A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Alkitab Suci

Mazmur 1061
Puji PANGERAN! Sukurkeun ka PANGERAN, ku karana kasaeana-Na, asih-Na salalanggengna.
2
Saha nu sanggup nyaturkeun sagemblengna kawasaning PANGERAN, saha nu bisa puas muji kaagungana-Na?
3
Jamuga sing saha anu tuhu kana hukum, anu salawasna migawe nu bener.
4
Mugi emut ka abdi, nun PANGERAN, numutkeun karidoan manah ka nu jadi umat, mugi abdi dilayad, dipaparin kasalametan ti Gusti,
5
sangkan tiasa nyaksian kajembaran umat anu ku Gusti dipilih, ngiring suka dina kabagjaan umat Gusti, ngiring reueus sareng umat kagungan Gusti.
6
Abdi sadaya parantos dosa, sami sareng karuhun, parantos nyieun kajahatan sareng kadorakaan.
7
Karuhun abdi-abdi di Mesir henteu ngartoseun kana padamelan Allah anu araheng teu areling kana piwelas-Na anu sering dibuktoskeun, anggur ngaralawan ka Nu Maha Kawasa, di Laut Beureum.
8
Najan kitu ku Mantenna disalametkeun, demi nedunan jangji-Na, geusan ngabuktikeun pangawasa-Na.
9
Laut Beureum ku Mantenna ditimbalan supaya saat ngoletrak, maranehna dipeuntaskeun nyorang dasar laut, teu beda jeung ti di darat.
10
Ku Mantenna diluputkeun tina kawasa nu mikangewa, diluputkeun tina kawasaning musuh;
11
sabab satru-satruna teh kaliputan ku laut, nepi ka taya nu kari saurang-urang acan.
12
Kakara maranehna percaya kana jangji-Na, tuluy maruji sukur ka Mantenna.
13
Tapi gampang pisan parohona kana pitulung-pitulung Mantenna, jeung embung ngadago kuma pituduh-Na;
14
di gurun keusik maranehna karanjingan hawa napsu, nepi ka ngadaroja ka Allah.
15
Sakahayangna ku PANGERAN dicumponan, tapi bari dibarengan ku pagebug.
16
Waktos di gurun keusik, maranehna sirik ka Musa sareng ka Harun, abdi PANGERAN.
17
Wag bumi beulah, nyapluk Datan, sakulawarga Abiram kabeh karuwang.
18
Gur aya seuneu, ngalentaban gorombolan maranehna, nu daroraka teh kaduruk gareheng.
19
Di Sinai maranehna nyieun tironan anak sapi, seug arca jijieunanana teh disarembah;
20
kamulyaan Allah ku maranehna ditukeurkeun kana arca sato anu nyatuna jukut.
21
Geus lat poho ka Allah, nu jadi Jurusalametna, nu geus midamel kajadian-kajadian aheng basa di Mesir,
22
nu midamel mujijat-mujijat basa di tanah Ham, jeung mintonkeun karongkahan di basisir Laut Beureum.
23
Kitu nu matak Mantenna ngadawuh — maranehna teh rek dibasmi, kabujeng ku Musa, abdi Mantenna, nu ngadeuheus mangnedakeun pangampura, nepi ka teu tulus dibasmina teh.
24
Maranehna nampik tanah anu sakitu hadena, da teu ngandel kana jangji Mantenna;
25
heug tinggelendeng di pangrerebanana, arembung ngadenge gentra PANGERAN.
26
Ku kituna PANGERAN sumpah ngangkat panangan, maranehna rek disina tingjaloprak di gurun keusik,
27
sarta turunana sina paburencay ka bangsa-bangsa lian, sarta sina bacacar paraeh di nagri-nagri asing.
28
Tuluy maranehna nyarantel maruhit ka Baal Peor, jeung ngadalahar sasajen pikeun arwah dewa-dewa.
29
Peta maranehna kitu ngajaheutkeun manah PANGERAN, lajeng ku Mantenna digebug ku sasalad.
30
Neut Pinehas tandang, nu baroga dosa dihukum, sasalad jadi sirep.
31
Pitandang anjeunna kitu, turun-tumurun salalawasna dipieling jadi picontoeun.
32
Maranehna nyieun pibendueun Mantenna di cinyusu Meriba, balukarna Musa jadi kahukum ku kalakuan maranehna,
33
maranehna ngalawan ka Musa, nepi ka anjeunna kalepasan saur.
34
Maranehna henteu maehan para pamuja brahala, parentah PANGERAN kitu ku maranehna teu diturut,
35
kalah ka pacorok jodo jeung maranehna, sarta niru adat eta jalma-jalma anu teu nyaho ka Allah.
36
Umat Allah teh ngabarakti ka brahala, ngalantarankeun maranehna cilaka.
37
Maranehna ngurbankeun anak-anakna nu lalaki, nu awewe, dijieun kurban ka brahala-brahala tanah Kanaan.
38
Barudak nu taya salahna teh ku maranehna diparaehan sarta tanahna teh ku eta tukang-tukang maehan dinajiskeun.
39
Maranehna geus nganajiskeun maneh ku kalakuanana, henteu saratia deui ka Allah.
40
Ku sabab eta PANGERAN bendu ka umat-Na, jadi geuleuh ka maranehna.
41
Tuluy diselehkeun kana kakawasaan para pamuja brahala, jadi dibawah ku musuh-musuhna.
42
Ku musuh-musuhna digencet, ditundukkeun sama sakali kana kakawasaanana.
43
Sering pisan PANGERAN ngaluputkeun umat-Na, tapi maranehna anggur milih ngalawan ka Mantenna beuki jero tilelepna dina dosa-dosana.
44
Tapi ana maranehna sasambat ku PANGERAN didangu, kasusahna diperhatoskeun.
45
Demi maranehna, Mantenna emut kana perjangjiana-Na, sarta ku sabab kacida asiheuna-Na ka maranehna, Mantenna henteu ngabengisan deui.
46
Sakur anu ngagencet ka maranehna, ku Mantenna disina jadi malik mikarunya.
47
Salametkeun abdi-abdi, nun PANGERAN, Allah abdi sadaya, candak wangsul ti bangsa-bangsa lian, supados tiasa nganuhunkeun sareng ngamulyakeun, jenengan Gusti nu suci.
48
Mulyakeun PANGERAN, Allah Israil, mulyakeun Mantenna ti ayeuna, salalanggengna! Hayu sarerea nyarebut, ”Amin!” Mulyakeun PANGERAN!Mazmur 106:1

