A A A A A
×

Alkitab Suci

1 Raja 3

1
Suleman migarwa putri putra raja Mesir, jadi wawargian jeung raja eta nagara. Garwana dicandak ka Kota Daud, bari ngantos anggeusna karaton, Bait Allah, jeung kuta Yerusalem sakuriling.
2
Nepi ka mangsa harita, Bait Allah tacan aya; jalma-jalma ana ngurban sok make altar di mana bae.
3
Suleman kacida sumujudna ka PANGERAN, tur tuhu kana wasiat Daud ramana. Anjeunna oge ari meuncit kurban jeung ngurbankeunana sok nganggo altar di mana bae.
4
Dina hiji mangsa anjeunna angkat ka Gibon seja ngurban, sabab Gibon teh enggon ngurban pangkamashurna. Di dinya anjeunna geus ngurbankeun mangratus-ratus sapi, didamel kurban beuleuman.
5
Peutingna PANGERAN nembongan ka anjeunna dina impenan, sarta nimbalan kieu, ”Maneh hayang dibere naon ku Kami?”
6
Waler Suleman, ”Gusti parantos sakitu mikaasihna ka Daud pun bapa, abdi Gusti tea. Sawangsulna pun bapa sumujud satia ka Gusti. Kaasih Gusti ka pun bapa mayeng teu aya kendatna, dugi ka maparin anak anu ayeuna neraskeun tahtana.
7
Nun GUSTI Allah, Gusti parantos ngersakeun jisim abdi jadi raja neraskeun pun bapa. Mung abdi teh teu terang aturan marentah, kawantos sakieu nya ngora keneh.
8
Dupi anu kedah diatur teh umat pilihan Gusti, tur sakitu seueurna dugi ka henteu kaetang.
9
Ku margi kitu abdi sumeja nyuhunkeun kapinteran sacekapna, supados tiasa ngatur umat Gusti kalayan adil palamarta, terang nu sae nu awon. Upami teu kitu, kedah kumaha diaturna eta umat Gusti anu sakitu seueurna?”
10
PANGERAN kalintang sukana ngadangu pamundut Suleman kitu,
11
lajeng nimbalan, ”Maneh menta kapinteran geusan marentah kalawan bener, lain menta umur panjang, lain menta kabeungharan, lain menta pati musuh.
12
Pamenta maneh ku Kami dimakbul. Maneh bakal boga kapinteran jeung kawijaksanaan, leuwih ti nu saheulaeun kitu deui ti nu sapandeurieun.
13
Malah anu teu dipenta ge ku Kami rek dipaparin, boh kabeungharan, boh kamulyaan, saumur-umur, moal katepi ku raja-raja lian.
14
Jeung upama maneh nurut tur pengkuh nyekel papakon-papakon Kami cara Daud bapa maneh, tangtu dipanjangkeun umur ongkoh.”
15
Nyah Suleman gugah, horeng tas ngimpen kenging timbalan Allah. Geus kitu anjeunna mulih ka Yerusalem, tuluy ngadeg hareupeun Peti Perjangjian PANGERAN, ngahaturkeun kurban beuleuman jeung kurban karapihan ka PANGERAN, ti dinya mestakeun para gegeden.
16
Dina hiji poe Raja Suleman dideuheusan ku dua awewe bangor.
17
Pok anu saurang unjukan, ”Gusti Sang Raja, abdi sareng ieu batur cicing sarorompok. Abdi ngajuru di manehna, di eta rorompok.
18
Heuleut dua dinten saparantos abdi, ieu batur oge ngajuru. Dupi di rorompok teh mung abdi bae duaan teu aya deui anu sanes.
19
Cilaka, hiji wengi anak ieu batur maot kaheumpikan ku manehna.
20
Tengah wengi manehna lilir, abdi jongjon mondok, pun anak ku eta dihilikeun sareng anakna.
21
Enjingna barang abdi hudang bade nyusuan, geuning budak teh maot. Teras ditelek-telek, horeng eta mah sanes anak abdi!”
22
Nu saurang deui nambalang, ”Ngaco! Anu paeh teh anak maneh, anak kami mah hirup!” Ceuk nu kahiji, ”Maneh anu ngaco! Nu hirup teh anak kami, anu paeh anak maneh!” Tuluyna patorong-torong payuneun raja.
23
Raja Suleman ngalahir, ”Masing-masing ngaku anu paeh anak si eta, anu hirup anak kami.”
24
Seug anjeunna mundut pedang. Song dihaturkeun.
25
Anjeunna nimbalan, ”Ieu orok beulah dua, bagikeun sabeulah sewang!”
26
Indung benerna, da puguh ka anak, geuwat unjukan ka raja, ”Duh gusti, tinimbang dipaehan mah sawios pasihkeun bae ka ieu batur, ulah dipaehan!” Ari ceuk nu saurang deui, ”Mangga bae beulah dua, tong dipasihkeun ka itu ka ieu.”
27
Nimbalan Raja Suleman, ”Tong dipaehan! Bikeun eta orok ka nu ulaheun orokna dipaehan. Ema indung benerna.”
28
Putusan anjeunna kitu kagurnita ka urang Israil. Atuh maranehna jadi kacida alajrihna ka rajana, geus nyarahoeun yen rajana ku Allah dipaparin kapinteran enggoning mutus perkara kalawan adilna.
1 Raja 3:1
1 Raja 3:2
1 Raja 3:3
1 Raja 3:4
1 Raja 3:5
1 Raja 3:6
1 Raja 3:7
1 Raja 3:8
1 Raja 3:9
1 Raja 3:10
1 Raja 3:11
1 Raja 3:12
1 Raja 3:13
1 Raja 3:14
1 Raja 3:15
1 Raja 3:16
1 Raja 3:17
1 Raja 3:18
1 Raja 3:19
1 Raja 3:20
1 Raja 3:21
1 Raja 3:22
1 Raja 3:23
1 Raja 3:24
1 Raja 3:25
1 Raja 3:26
1 Raja 3:27
1 Raja 3:28
1 Raja 1 / 1Ra 1
1 Raja 2 / 1Ra 2
1 Raja 3 / 1Ra 3
1 Raja 4 / 1Ra 4
1 Raja 5 / 1Ra 5
1 Raja 6 / 1Ra 6
1 Raja 7 / 1Ra 7
1 Raja 8 / 1Ra 8
1 Raja 9 / 1Ra 9
1 Raja 10 / 1Ra 10
1 Raja 11 / 1Ra 11
1 Raja 12 / 1Ra 12
1 Raja 13 / 1Ra 13
1 Raja 14 / 1Ra 14
1 Raja 15 / 1Ra 15
1 Raja 16 / 1Ra 16
1 Raja 17 / 1Ra 17
1 Raja 18 / 1Ra 18
1 Raja 19 / 1Ra 19
1 Raja 20 / 1Ra 20
1 Raja 21 / 1Ra 21
1 Raja 22 / 1Ra 22