A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Mazmur 551
Pikeun pamingpin biduan. Dipirig ku kacapi. Lagu atikan karangan Daud.
2
Nun Allah, dangukeun paneda abdi, panyambat abdi ulah dipungkuran.
3
Mugi perhatoskeun, paparin waleran, abdi teu kiat deui nandang kabingung.
4
Abdi gugup ku ancaman musuh, sieun ku panggencetna anu jarahat. Sakitu nyaresahkeunana ka abdi, arijideun, arambekeun.
5
Abdi teh sieun, gigis gimir ku ancaman ajal.
6
Abdi dugi ka ngeleper ngadegdeg, sieun taya papadana.
7
Dugi ka hayang jangjangan sapertos japati, bade hiber neangan tempat nu aman.
8
Bade hiber masing tebih, teras cicing di gurun keusik.
9
Moal talangke deui neangan tempat nyalindung, nyingkiran topan jeung hujan angin.
10
Nun PANGERAN, pasaliakeun paguneman musuh-musuh abdi. Di kota katingal aya rurusuh sareng kakerasan,
11
siang wengi ngurilingan kota. Kota pinuh ku kajahatan jeung kasusahan.
12
Di mana-mana ruksak, jalan-jalan pinuh ku tukang ngagencet jeung tukang nipu.
13
Saleuheung lamun anu ngahina teh musuh, kaula kuat nangankeun saleuheung lamun anu nyombong ka kaula teh lawan, kaula bisa nyingkir, nyumput ti manehna.
14
Ieu mah nu kitu teh anjeun pisan, batur sorangan, batur rerentetan, sobat dalit;
15
batur nyarita nu geus kacida lomana, anu tuman babarengan ngabakti di Bait PANGERAN.
16
Muga-muga musuh-musuh teh paraeh ngadadak, sing dikubur hirup-hirup, sabab di imahna jeung dina hatena ngukut kajahatan.
17
Ari kaula mah nyambat ka Allah, tangtu ku PANGERAN dijait.
18
Isuk-isuk, sore, peuting, panyambat jeung rumahuh kaula hanjat ka Mantenna soara kaula tangtu didangukeun.
19
Kaula tangtu disalametkeun ti musuh anu narajang, anu ngambreg sakitu lobana.
20
Allah anu nyepeng parentah ti jaman langgeng, baris nulungan kaula ngelehkeun musuh, sabab maranehna arembungeun tobat jeung teu sarieuneun ku Mantenna.
21
Eta nu tadina batur kaula teh malik nyerang babaturanana, ingkar tina jangji-jangjina.
22
Ucap-ucapanana memang sareh, tapi hatena pinuh ku kangewa; omonganana laleucir ibarat minyak, tapi seukeut matak raheut kawas pedang.
23
Pasrahkeun kasusah maneh ka Allah, Mantenna tangtu ngaraksa; Mantenna moal ngantep jelema bener eleh.
24
Nanging nun Allah, memeh eta nu sok maraehan sareng naripu nepi ka tengah umurna, ku Gusti bakal digebruskeun ka jero kuburanana. Dupi abdi mah percaya ka Gusti.Mazmur 55:1
Mazmur 55:2
Mazmur 55:3
Mazmur 55:4
Mazmur 55:5
Mazmur 55:6
Mazmur 55:7
Mazmur 55:8
Mazmur 55:9
Mazmur 55:10
Mazmur 55:11
Mazmur 55:12
Mazmur 55:13
Mazmur 55:14
Mazmur 55:15
Mazmur 55:16
Mazmur 55:17
Mazmur 55:18
Mazmur 55:19
Mazmur 55:20
Mazmur 55:21
Mazmur 55:22
Mazmur 55:23
Mazmur 55:24


Mazmur 1 / Psa 1
Mazmur 2 / Psa 2
Mazmur 3 / Psa 3
Mazmur 4 / Psa 4
Mazmur 5 / Psa 5
Mazmur 6 / Psa 6
Mazmur 7 / Psa 7
Mazmur 8 / Psa 8
