A A A A A
×

Alkitab Suci

Mazmur 119

1
Bagja jalma anu hirupna taya celana, sarta ngalampahkeun hukum PANGERAN.
2
Bagja jalma anu gumati kana parentah-Na, sarta taʼat ka Mantenna sagemblengna hate.
3
Maranehna moal nyieun kajahatan, hirupna nurutkeun jalan PANGERAN.
4
Gusti ka abdi-abdi maparin hukum-hukum, nun PANGERAN, sangkan diestokeun kalawan satia.
5
Mugi abdi sing tiasa tigin satia ngalakonan aturan-aturan Gusti.
6
Saupami abdi ngesto kana hukum-hukum Gusti, tangtos moal nandangan kaera.
7
Waktos hukum-hukum Gusti nu adil tea diaji, abdi teh leres-leres muji ka Gusti.
8
Abdi sumeja taʼat kana hukum-hukum Gusti, Gusti ulah ngantunkeun.
9
Kuma kedahna malar hirupna budak ngora tetep beresih? Nya kedah tumut kana satimbalan Gusti.
10
Hate abdi mantep bade ngabdi ka Gusti, mugi ulah dugi ka teu nurut kana timbalan Gusti.
11
Hukum Gusti bade disimpen di jero hate, supados ulah dugi ka dosa ka Gusti.
12
Abdi muji ka Gusti, nun PANGERAN, jalan Gusti wulangkeun ka abdi.
13
Sadaya hukum paparin Gusti, ku abdi bade dibewarakeun deui.
14
Ngalakonan timbalan-timbalan Gusti, bingahna lir gaduh rupi-rupi rajabrana.
15
Pituduh-pituduh Gusti sumeja dilenyepan, piwulang-piwulang Gusti bade diaji.
16
Abdi resep kana hukum-hukum Gusti, sareng moal hilap-hilap kana timbalan-timbalan Gusti.
17
Abdi Gusti, nyuhunkeun piwelas, sangkan hirup sareng tiasa ngestokeun piwulang.
18
Panon abdi beuntakeun, supados ningal kana kayaktian hukum Gusti anu narik ati.
19
Abdi di dunya teh moal lami, hukum-hukum Gusti ulah dibuni-buni.
20
Hate gering kabungbulengan, hoyong terang saban waktos kana pangadilan Gusti.
21
Gusti negor ka jalmi nu adigung, nyapa ka nu ingkar tina parentah.
22
Bebaskeun abdi tina panghina sareng pamoyok maranehna margi ngesto kana aturan-aturan Gusti.
23
Para pangereh barempug ngalawan ka abdi, nanging abdi mah bade ngulik piwulang Gusti.
24
Pituduh-pituduh Gusti pikaresepeun, sadayana lir jurunasehat abdi.
25
Abdi ngagoler dina lebu, mugi dipulihkeun sakumaha jangji Gusti.
26
Abdi parantos ngaku kalakuan, Gusti oge parantos ngawaler, ajar abdi hukum-hukum Gusti.
27
Paparin abdi ngartos kana hukum-hukum Gusti, piwulang Gusti anu narik ati seja dilenyepan.
28
Abdi parantos kateter ku kasusah, mugi ditegerkeun sakumaha jangji Gusti.
29
Tebihkeun abdi tina jalan anu lepat, demi kasaean Gusti, abdi wulang hukum-hukum Gusti.
30
Abdi parantos milih bade taʼat, bade mentingkeun pangadilan Gusti.
31
Abdi parantos tumut kana piwulang-piwulang, nun PANGERAN, mugi ulah dugi ka nandangan kaera.
32
Kalayan suka abdi bade tumut kana timbalan margi ku Gusti tangtos dikersakeun langkung ngarti.
33
Nun PANGERAN, pihartoseun hukum-hukum Gusti teh wulangkeun, tangtos ku abdi ditumutkeun salamina.