Mazmur 106:2

Mazmur 106:3

Mazmur 106:4

Mazmur 106:5

Mazmur 106:6

Mazmur 106:7

Mazmur 106:8

Mazmur 106:9

Mazmur 106:10

Mazmur 106:11

Mazmur 106:12

Mazmur 106:13

Mazmur 106:14

Mazmur 106:15

Mazmur 106:16

Mazmur 106:17

Mazmur 106:18

Mazmur 106:19

Mazmur 106:20

Mazmur 106:21

Mazmur 106:22

Mazmur 106:23

Mazmur 106:24

Mazmur 106:25

Mazmur 106:26

Mazmur 106:27

Mazmur 106:28

Mazmur 106:29

Mazmur 106:30

Mazmur 106:31

Mazmur 106:32

Mazmur 106:33

Mazmur 106:34

Mazmur 106:35

Mazmur 106:36

Mazmur 106:37

Mazmur 106:38

Mazmur 106:39

Mazmur 106:40

Mazmur 106:41

Mazmur 106:42

Mazmur 106:43

Mazmur 106:44

Mazmur 106:45

Mazmur 106:46

Mazmur 106:47

Mazmur 106:48Mazmur 1 / Maz 1

Mazmur 2 / Maz 2

Mazmur 3 / Maz 3

Mazmur 4 / Maz 4

Mazmur 5 / Maz 5

Mazmur 6 / Maz 6

Mazmur 7 / Maz 7

Mazmur 8 / Maz 8

Mazmur 9 / Maz 9

Mazmur 10 / Maz 10

Mazmur 11 / Maz 11

Mazmur 12 / Maz 12

Mazmur 13 / Maz 13

Mazmur 14 / Maz 14

Mazmur 15 / Maz 15

Mazmur 16 / Maz 16

Mazmur 17 / Maz 17

Mazmur 18 / Maz 18

Mazmur 19 / Maz 19

Mazmur 20 / Maz 20

Mazmur 21 / Maz 21

Mazmur 22 / Maz 22

Mazmur 23 / Maz 23

Mazmur 24 / Maz 24

Mazmur 25 / Maz 25

Mazmur 26 / Maz 26

Mazmur 27 / Maz 27

Mazmur 28 / Maz 28

Mazmur 29 / Maz 29

Mazmur 30 / Maz 30

Mazmur 31 / Maz 31

Mazmur 32 / Maz 32

Mazmur 33 / Maz 33

Mazmur 34 / Maz 34

Mazmur 35 / Maz 35

Mazmur 36 / Maz 36

Mazmur 37 / Maz 37

Mazmur 38 / Maz 38

Mazmur 39 / Maz 39

Mazmur 40 / Maz 40

Mazmur 41 / Maz 41

Mazmur 42 / Maz 42

Mazmur 43 / Maz 43

Mazmur 44 / Maz 44

Mazmur 45 / Maz 45

Mazmur 46 / Maz 46

Mazmur 47 / Maz 47

Mazmur 48 / Maz 48

Mazmur 49 / Maz 49

Mazmur 50 / Maz 50

Mazmur 51 / Maz 51

Mazmur 52 / Maz 52

Mazmur 53 / Maz 53

Mazmur 54 / Maz 54

Mazmur 55 / Maz 55

Mazmur 56 / Maz 56

Mazmur 57 / Maz 57

Mazmur 58 / Maz 58

Mazmur 59 / Maz 59

Mazmur 60 / Maz 60

Mazmur 61 / Maz 61

