A A A A A
×

Alkitab Suci

Mazmur 102

1
Doa ti nu keur lara, keur teu daya teu upaya, anu ngucutkeun eusi hatena ka PANGERAN.
2
Nun PANGERAN, mugi dangukeun panyambat abdi, jerit abdi neneda pitulung mugia dongkap ka Gusti;
3
mugi Gusti ulah ngalieus, nalika abdi keur sangsara, dangukeun nun Gusti, abdi jumerit, mugi Gusti kersa enggal ngawaler.
4
Margi umur abdi teh musna lir haseup, sungsum balung asa panas lir diduruk,
5
awak laleuleus lir jukut garing teu hayang neda-neda acan.
6
Abdi mung tiasa udah-aduh, awak ngajangjawing, kantun kulit sareng tulang.
7
Abdi lir manuk di gurun keusik, lir bueuk di ruruntuhan sepi.
8
Ngagoler teu daek sare, kawas manuk nyorangan di suhunan imah.
9
Sadidinten hantem bae dicacampah ku musuh, ngaran abdi dijarieun panyumpahan ku sugri nu mikaijid.
10
Tedaeun abdi sanes sangu nanging lebu, inumeun pacampur sareng cipanon,
11
da ku Gusti sakitu dibenduanana sareng disiksana, dugi ka dijeuwang lajeng digejretkeun pisan.
12
Umur abdi lir kalangkang wanci tunggang gunung, abdi teh lir jukut garing.
13
Nanging nun PANGERAN, Gusti mah jumeneng Raja salalanggengna, jenengan Gusti tetep baris dipiemut, turunan nema turunan.
14
Gusti tangtos bijil nembongkeun kawelas ka Sion, parantos waktosna eta teh dipikawatir, nya ayeuna mangsana.
15
Eta teh sanaos parantos burak-barik, tetep dipikacinta ku sadaya abdi Gusti, sanaos eta teh kantun ruruntuk, tetep ku maranehna dipikawatir.
16
Bangsa-bangsa baris gimir ku PANGERAN, raja-raja di bumi sadayana bakal rentag ku kakawasaana-Na.
17
Lamun PANGERAN geus ngawangun deui Sion, kaagungan Mantenna bakal diebrehkeun.
18
Mantenna bakal malire umat-Na anu geus teu dipirosea, paneda maranehna baris didangu.
19
Tuliskeun sakur anu geus dipidamel ku PANGERAN, pikeun turunan nu bakal datang, supaya jalma-jalma nu ayeuna tacan lahir engke maruji ka Mantenna.
20
PANGERAN ningali ka handap ti tempat suci-Na di luhur, ningali ka bumi di handap, ti sawarga.
21
Mantenna ngadangukeun udah-aduhna para tahanan, jeung ngaleupaskeun anu meunang hukum pati;
22
Ku sabab kitu jenengana-Na bakal dimashurkeun di Sion, Mantenna bakal diparuji di Yerusalem,
23
lamun bangsa-bangsa jeung karajaan-karajaan bareng daratang, sarta ngabarakti ka PANGERAN.
24
Tanaga kaula ku PANGERAN dileumpeuhkeun ngora-ngora, umur kaula ku Mantenna dipondokkeun.
25
Nya kaula sasambat: ”Nun Allah, mugi abdi ulah dicandak satengahing umur.” Nun PANGERAN, Gusti teh jumeneng langgeng,
26
kapungkur ngadegkeun bumi, langit oge hasil damel panangan Gusti;
27
eta bakal keuna ku musna, nanging Gusti mah langgeng jumeneng sapapaosna, eta sadayana bakal bobo kawas lawon, sarta ku Gusti disingkirkeun lir baju butut, ahirna musna,
28
dupi Gusti mah tetep henteu robah-robah, hadirat Gusti teu aya tamatna.
29
Anak incu abdi-abdi Gusti tiasa hirup tengtrem, sarta turunan maranehna ge bakal aman, ku karana pangraksa Gusti.
Mazmur 102:1
Mazmur 102:2
Mazmur 102:3
Mazmur 102:4
Mazmur 102:5
Mazmur 102:6
Mazmur 102:7
Mazmur 102:8
Mazmur 102:9
Mazmur 102:10
Mazmur 102:11
Mazmur 102:12
Mazmur 102:13
Mazmur 102:14
Mazmur 102:15
Mazmur 102:16
Mazmur 102:17