34
Hukum Gusti teh terangkeun, tangtos ku abdi diturut, bade dilakonan leres-leres.
35
Mugi abdi tiasa junun kana hukum Gusti, margi nya ku eta abdi ngarasa bagja.
36
Mugi abdi gaduh kahayang kana ngalampahkeun hukum Gusti sing langkung ti hayang beunghar.
37
Mugi abdi ulah dugi ka mikahayang anu taya pigunaeunana, paparin kasaean, sakumaha jangji Gusti.
38
Teguhkeun jangji Gusti ka abdi, jangji anu dijangjikeun ka sakur anu nurut ka Gusti.
39
Raksa abdi tina panghina kasieun abdi, estu aheng pangadilan Gusti!
40
Abdi seja taʼat kana timbalan-timbalan, paparin hirup anyar, margi Gusti teh adil.
41
Tembongkeun kaasih Gusti ka abdi, nun PANGERAN, abdi salametkeun sakumaha jangji Gusti.
42
Sangkan abdi tiasa ngajawab ka anu ngahina pedah abdi percaya kana dawuhan Gusti.
43
Sing tiasa abdi teh ngucapkeun hal anu leres, margi ngaharep kana pangadilan Gusti.
44
Abdi bade ngestokeun hukum Gusti, teras-tumeras, sapapaosna.
45
Tangtos hirup abdi tiasa bebas lugina, margi parantos ihtiar seja tumut kana piwulang Gusti.
46
Aturan-aturan Gusti bade diembarkeun ka raja-raja, abdi moal era-era ngembarkeunana.
47
Abdi malah resep ngalakonan eta aturan-aturan, tur kalintang mikacintana.
48
Abdi hormat sareng cinta kana eta aturan-aturan, pituduh-pituduhna bade dilenyepan.
49
Mugi Gusti emut kana jangji ka abdi Gusti, eta jangji teh ngahudang harepan abdi,
50
anu jadi pangbeberah nalika abdi sangsara, nya jangji eta jadi lantaran abdi hirup.
51
Sakumaha dihinana ge ku anu aradigung, abdi teu lesot-lesot ti hukum Gusti.
52
Abdi emut kana eta hukum anu parantos aya ti kapungkur, sarta kalilipur ku eta, nun PANGERAN.
53
Abdi sok geregeteun ka anu jarahat, lantaran maranehna ngalanggar hukum Gusti.
54
Sapanjang hirup abdi anu pondok di dunya, aturan-aturan Gusti ku abdi didamel lalaguan.
55
Ari wengi abdi sok emut ka Gusti, nun PANGERAN, sareng sok mikiran hukum Gusti.
56
Tumut kana aturan-aturan Gusti, karaos bagjana ku abdi.
57
Mung Gusti nu jadi kahayang abdi, nun PANGERAN, abdi jangji bade ngestokeun hukum Gusti.
58
Sanget-sanget abdi nyuhunkeun piwelas, sakumaha jangji Gusti tea.
59
Abdi parantos mikiran kalakuan, sareng jangji bade tumut kana aturan Gusti.
60
Moal diengkekeun deui, gilig bade ngesto kana aturan Gusti.
61
Anu jarahat masangan pitapak, nanging abdi teu hilap kana hukum Gusti.
62
Tengah wengi abdi sok nyaring, teras muji hukum-hukum Gusti nu adil.
63
Abdi teh batur jalmi-jalmi anu ngabdi ka Gusti, anu narurut kana hukum Gusti.
64
Nun PANGERAN, bumi teh pinuh ku satia asih Gusti, aturan-aturan Gusti wulangkeun ka abdi.
65
Gusti parantos nedunan jangji, nun PANGERAN, sakitu saena ka abdi Gusti.
66
Mugi abdi dipaparin hikmat sareng pangarti, margi gilig percanten kana timbalan Gusti.
67
Memeh kenging hukuman abdi teh sasab, nanging ayeuna mah ngesto kana pangandika.
