Instagram
English
A A A A A
Alkitab Suci
2 Raja 2
1
Cunduk kana waktu, PANGERAN kersa ngangkat Elias ka sawarga, jalan angin puyuh. Ti dinya Elias angkat ti Gilgal disarengan ku Elisa.
2
Di tengah jalan Elias sasauran ka Elisa, ”Maneh mah di dieu bae, Ama ku PANGERAN ditimbalan ka Betel.” Pihatur Elisa, ”Abdi sumpah demi kasatiaan abdi ka PANGERAN anu jumeneng sareng ka Ama, abdi moal ngantunkeun Ama.” Bral arangkat ka Betel.
3
Murid-murid di Betel nyalampeurkeun ka Elisa, nararos, ”Kumaha sampean parantos terang? Juragan sampean dinten ieu bakal dicandak ku PANGERAN.” ”Kaula ge terang,” walon Elisa. ”Tapi ulah gareruh.”
4
Elias ngalahir ka Elisa, ”Maneh cicing di dieu, Ama ku PANGERAN ditimbalan ka Yeriho.” Pihatur Elisa, ”Abdi sumpah demi kasatiaan abdi ka PANGERAN anu jumeneng sareng ka Ama, abdi moal ngantunkeun Ama.” Bral arangkat ka Yeriho.
5
Murid-murid di Yeriho nyalampeurkeun ka Elisa, naranya, ”Kumaha sampean geus terang? Juragan sampean dinten ieu bakal dicandak ku PANGERAN.” ”Kaula ge terang,” walon Elisa. ”Tapi ulah gareruh.”
6
Elias ngalahir ka Elisa, ”Maneh cicing di dieu, Ama ku PANGERAN ditimbalan ka Walungan Yordan.” Pihatur Elisa, ”Abdi sumpah demi kasatiaan abdi ka PANGERAN anu jumeneng sareng ka Ama, abdi moal ngantunkeun Ama.” Bral arangkat
7
ka Walungan Yordan, ditaluturkeun ku murid-murid nabi lima puluh urang. Elias jeung Elisa liren di sisi walungan, murid- murid anu lima puluh urang oge areureun, rada jauh.
8
Elias muka jubah, digulungkeun tuluy dipeupeuhkeun kana cai. Bray cai nyingray nepi ka dasar, Elias jeung Elisa mareuntas.
9
Di peuntas ditu Elias ngalahir ka Elisa, ”Geura pok, hidep rek menta naon ka Ama, memeh Ama dicandak.” Elisa mihatur, ”Nyuhunkeun dipaparin pangawasa Ama, supados tiasa jadi gegentos Ama.”
10
Waler Elias, ”Hidep menta anu hese. Lamun Ama keur dicandak katenjo, pamenta hidep bisa tinekanan. Lamun teu katenjo, pamenta hidep moal dikabul.”
11
Sabot aranjeunna sasauran bari angkat, dumadakan dipapag ku kareta seuneu anu ditarik ku kuda seuneu, seug Elias dicandak, diangkat ku angin puyuh.
12
Ku Elisa katingalieun, seug Elisa sasambat, ”Ama! Ama! Nabi Israil anu digjaya! Ama parantos lajeng!” Les Elias teu katembong deui. Bawaning ku gegetun Elisa nyoehkeun anggoanana mani beulah dua.
13
Top Elisa mulung jubah Elias anu ragrag ti awang-awang, tuluy malik angkat ka sisi walungan, ngadeg heula sakeudeung.
14
Jubah Elias dipeupeuhkeun kana cai bari saurna, ”Di mana PANGERAN, Allah Elias?” Cai dipeupeuh deui, bray nyingray ka ditu ka dieu, seug anjeunna meuntas.
15
Katarenjoeun ku murid-murid nabi urang Yeriho anu lima puluh urang. Ceuk maranehna, ”Pangawasa Elias turun ka anjeunna!” Tuluy maranehna marapag ka Elisa, brek marando.
16
Ti dinya mihatur, ”Ieu abdi-abdi lima puluh urang, sami baredas. Dunungan sampean bade dipilarian, bisi ku Roh PANGERAN diragragkeun di gunung atanapi di lebak.” Waler Elisa, ”Keun bae tong ditareangan.”
17
Tapi ku sabab maraksa ku Elisa diidinan. Bral maranehna laleumpang, tingtaranggah tingtarempo nareangan Elias, tapi nepi ka tilu poe teu kapanggih.
18
Tuluy baralik deui ka Elisa anu keur ngantos di Yeriho. Anjeunna ngalahir, ”Ceuk kaula ge entong ditareangan.”
19
Aya sababaraha urang Yeriho ngadareuheus ka Elisa, pihaturna, ”Hatur uninga, ieu kota teh saleresna mah sae, mung caina awon sareng watekna matak kaluron.”
20
Elisa ngalahir, ”Kami pangnyokotkeun uyah kana pinggan anyar.” Song disanggakeun.
21
Anjeunna angkat ka sirah cai, seug uyah teh diawurkeun kana sirah cai bari saurna, ”Timbalan PANGERAN, ʼIeu cai ku Kami dirobah jadi alus, moal matak paeh atawa kaluron.ʼ ”
22
Pilahir Elisa tinekanan, ti harita eta cai jadi alus.
23
Ti Yeriho Elisa angkat ka Betel. Di jalan, waktu anjeunna keur nanjak, aya barudak kalaluar ti nagara eta, seug maroyokan ka anjeunna, pokna, ”Euy gundul, geuwat nyingkir!”
24
Elisa ngareret, socana merong ka eta barudak anu lobana opat puluh dua urang, seug disapa bari nyambat pajenengan PANGERAN. Torojol ti leuweung aya nu bijil, dua biruang bikang, seug nyasaak eta barudak.
25
Elisa lajeng angkatna ka Gunung Karmel, ti dinya terus mulih ka Samaria.
2 Raja 2:1
2 Raja 2:2
2 Raja 2:3
2 Raja 2:4
2 Raja 2:5
2 Raja 2:6
2 Raja 2:7
2 Raja 2:8
2 Raja 2:9
2 Raja 2:10
2 Raja 2:11
2 Raja 2:12
2 Raja 2:13
2 Raja 2:14
2 Raja 2:15
2 Raja 2:16
2 Raja 2:17
2 Raja 2:18
2 Raja 2:19
2 Raja 2:20
2 Raja 2:21
2 Raja 2:22
2 Raja 2:23
2 Raja 2:24
2 Raja 2:25
2 Raja 1 / 2Ra 1
2 Raja 2 / 2Ra 2
2 Raja 3 / 2Ra 3
2 Raja 4 / 2Ra 4
2 Raja 5 / 2Ra 5
2 Raja 6 / 2Ra 6
2 Raja 7 / 2Ra 7
2 Raja 8 / 2Ra 8
2 Raja 9 / 2Ra 9
2 Raja 10 / 2Ra 10
2 Raja 11 / 2Ra 11
2 Raja 12 / 2Ra 12
2 Raja 13 / 2Ra 13
2 Raja 14 / 2Ra 14
2 Raja 15 / 2Ra 15
2 Raja 16 / 2Ra 16
2 Raja 17 / 2Ra 17
2 Raja 18 / 2Ra 18
2 Raja 19 / 2Ra 19
2 Raja 20 / 2Ra 20
2 Raja 21 / 2Ra 21
2 Raja 22 / 2Ra 22
2 Raja 23 / 2Ra 23
2 Raja 24 / 2Ra 24
2 Raja 25 / 2Ra 25