 124 / Maz 124

Mazmur 125 / Maz 125

Mazmur 126 / Maz 126

Mazmur 127 / Maz 127

Mazmur 128 / Maz 128

Mazmur 129 / Maz 129

Mazmur 130 / Maz 130

Mazmur 131 / Maz 131

Mazmur 132 / Maz 132

Mazmur 133 / Maz 133

Mazmur 134 / Maz 134

Mazmur 135 / Maz 135

Mazmur 136 / Maz 136

Mazmur 137 / Maz 137

Mazmur 138 / Maz 138

Mazmur 139 / Maz 139

Mazmur 140 / Maz 140

Mazmur 141 / Maz 141

Mazmur 142 / Maz 142

Mazmur 143 / Maz 143

Mazmur 144 / Maz 144

Mazmur 145 / Maz 145

Mazmur 146 / Maz 146

Mazmur 147 / Maz 147

Mazmur 148 / Maz 148

Mazmur 149 / Maz 149

Mazmur 150 / Maz 150