68
Gusti teh bageur, sakitu saena! Katangtosan-katangtosan Gusti wulangkeun ka abdi.
69
Nu arangkuh ka abdi mitenah, nanging abdi sakuat-kuat nurut kana aturan Gusti.
70
Maranehna teu ngalartieun kana hukum Gusti, nanging abdi mah malah bagja ku eta.
71
Abdi dihukum teh sae jadina, jadi diajar perkawis aturan-aturan Gusti.
72
Keur abdi mah hukum-hukum Gusti teh langkung utami ti batan harta di dunya.
73
Gusti anu ngajadikeun abdi kalayan nyalametkeunana, mugi maparin pangarti, sangkan abdi tiasa diajar hukum-hukum Gusti.
74
Anu alajrih ka Gusti, naringal kalakuan abdi teh tangtos sarenangeun, dumeh abdi percaya kana jangji Gusti.
75
Nun PANGERAN, abdi terang, putusan Gusti teh adil, pangna ngahukum ka abdi teh ku margi Gusti sipat satia.
76
Eta welas asih Gusti teh mugia jadi panglipur, luyu sakumaha jangji ka abdi Gusti.
77
Sing hawatos, supados abdi hirup, margi abdi resep kana hukum Gusti.
78
Mugi nu aradigung teh sing areraeun ku lantaran pitenahna ka abdi; sawangsulna abdi mah bade ngalenyepan hukum Gusti.
79
Mugi sugri nu alajrih ka Gusti, sareng nu tarerangeun kana aturan Gusti, darongkap ka abdi.
80
Mugi abdi leres-leres nurut kana aturan-aturan Gusti, sareng ulah dugi ka nandangan erana kasoran.
81
Abdi parantos lungse ngantos-ngantos disalametkeun, nun PANGERAN, jangji Gusti kalintang diarep-arepna.
82
Panon parantos cape nyileuk jangji Gusti bari tumanya, ”Iraha Gusti bade nulungan teh?”
83
Diri abdi taya gunana, sapertos kirbat butut, nanging kana aturan-aturan Gusti mah teu hilap-hilap.
84
Sabaraha lamina deui abdi kedah ngarep-ngarep? Iraha bade dihukumna anu nyangsara abdi?
85
Nu aradigung, nu teu narurut kana hukum Gusti, parantos ngali lombang jero naheunan abdi.
86
Sadaya aturan Gusti kenging diandelkeun; dupi abdi ku maranehna disangsara, digogoreng, mugi ditulungan!
87
Karep maranehna maehan abdi parantos meh hasil, nanging abdi tetep henteu ngalesotkeun parentah Gusti.
88
Demi satia asih Gusti, sing hawatos ka abdi sangkan abdi tiasa ngestokeun hukum Gusti.
89
Nun PANGERAN, pangandika Gusti teguh salalamina, langgeng abadi di sawarga.
90
Kasatiaan Gusti lumangsung sapanjang jaman. Gusti parantos ngadegkeun bumi, eta tetep aya.
91
Saniskara ge sadayana aya dugi ka kiwari, margi ku timbalan Gusti, margi sadayana ge eta teh abdi-abdi Gusti.
92
Upami sanes hukum Gusti nu jadi sumber kabagjaan abdi, tangtos abdi parantos tiwas ku kasangsaraan.
93
Abdi hamo lesot nyekel hukum Gusti, margi nya ku eta Gusti ngahirupan abdi.
94
Abdi teh kagungan Gusti, mugi disalametkeun, margi parantos satiasa-tiasa taʼat kana parentah Gusti.
95
Abdi diarah ku nu jarahat bade dipaehan, nanging tetep bade ngalenyepan hukum-hukum Gusti.
96
Abdi terang yen sagala rupi aya watesna, nanging aturan-aturan Gusti mah sampurna.
97
Kumaha cintana abdi kana hukum Gusti, sadinten jeput kaemut-emut.
98
Parentah Gusti salamina aya dina pikiran, ngalantarankeun abdi jadi leuwih bijaksana ti batan musuh.
