A A A A A
×

Alkitab Suci

Mazmur 136

1
Haturkeun nuhun ka PANGERAN, demi kasaeana-Na, asih-Na langgeng.
2
Haturkeun nuhun ka nu pangagungna ti sakabeh dewa, asih-Na langgeng.
3
Haturkeun nuhun ka nu pangkawasana ti sakabeh pangeran, asih-Na langgeng.
4
Ngan Mantenna, nu ngadamel mujijat-mujijat agung, asih-Na langgeng.
5
Ku kawijaksanaanana Mantenna ngadegkeun langit asih-Na langgeng.
6
Mantenna ngadegkeun bumi di luhureun cai jero, asih-Na langgeng.
7
Mantenna ngadamel panonpoe jeung bulan, asih-Na langgeng;
8
panonpoe geusan ngarajaan beurang, asih-Na langgeng.
9
bulan jeung bentang-bentang geusan ngaratuan peuting, asih-Na langgeng.
10
Mantenna maehan cikal-cikal urang Mesir, asih-Na langgeng.
11
Mantenna nuyun urang Israil budal ti Mesir, asih-Na langgeng;
12
ku pananganana anu kuat jeung bedas, asih-Na langgeng.
13
Mantenna meulahkeun Laut Beureum, asih-Na langgeng,
14
umat-Na dituyun nyorang eta laut, asih-Na langgeng,
15
sabalikna raja Mesir jeung baladna diteuleumkeun, asih-Na langgeng.
16
Mantenna mingpin umat-Na nyorang gurun keusik, asih-Na langgeng.
17
Mantenna maehan raja-raja anu garagah, asih-Na langgeng.
18
Mantenna maehan raja-raja anu kasohor, asih-Na langgeng,
19
maehan Sihon, raja urang Emor, asih-Na langgeng,
20
maehan Og, raja Basan, asih-Na langgeng.
21
Tanah maranehna ku Mantenna diserenkeun ka umat-Na, asih-Na langgeng,
22
dipasihkeun ka Israil, abdi Mantenna, asih-Na langgeng.
23
Mantenna henteu lali waktu urang kasoran, asih-Na langgeng.
24
Mantenna ngaleupaskeun urang ti musuh, asih-Na langgeng.
25
Mantenna maparin dahareun ka sakabeh mahluk hirup, asih-Na langgeng.
26
Haturkeun nuhun ka Allah nu murbeng langit, asih-Na langgeng.
Mazmur 136:1
Mazmur 136:2
Mazmur 136:3
Mazmur 136:4
Mazmur 136:5
Mazmur 136:6
Mazmur 136:7
Mazmur 136:8
Mazmur 136:9
Mazmur 136:10
Mazmur 136:11
Mazmur 136:12
Mazmur 136:13
Mazmur 136:14
Mazmur 136:15
Mazmur 136:16
Mazmur 136:17
Mazmur 136:18
Mazmur 136:19
Mazmur 136:20
Mazmur 136:21
Mazmur 136:22
Mazmur 136:23
Mazmur 136:24
Mazmur 136:25
Mazmur 136:26
Mazmur 1 / Maz 1
Mazmur 2 / Maz 2
Mazmur 3 / Maz 3
Mazmur 4 / Maz 4
Mazmur 5 / Maz 5
Mazmur 6 / Maz 6
Mazmur 7 / Maz 7
Mazmur 8 / Maz 8
Mazmur 9 / Maz 9
Mazmur 10 / Maz 10
Mazmur 11 / Maz 11
Mazmur 12 / Maz 12
Mazmur 13 / Maz 13
Mazmur 14 / Maz 14
Mazmur 15 / Maz 15
Mazmur 16 / Maz 16
Mazmur 17 / Maz 17
Mazmur 18 / Maz 18
Mazmur 19 / Maz 19
Mazmur 20 / Maz 20
Mazmur 21 / Maz 21
Mazmur 22 / Maz 22
Mazmur 23 / Maz 23
Mazmur 24 / Maz 24