Mazmur 102:18
Mazmur 102:19
Mazmur 102:20
Mazmur 102:21
Mazmur 102:22
Mazmur 102:23
Mazmur 102:24
Mazmur 102:25
Mazmur 102:26
Mazmur 102:27
Mazmur 102:28
Mazmur 102:29
Mazmur 1 / Maz 1
Mazmur 2 / Maz 2
Mazmur 3 / Maz 3
Mazmur 4 / Maz 4
Mazmur 5 / Maz 5
Mazmur 6 / Maz 6
Mazmur 7 / Maz 7
Mazmur 8 / Maz 8
Mazmur 9 / Maz 9
Mazmur 10 / Maz 10
Mazmur 11 / Maz 11
Mazmur 12 / Maz 12
Mazmur 13 / Maz 13
Mazmur 14 / Maz 14
Mazmur 15 / Maz 15
Mazmur 16 / Maz 16
Mazmur 17 / Maz 17
Mazmur 18 / Maz 18
Mazmur 19 / Maz 19
Mazmur 20 / Maz 20
Mazmur 21 / Maz 21
Mazmur 22 / Maz 22
Mazmur 23 / Maz 23
Mazmur 24 / Maz 24
Mazmur 25 / Maz 25
Mazmur 26 / Maz 26
Mazmur 27 / Maz 27
Mazmur 28 / Maz 28
Mazmur 29 / Maz 29
Mazmur 30 / Maz 30
Mazmur 31 / Maz 31
Mazmur 32 / Maz 32
Mazmur 33 / Maz 33
Mazmur 34 / Maz 34
Mazmur 35 / Maz 35
Mazmur 36 / Maz 36
Mazmur 37 / Maz 37
Mazmur 38 / Maz 38
Mazmur 39 / Maz 39
Mazmur 40 / Maz 40
Mazmur 41 / Maz 41
Mazmur 42 / Maz 42
Mazmur 43 / Maz 43
Mazmur 44 / Maz 44
Mazmur 45 / Maz 45
Mazmur 46 / Maz 46
Mazmur 47 / Maz 47
Mazmur 48 / Maz 48
Mazmur 49 / Maz 49
Mazmur 50 / Maz 50
Mazmur 51 / Maz 51
Mazmur 52 / Maz 52
Mazmur 53 / Maz 53
Mazmur 54 / Maz 54
Mazmur 55 / Maz 55
Mazmur 56 / Maz 56
Mazmur 57 / Maz 57
Mazmur 58 / Maz 58
Mazmur 59 / Maz 59
Mazmur 60 / Maz 60
Mazmur 61 / Maz 61
Mazmur 62 / Maz 62
Mazmur 63 / Maz 63
Mazmur 64 / Maz 64
Mazmur 65 / Maz 65
Mazmur 66 / Maz 66
Mazmur 67 / Maz 67
Mazmur 68 / Maz 68
Mazmur 69 / Maz 69
Mazmur 70 / Maz 70
Mazmur 71 / Maz 71
Mazmur 72 / Maz 72
Mazmur 73 / Maz 73
Mazmur 74 / Maz 74
Mazmur 75 / Maz 75
Mazmur 76 / Maz 76
Mazmur 77 / Maz 77
Mazmur 78 / Maz 78
Mazmur 79 / Maz 79
Mazmur 80 / Maz 80
Mazmur 81 / Maz 81
Mazmur 82 / Maz 82
Mazmur 83 / Maz 83
Mazmur 84 / Maz 84
Mazmur 85 / Maz 85
Mazmur 86 / Maz 86
Mazmur 87 / Maz 87
Mazmur 88 / Maz 88
Mazmur 89 / Maz 89
Mazmur 90 / Maz 90
Mazmur 91 / Maz 91
Mazmur 92 / Maz 92
Mazmur 93 / Maz 93
Mazmur 94 / Maz 94
Mazmur 95 / Maz 95
Mazmur 96 / Maz 96
Mazmur 97 / Maz 97
Mazmur 98 / Maz 98
Mazmur 99 / Maz 99
Mazmur 100 / Maz 100
Mazmur 101 / Maz 101
Mazmur 102 / Maz 102
Mazmur 103 / Maz 103
Mazmur 104 / Maz 104
Mazmur 105 / Maz 105
Mazmur 106 / Maz 106
Mazmur 107 / Maz 107
Mazmur 108 / Maz 108
Mazmur 109 / Maz 109
Mazmur 110 / Maz 110
Mazmur 111 / Maz 111
Mazmur 112 / Maz 112
Mazmur 113 / Maz 113
Mazmur 114 / Maz 114
Mazmur 115 / Maz 115
Mazmur 116 / Maz 116
Mazmur 117 / Maz 117
Mazmur 118 / Maz 118
Mazmur 119 / Maz 119
Mazmur 120 / Maz 120
Mazmur 121 / Maz 121
Mazmur 122 / Maz 122
Mazmur 123 / Maz 123
Mazmur 124 / Maz 124
Mazmur 125 / Maz 125
Mazmur 126 / Maz 126
Mazmur 127 / Maz 127
Mazmur 128 / Maz 128
Mazmur 129 / Maz 129
Mazmur 130 / Maz 130
Mazmur 131 / Maz 131
Mazmur 132 / Maz 132
Mazmur 133 / Maz 133
Mazmur 134 / Maz 134
Mazmur 135 / Maz 135
Mazmur 136 / Maz 136
Mazmur 137 / Maz 137
Mazmur 138 / Maz 138
Mazmur 139 / Maz 139
Mazmur 140 / Maz 140
Mazmur 141 / Maz 141
Mazmur 142 / Maz 142
Mazmur 143 / Maz 143
Mazmur 144 / Maz 144
Mazmur 145 / Maz 145
Mazmur 146 / Maz 146
Mazmur 147 / Maz 147
Mazmur 148 / Maz 148
Mazmur 149 / Maz 149
Mazmur 150 / Maz 150