99
Pangarti abdi ngalangkungan guru-guru sorangan, margi sok ngaji aturan-aturan Gusti.
100
Abdi gaduh hikmat anu langkung ti batan jalmi karolot, margi nurut kana parentah-parentah Gusti.
101
Hirup abdi pantrang kana lampah jahat, margi hayang nurut kana pangandika Gusti.
102
Abdi henteu ingkar tina parentah-parentah Gusti, margi nya Gusti anu jadi guru abdi.
103
Dawuhan Gusti amis karaosna, langkung amis batan madu.
104
Tina hukum-hukum Gusti abdi kenging hikmah, sareng jadi ceuceub kana sagala kalakuan awon.
105
Pangandika Gusti teh lampu pikeun abdi, sinar caang nu nyaangan jalan abdi.
106
Abdi bade satia nyekel ikrar jangji yen bade nurut kana parentah-parentah Gusti.
107
Kasangsaraan abdi, nun PANGERAN, pikasieuneun, raksa hirup abdi, sakumaha jangji Gusti.
108
Tampi paneda pamuji sukur abdi, nun PANGERAN, sareng wulangkeun ka abdi parentah-parentah Gusti.
109
Abdi salamina naruhkeun nyawa; nanging kana hukum Gusti tara hilap.
110
Abdi ditaheunan ku jalma-jalma jahat, nanging henteu ingkar tina parentah Gusti.
111
Timbalan-timbalan Gusti teh milik abdi anu langgeng, anu jadi kabagjaan hate.
112
Tekad abdi bade tumut kana hukum-hukum dugi ka dintenan maot.
113
Abdi cinta kana hukum Gusti, sareng ceuceub ka anu kirang satia ka Gusti.
114
Gusti teh papayung sareng panyalindungan abdi, jangji Gusti jadi pangharepan abdi.
115
Nyalingkir ka ditu, he anu jarahat! Sabab kami rek taʼat kana parentah Allah kami.
116
Abdi pasihan kakiatan sakumaha jangji Gusti, tangtos abdi bakal hirup, pangharepan abdi ulah dugi ka gaplah.
117
Cepeng abdi sangkan salamet, sareng tiasa merhatikeun parentah Gusti sapapaosna.
118
Gusti nolak sakur anu nyimpang tina hukum Gusti, tipu daya maranehna mo aya paedahna.
119
Nu jarahat ku gusti didamel sapertos runtah, kitu margina abdi cinta kana aturan-aturan Gusti.
120
Abdi ngarasa sieun ku Gusti, ngarasa gimir ku putusan-putusan Gusti.
121
Abdi parantos ngalampahkeun anu bener sareng nu sae, mugi ulah diselehkeun ka musuh!
122
Mugi jangji yen bade nulungan ka abdi Gusti, ulah dugi ka nu arangkuh teh ngagencet ka abdi.
123
Cape panon balas ngantos pitulung pisalameteun ti Gusti, ngantos dibebaskeun sakumaha jangji Gusti.
124
Mugi abdi dipidamel anu luyu sareng satia asih Gusti, sareng mugi diwulang hal parentah Gusti.
125
Abdi teh gandek Gusti, mugi dipaparin pangarti, sangkan paham kana piwulang Gusti.
126
Parantos dongkap mangsana Gusti nindak jalmi-jalmi anu ngarempak hukum-hukum Gusti.
127
Abdi cinta kana parentah-parentah Gusti langkung ti batan ka emas, ti batan ka emas nu pangkolotna.
128
Eta margina pangna abdi nyepeng aturan-aturan Gusti, mikaijid kalakuan anu serong.
129
Piwulang-piwulang Gusti narik ati, kitu margina bade leres-leres diestokeun.
130
Katerangan piwulang Gusti teh mere caang, ku anu bodo ge kahartos.
131
Bawaning kangen kana parentah Gusti, ambekan abdi dugi ka ngangseg.