Mazmur 9 / Psa 9
Mazmur 10 / Psa 10
Mazmur 11 / Psa 11
Mazmur 12 / Psa 12
Mazmur 13 / Psa 13
Mazmur 14 / Psa 14
Mazmur 15 / Psa 15
Mazmur 16 / Psa 16
Mazmur 17 / Psa 17
Mazmur 18 / Psa 18
Mazmur 19 / Psa 19
Mazmur 20 / Psa 20
Mazmur 21 / Psa 21
Mazmur 22 / Psa 22
Mazmur 23 / Psa 23
Mazmur 24 / Psa 24
Mazmur 25 / Psa 25
Mazmur 26 / Psa 26
Mazmur 27 / Psa 27
Mazmur 28 / Psa 28
Mazmur 29 / Psa 29
Mazmur 30 / Psa 30
Mazmur 31 / Psa 31
Mazmur 32 / Psa 32
Mazmur 33 / Psa 33
Mazmur 34 / Psa 34
Mazmur 35 / Psa 35
Mazmur 36 / Psa 36
Mazmur 37 / Psa 37
Mazmur 38 / Psa 38
Mazmur 39 / Psa 39
Mazmur 40 / Psa 40
Mazmur 41 / Psa 41
Mazmur 42 / Psa 42
Mazmur 43 / Psa 43
Mazmur 44 / Psa 44
Mazmur 45 / Psa 45
Mazmur 46 / Psa 46
Mazmur 47 / Psa 47
Mazmur 48 / Psa 48
Mazmur 49 / Psa 49
Mazmur 50 / Psa 50
Mazmur 51 / Psa 51
Mazmur 52 / Psa 52
Mazmur 53 / Psa 53
Mazmur 54 / Psa 54
Mazmur 55 / Psa 55
Mazmur 56 / Psa 56
Mazmur 57 / Psa 57
Mazmur 58 / Psa 58
Mazmur 59 / Psa 59
Mazmur 60 / Psa 60
Mazmur 61 / Psa 61
Mazmur 62 / Psa 62
Mazmur 63 / Psa 63
Mazmur 64 / Psa 64
Mazmur 65 / Psa 65
Mazmur 66 / Psa 66
Mazmur 67 / Psa 67
Mazmur 68 / Psa 68
Mazmur 69 / Psa 69
Mazmur 70 / Psa 70
Mazmur 71 / Psa 71
Mazmur 72 / Psa 72
Mazmur 73 / Psa 73
Mazmur 74 / Psa 74
Mazmur 75 / Psa 75
Mazmur 76 / Psa 76
Mazmur 77 / Psa 77
Mazmur 78 / Psa 78
Mazmur 79 / Psa 79
Mazmur 80 / Psa 80
Mazmur 81 / Psa 81
Mazmur 82 / Psa 82
Mazmur 83 / Psa 83
Mazmur 84 / Psa 84
Mazmur 85 / Psa 85
Mazmur 86 / Psa 86
Mazmur 87 / Psa 87
Mazmur 88 / Psa 88
Mazmur 89 / Psa 89
Mazmur 90 / Psa 90
Mazmur 91 / Psa 91
Mazmur 92 / Psa 92
Mazmur 93 / Psa 93
Mazmur 94 / Psa 94
Mazmur 95 / Psa 95
Mazmur 96 / Psa 96
Mazmur 97 / Psa 97
Mazmur 98 / Psa 98
Mazmur 99 / Psa 99
Mazmur 100 / Psa 100
Mazmur 101 / Psa 101
Mazmur 102 / Psa 102
Mazmur 103 / Psa 103
Mazmur 104 / Psa 104
Mazmur 105 / Psa 105
Mazmur 106 / Psa 106
Mazmur 107 / Psa 107
Mazmur 108 / Psa 108
Mazmur 109 / Psa 109
Mazmur 110 / Psa 110
Mazmur 111 / Psa 111
Mazmur 112 / Psa 112
Mazmur 113 / Psa 113
Mazmur 114 / Psa 114
Mazmur 115 / Psa 115
Mazmur 116 / Psa 116
Mazmur 117 / Psa 117
Mazmur 118 / Psa 118
Mazmur 119 / Psa 119
Mazmur 120 / Psa 120
Mazmur 121 / Psa 121
Mazmur 122 / Psa 122
Mazmur 123 / Psa 123
Mazmur 124 / Psa 124
Mazmur 125 / Psa 125
Mazmur 126 / Psa 126
Mazmur 127 / Psa 127
Mazmur 128 / Psa 128
Mazmur 129 / Psa 129
Mazmur 130 / Psa 130
Mazmur 131 / Psa 131
Mazmur 132 / Psa 132
Mazmur 133 / Psa 133
Mazmur 134 / Psa 134
Mazmur 135 / Psa 135
Mazmur 136 / Psa 136
Mazmur 137 / Psa 137
Mazmur 138 / Psa 138
Mazmur 139 / Psa 139
Mazmur 140 / Psa 140
Mazmur 141 / Psa 141
Mazmur 142 / Psa 142
Mazmur 143 / Psa 143
Mazmur 144 / Psa 144
Mazmur 145 / Psa 145
Mazmur 146 / Psa 146
Mazmur 147 / Psa 147
Mazmur 148 / Psa 148
Mazmur 149 / Psa 149
Mazmur 150 / Psa 150