Mazmur 25 / Maz 25
Mazmur 26 / Maz 26
Mazmur 27 / Maz 27
Mazmur 28 / Maz 28
Mazmur 29 / Maz 29
Mazmur 30 / Maz 30
Mazmur 31 / Maz 31
Mazmur 32 / Maz 32
Mazmur 33 / Maz 33
Mazmur 34 / Maz 34
Mazmur 35 / Maz 35
Mazmur 36 / Maz 36
Mazmur 37 / Maz 37
Mazmur 38 / Maz 38
Mazmur 39 / Maz 39
Mazmur 40 / Maz 40
Mazmur 41 / Maz 41
Mazmur 42 / Maz 42
Mazmur 43 / Maz 43
Mazmur 44 / Maz 44
Mazmur 45 / Maz 45
Mazmur 46 / Maz 46
Mazmur 47 / Maz 47
Mazmur 48 / Maz 48
Mazmur 49 / Maz 49
Mazmur 50 / Maz 50
Mazmur 51 / Maz 51
Mazmur 52 / Maz 52
Mazmur 53 / Maz 53
Mazmur 54 / Maz 54
Mazmur 55 / Maz 55
Mazmur 56 / Maz 56
Mazmur 57 / Maz 57
Mazmur 58 / Maz 58
Mazmur 59 / Maz 59
Mazmur 60 / Maz 60
Mazmur 61 / Maz 61
Mazmur 62 / Maz 62
Mazmur 63 / Maz 63
Mazmur 64 / Maz 64
Mazmur 65 / Maz 65
Mazmur 66 / Maz 66
Mazmur 67 / Maz 67
Mazmur 68 / Maz 68
Mazmur 69 / Maz 69
Mazmur 70 / Maz 70
Mazmur 71 / Maz 71
Mazmur 72 / Maz 72
Mazmur 73 / Maz 73
Mazmur 74 / Maz 74
Mazmur 75 / Maz 75
Mazmur 76 / Maz 76
Mazmur 77 / Maz 77
Mazmur 78 / Maz 78
Mazmur 79 / Maz 79
Mazmur 80 / Maz 80
Mazmur 81 / Maz 81
Mazmur 82 / Maz 82
Mazmur 83 / Maz 83
Mazmur 84 / Maz 84
Mazmur 85 / Maz 85
Mazmur 86 / Maz 86
Mazmur 87 / Maz 87
Mazmur 88 / Maz 88
Mazmur 89 / Maz 89
Mazmur 90 / Maz 90
Mazmur 91 / Maz 91
Mazmur 92 / Maz 92
Mazmur 93 / Maz 93
Mazmur 94 / Maz 94
Mazmur 95 / Maz 95
Mazmur 96 / Maz 96
Mazmur 97 / Maz 97
Mazmur 98 / Maz 98
Mazmur 99 / Maz 99
Mazmur 100 / Maz 100
Mazmur 101 / Maz 101
Mazmur 102 / Maz 102
Mazmur 103 / Maz 103
Mazmur 104 / Maz 104
Mazmur 105 / Maz 105
Mazmur 106 / Maz 106
Mazmur 107 / Maz 107
Mazmur 108 / Maz 108
Mazmur 109 / Maz 109
Mazmur 110 / Maz 110
Mazmur 111 / Maz 111
Mazmur 112 / Maz 112
Mazmur 113 / Maz 113
Mazmur 114 / Maz 114
Mazmur 115 / Maz 115
Mazmur 116 / Maz 116
Mazmur 117 / Maz 117
Mazmur 118 / Maz 118
Mazmur 119 / Maz 119
Mazmur 120 / Maz 120
Mazmur 121 / Maz 121
Mazmur 122 / Maz 122
Mazmur 123 / Maz 123
Mazmur 124 / Maz 124
Mazmur 125 / Maz 125
Mazmur 126 / Maz 126
Mazmur 127 / Maz 127
Mazmur 128 / Maz 128
Mazmur 129 / Maz 129
Mazmur 130 / Maz 130
Mazmur 131 / Maz 131
Mazmur 132 / Maz 132
Mazmur 133 / Maz 133
Mazmur 134 / Maz 134
Mazmur 135 / Maz 135
Mazmur 136 / Maz 136
Mazmur 137 / Maz 137
Mazmur 138 / Maz 138
Mazmur 139 / Maz 139
Mazmur 140 / Maz 140
Mazmur 141 / Maz 141
Mazmur 142 / Maz 142
Mazmur 143 / Maz 143
Mazmur 144 / Maz 144
Mazmur 145 / Maz 145
Mazmur 146 / Maz 146
Mazmur 147 / Maz 147
Mazmur 148 / Maz 148
Mazmur 149 / Maz 149
Mazmur 150 / Maz 150