132
Lieuk abdi, mugi aya piwelas, sakumaha Gusti parantos miwelas ka nu cinta ka Gusti.
133
Tegerkeun abdi ulah dugi ka rubuh, sakumaha jangji Gusti, ulah dugi ka eleh ku kajahatan.
134
Luputkeun abdi ti nu ngagencet, sangkan tiasa ngestokeun parentah Gusti.
135
Berkahan abdi, sarengan sareng wurukan hal hukum-hukum Gusti.
136
Abdi ceurik banjir cipanon, ningal jalmi-jalmi teu ngestokeun hukum Gusti.
137
Gusti teh adil, nun PANGERAN, hukum-hukum Gusti sadayana saestu.
138
Aturan-aturan anu dipaparinkeun teh, estu adil tur sayakti.
139
Amarah abdi lir seuneu ngagedur, lantaran musuh-musuh nyapirakeun parentah-parentah Gusti.
140
Jangji-jangji Gusti teh estu pasti, ka eta abdi teh cinta.
141
Abdi teh nya hina nya laip, nanging teu nyapirakeun piwulang-piwulang Gusti.
142
Kaadilan Gusti nanjeur salamina hukum-hukum Gusti bener sapapaosna.
143
Abdi pinuh ku kasusah sareng kapaur, nanging jadi janglar ku parentah-parentah Gusti.
144
Aturan-aturan Gusti salamina adil, mugi sing kahartos ku abdi, sangkan abdi hirup.
145
Kalayan hate gembleng abdi sasambat, waleran, nun PANGERAN! Parentah Gusti tangtos ku abdi diestokeun.
146
Abdi sasambat, salametkeun, abdi tangtos mupusti hukum Gusti.
147
Ti memeh pajar meletek, abdi nyambat pitulung, ngarep-ngarep laksanana jangji Gusti.
148
Sawewengi abdi teu weleh nyaring, napakuran aturan-aturan Gusti.
149
Demi satia asih Gusti, dangukeun abdi, nun PANGERAN, sing aya piwelas, tangtayungan nyawa abdi.
150
Jalmi-jalmi telenges anu ngagencet ka abdi, anu tara malire kana hukum Gusti, sakedap deui ge darongkap, beuki deukeut.
151
Nanging Gusti aya caket abdi, nun PANGERAN, sarta parentah-parentah Gusti tetep ayana.
152
Parantos lami abdi diajar aturan-aturan Gusti, eta sadayana diayakeunana ku Gusti keur salalanggengna.
153
Tingali kabalangsakan abdi, mugi abdi disalametkeun margi teu ingkar tina hukum Gusti.
154
Mugi perkawis abdi dibela, mugi abdi dibebaskeun, salametkeun, sakumaha jangji Gusti.
155
Nu daroraka tangtos moal disalametkeun, margi henteu ngestokeun hukum Gusti.
156
Welas asih Gusti ageung pisan, nun PANGERAN, mugi welas ka abdi, mugi abdi disalametkeun.
157
Musuh sareng anu ngagencet ka abdi teh seueur pisan, nanging abdi teu weleh taʼat kana hukum-hukum Gusti.
158
Kacida geuleuhna abdi ka eta nu harianat teh? lantaran maranehna henteu ngalampahkeun parentah Gusti.
159
Tingali, kumaha cintana abdi kana aturan-aturan Gusti, tulungan abdi, nun PANGERAN, demi welas asih Gusti anu tara gingsir.
160
Jiwa hukum-hukum Gusti nya eta kayaktian, sarta kaadilan putusan-putusan Gusti sadayana langgeng.
161
Jalmi-jalmi anu karawasa narajang abdi tanpa sabab, nanging kasieun abdi mah hukum Gusti.
162
Abdi kacida ngarasa bagjana ku jangji Gusti, atoh sapertos jalmi anu manggih pependeman.
163
Abdi ceuceub sareng geuleuh kana bohong, sawangsulna cinta kana hukum Gusti.