Mazmur 62 / Maz 62

Mazmur 63 / Maz 63

Mazmur 64 / Maz 64

Mazmur 65 / Maz 65

Mazmur 66 / Maz 66

Mazmur 67 / Maz 67

Mazmur 68 / Maz 68

Mazmur 69 / Maz 69

Mazmur 70 / Maz 70

Mazmur 71 / Maz 71

Mazmur 72 / Maz 72

Mazmur 73 / Maz 73

Mazmur 74 / Maz 74

Mazmur 75 / Maz 75

Mazmur 76 / Maz 76

Mazmur 77 / Maz 77

Mazmur 78 / Maz 78

Mazmur 79 / Maz 79

Mazmur 80 / Maz 80

Mazmur 81 / Maz 81

Mazmur 82 / Maz 82

Mazmur 83 / Maz 83

Mazmur 84 / Maz 84

Mazmur 85 / Maz 85

Mazmur 86 / Maz 86

Mazmur 87 / Maz 87

Mazmur 88 / Maz 88

Mazmur 89 / Maz 89

Mazmur 90 / Maz 90

Mazmur 91 / Maz 91

Mazmur 92 / Maz 92

Mazmur 93 / Maz 93

Mazmur 94 / Maz 94

Mazmur 95 / Maz 95

Mazmur 96 / Maz 96

Mazmur 97 / Maz 97

Mazmur 98 / Maz 98

Mazmur 99 / Maz 99

Mazmur 100 / Maz 100

Mazmur 101 / Maz 101

Mazmur 102 / Maz 102

Mazmur 103 / Maz 103

Mazmur 104 / Maz 104

Mazmur 105 / Maz 105

Mazmur 106 / Maz 106

Mazmur 107 / Maz 107

Mazmur 108 / Maz 108

Mazmur 109 / Maz 109

Mazmur 110 / Maz 110

Mazmur 111 / Maz 111

Mazmur 112 / Maz 112

Mazmur 113 / Maz 113

Mazmur 114 / Maz 114

Mazmur 115 / Maz 115

Mazmur 116 / Maz 116

Mazmur 117 / Maz 117

Mazmur 118 / Maz 118

Mazmur 119 / Maz 119

Mazmur 120 / Maz 120

Mazmur 121 / Maz 121

Mazmur 122 / Maz 122

Mazmur 123 / Maz 123

Mazmur 124 / Maz 124

Mazmur 125 / Maz 125

Mazmur 126 / Maz 126

Mazmur 127 / Maz 127

Mazmur 128 / Maz 128

Mazmur 129 / Maz 129

Mazmur 130 / Maz 130

Mazmur 131 / Maz 131

Mazmur 132 / Maz 132

Mazmur 133 / Maz 133

Mazmur 134 / Maz 134

Mazmur 135 / Maz 135

Mazmur 136 / Maz 136

Mazmur 137 / Maz 137

Mazmur 138 / Maz 138

Mazmur 139 / Maz 139

Mazmur 140 / Maz 140

Mazmur 141 / Maz 141

Mazmur 142 / Maz 142

Mazmur 143 / Maz 143

Mazmur 144 / Maz 144

Mazmur 145 / Maz 145

Mazmur 146 / Maz 146

Mazmur 147 / Maz 147

Mazmur 148 / Maz 148

Mazmur 149 / Maz 149

Mazmur 150 / Maz 150