164
Tujuh kali sadintenna abdi muji sukur ka Gusti, ku adilna putusan-putusan Gusti.
165
Anu cinta kana hukum Gusti, kaamanana reugreug, moal aya naon-naon anu bisa ngabahyakeun maranehna.
166
Abdi ngantos disalametkeun, nun PANGERAN, parentah-parentah Gusti parantos dilampahkeun.
167
Abdi taʼat kana piwulang-piwulang Gusti, leres-leres abdi cinta ka eta.
168
Parentah sareng aturan Gusti parantos dilampahkeun; sagala kalakuan abdi tangtos ku Gusti katingali.
169
Mugi panyambat abdi dongkap ka Gusti, nun PANGERAN, abdi nyuhunkeun pangarti, sakumaha jangji Gusti.
170
Dangukeun paneda abdi, salametkeun abdi, sakumaha jangji Gusti.
171
Salamina abdi bade muji ka Gusti, lantaran parantos diwulang perkawis hukum-hukum Gusti.
172
Abdi seja nganyanyikeun hukum Gusti, margi parentah-parentah Gusti teh adil.
173
Gusti salamina tangtos kersa nulungan abdi, margi abdi ngestokeun parentah Gusti.
174
Abdi kumejot hayang salamet ku pitulung Gusti, nun PANGERAN, tur ngaraos bagja hirup dina hukum Gusti.
175
Pasihan abdi hirup, supados muji ka Gusti mugi aturan-aturan Gusti teh sing nulung ka abdi.
176
Abdi sapertos domba sasab apruk-aprukan, mugi abdi Gusti teh pilarian, ku margi tara ingkar tina hukum-hukum Gusti.
Mazmur 119:1
Mazmur 119:2
Mazmur 119:3
Mazmur 119:4
Mazmur 119:5
Mazmur 119:6
Mazmur 119:7
Mazmur 119:8
Mazmur 119:9
Mazmur 119:10
Mazmur 119:11
Mazmur 119:12
Mazmur 119:13
Mazmur 119:14
Mazmur 119:15
Mazmur 119:16
Mazmur 119:17
Mazmur 119:18
Mazmur 119:19
Mazmur 119:20
Mazmur 119:21
Mazmur 119:22
Mazmur 119:23
Mazmur 119:24
Mazmur 119:25
Mazmur 119:26
Mazmur 119:27
Mazmur 119:28
Mazmur 119:29
Mazmur 119:30
Mazmur 119:31
Mazmur 119:32
Mazmur 119:33
Mazmur 119:34
Mazmur 119:35
Mazmur 119:36
Mazmur 119:37
Mazmur 119:38
Mazmur 119:39
Mazmur 119:40
Mazmur 119:41
Mazmur 119:42
Mazmur 119:43
Mazmur 119:44
Mazmur 119:45
Mazmur 119:46
Mazmur 119:47
Mazmur 119:48
Mazmur 119:49
Mazmur 119:50
Mazmur 119:51
Mazmur 119:52
Mazmur 119:53
Mazmur 119:54
Mazmur 119:55
Mazmur 119:56
Mazmur 119:57
Mazmur 119:58
Mazmur 119:59
Mazmur 119:60
Mazmur 119:61
Mazmur 119:62
Mazmur 119:63
Mazmur 119:64
Mazmur 119:65
Mazmur 119:66
Mazmur 119:67
Mazmur 119:68
Mazmur 119:69
Mazmur 119:70
Mazmur 119:71
Mazmur 119:72
Mazmur 119:73
Mazmur 119:74
Mazmur 119:75
Mazmur 119:76
Mazmur 119:77
Mazmur 119:78
Mazmur 119:79
Mazmur 119:80
Mazmur 119:81
Mazmur 119:82
Mazmur 119:83
Mazmur 119:84
Mazmur 119:85
Mazmur 119:86
Mazmur 119:87
Mazmur 119:88
Mazmur 119:89
Mazmur 119:90
Mazmur 119:91
Mazmur 119:92
Mazmur 119:93
Mazmur 119:94
Mazmur 119:95
Mazmur 119:96
Mazmur 119:97
Mazmur 119:98
Mazmur 119:99
Mazmur 119:100
Mazmur 119:101
Mazmur 119:102
Mazmur 119:103
Mazmur 119:104
Mazmur 119:105
Mazmur 119:106
Mazmur 119:107
Mazmur 119:108
Mazmur 119:109
Mazmur 119:110
Mazmur 119:111
Mazmur 119:112
Mazmur 119:113
Mazmur 119:114
Mazmur 119:115
Mazmur 119:116
Mazmur 119:117
Mazmur 119:118
Mazmur 119:119
Mazmur 119:120
Mazmur 119:121
Mazmur 119:122
Mazmur 119:123
Mazmur 119:124
Mazmur 119:125
Mazmur 119:126
Mazmur 119:127
Mazmur 119:128
Mazmur 119:129
Mazmur 119:130
Mazmur 119:131
Mazmur 119:132
Mazmur 119:133
Mazmur 119:134
Mazmur 119:135
Mazmur 119:136
Mazmur 119:137
Mazmur 119:138
Mazmur 119:139
Mazmur 119:140
Mazmur 119:141
Mazmur 119:142
Mazmur 119:143
Mazmur 119:144
Mazmur 119:145
Mazmur 119:146
Mazmur 119:147
Mazmur 119:148
Mazmur 119:149
Mazmur 119:150
Mazmur 119:151
Mazmur 119:152
Mazmur 119:153
Mazmur 119:154
Mazmur 119:155
Mazmur 119:156
Mazmur 119:157
Mazmur 119:158
Mazmur 119:159
Mazmur 119:160
Mazmur 119:161
Mazmur 119:162
Mazmur 119:163
Mazmur 119:164
Mazmur 119:165
Mazmur 119:166
Mazmur 119:167
Mazmur 119:168
Mazmur 119:169
Mazmur 119:170
Mazmur 119:171
Mazmur 119:172
Mazmur 119:173
Mazmur 119:174
Mazmur 119:175
Mazmur 119:176
Mazmur 1 / Maz 1
Mazmur 2 / Maz 2
Mazmur 3 / Maz 3
Mazmur 4 / Maz 4
Mazmur 5 / Maz 5
Mazmur 6 / Maz 6
Mazmur 7 / Maz 7
Mazmur 8 / Maz 8
Mazmur 9 / Maz 9
Mazmur 10 / Maz 10
Mazmur 11 / Maz 11
Mazmur 12 / Maz 12
Mazmur 13 / Maz 13
Mazmur 14 / Maz 14
Mazmur 15 / Maz 15
Mazmur 16 / Maz 16
Mazmur 17 / Maz 17
Mazmur 18 / Maz 18
Mazmur 19 / Maz 19
Mazmur 20 / Maz 20
Mazmur 21 / Maz 21
Mazmur 22 / Maz 22
Mazmur 23 / Maz 23
Mazmur 24 / Maz 24
Mazmur 25 / Maz 25
Mazmur 26 / Maz 26
Mazmur 27 / Maz 27
Mazmur 28 / Maz 28
Mazmur 29 / Maz 29
Mazmur 30 / Maz 30
Mazmur 31 / Maz 31
Mazmur 32 / Maz 32
Mazmur 33 / Maz 33
Mazmur 34 / Maz 34
Mazmur 35 / Maz 35
Mazmur 36 / Maz 36
Mazmur 37 / Maz 37
Mazmur 38 / Maz 38
Mazmur 39 / Maz 39
Mazmur 40 / Maz 40
Mazmur 41 / Maz 41
Mazmur 42 / Maz 42
Mazmur 43 / Maz 43
Mazmur 44 / Maz 44
Mazmur 45 / Maz 45
Mazmur 46 / Maz 46
Mazmur 47 / Maz 47
Mazmur 48 / Maz 48
Mazmur 49 / Maz 49
Mazmur 50 / Maz 50
Mazmur 51 / Maz 51
Mazmur 52 / Maz 52
Mazmur 53 / Maz 53
Mazmur 54 / Maz 54
Mazmur 55 / Maz 55
Mazmur 56 / Maz 56
Mazmur 57 / Maz 57
Mazmur 58 / Maz 58
Mazmur 59 / Maz 59
Mazmur 60 / Maz 60
Mazmur 61 / Maz 61
Mazmur 62 / Maz 62
Mazmur 63 / Maz 63
Mazmur 64 / Maz 64
Mazmur 65 / Maz 65
Mazmur 66 / Maz 66
Mazmur 67 / Maz 67
Mazmur 68 / Maz 68
Mazmur 69 / Maz 69
Mazmur 70 / Maz 70
Mazmur 71 / Maz 71
Mazmur 72 / Maz 72
Mazmur 73 / Maz 73
Mazmur 74 / Maz 74
Mazmur 75 / Maz 75
Mazmur 76 / Maz 76
Mazmur 77 / Maz 77
Mazmur 78 / Maz 78
Mazmur 79 / Maz 79
Mazmur 80 / Maz 80
Mazmur 81 / Maz 81
Mazmur 82 / Maz 82
Mazmur 83 / Maz 83
Mazmur 84 / Maz 84
Mazmur 85 / Maz 85
Mazmur 86 / Maz 86
Mazmur 87 / Maz 87
Mazmur 88 / Maz 88
Mazmur 89 / Maz 89
Mazmur 90 / Maz 90
Mazmur 91 / Maz 91
Mazmur 92 / Maz 92
Mazmur 93 / Maz 93
Mazmur 94 / Maz 94
Mazmur 95 / Maz 95
Mazmur 96 / Maz 96
Mazmur 97 / Maz 97
Mazmur 98 / Maz 98
Mazmur 99 / Maz 99
Mazmur 100 / Maz 100
Mazmur 101 / Maz 101
Mazmur 102 / Maz 102
Mazmur 103 / Maz 103
Mazmur 104 / Maz 104
Mazmur 105 / Maz 105
Mazmur 106 / Maz 106
Mazmur 107 / Maz 107
Mazmur 108 / Maz 108
Mazmur 109 / Maz 109
Mazmur 110 / Maz 110
Mazmur 111 / Maz 111
Mazmur 112 / Maz 112
Mazmur 113 / Maz 113
Mazmur 114 / Maz 114
Mazmur 115 / Maz 115
Mazmur 116 / Maz 116
Mazmur 117 / Maz 117
Mazmur 118 / Maz 118
Mazmur 119 / Maz 119
Mazmur 120 / Maz 120
Mazmur 121 / Maz 121
Mazmur 122 / Maz 122
Mazmur 123 / Maz 123
Mazmur 124 / Maz 124
Mazmur 125 / Maz 125
Mazmur 126 / Maz 126
Mazmur 127 / Maz 127
Mazmur 128 / Maz 128
Mazmur 129 / Maz 129
Mazmur 130 / Maz 130
Mazmur 131 / Maz 131
Mazmur 132 / Maz 132
Mazmur 133 / Maz 133
Mazmur 134 / Maz 134
Mazmur 135 / Maz 135
Mazmur 136 / Maz 136
Mazmur 137 / Maz 137
Mazmur 138 / Maz 138
Mazmur 139 / Maz 139
Mazmur 140 / Maz 140
Mazmur 141 / Maz 141
Mazmur 142 / Maz 142
Mazmur 143 / Maz 143
Mazmur 144 / Maz 144
Mazmur 145 / Maz 145
Mazmur 146 / Maz 146
Mazmur 147 / Maz 147
Mazmur 148 / Maz 148
Mazmur 149 / Maz 149
Mazmur 150 / Maz 150