Instagram
English
A A A A A
Alkitab Suci
2 Samuel 23
1
Daud putra Isai teh ku PANGERAN dipaparin darajat luhur, ku Allahna Yakub diangkat raja. Nya anjeunna anu ngarang Jabur pikeun urang Israil, kacida arendahna. Ari pilahir anjeunna anu pamungkas kieu:
2
Roh PANGERAN ngandika ku jalan kaula, amanatna aya dina biwir kaula.
3
Kieu sabda Allah Israil ka kaula, nya pilahir Gusti panuyun Israil tea: ”Raja anu adil palamarta, anu ngerehna madoman kana sabda Allah,
4
ibarat surya medal teu kaalingan, lir srangenge ngagebray saentas hujan, jujukutan ngagarenclang kahibaran.”
5
Nya ku lantaran kitu turunan kaula baris ginanjar nugraha Allah. Sabab Mantenna enggeus jangji, jangji nu langgeng abadi. Kitu panyileukan ati, nu bakal ngalantarankeun kaula unggul, tur yakin ku Allah tangtu dikabul.
6
Sabalikna jalma-jalma jahat mah ibarat cucuk nu kudu dipiceun, moal aya anu bisa nyabak ku leungeun taranjang.
7
Disingkirkeunana kudu ku pakakas tina beusi, atawa ku tumbak, tuluy diduruk nepi ka beak.
8
Prajurit-prajurit Daud anu kamashur, nu kahiji Yoseb Basebet urang Tahkemon, lulugu ti ”Tri Wirawan”. Kungsi ngayonan musuh dalapan ratus, sakali nempuh musuhna beak paraeh ditumbakan.
9
Nu kadua ti Tri Wirawan nya eta Elasar bin Dodo urang Ahohi. Kungsi manehna dina hiji poe ngabarengan Daud nyanghareupan urang Pelisti anu rek narajang. Urang Israil geus kadeseh mundur.
10
Tapi manehna mah tetep bae tagen ngayonan eta urang Pelisti, nepi ka leungeunna teu bisa dicekahkeun tina hulu pedang. Ku kagagahanana, poe eta PANGERAN ngadamel kaunggulan gede. Sanggeusing eta urang Israil anu geus mundur teh baralik deui ka Elasar, ngarangsadan pakarang musuh anu kasambut.
11
Wirawan anu katilu ngaranna Syama bin Age urang Harar. Sakali mangsa urang Pelisti geus aya di Lehi deukeut hiji kebon kacang polong. Urang Israil kalabur.
12
Syama tetep tagen ngayonan urang Pelisti di eta kebon suuk, nepi ka musuh beak paraeh. Poe eta PANGERAN ngadamel kaunggulan gede.
13
Dina hiji mangsa usum dibuat, sabubuhan urang Pelisti keur masanggrahan di Lebak Repaim. Sabot kitu aya tilu prajurit ti prajurit-prajurit anu kamashurkeun ”Si Tilu Puluh”, marudun ka guha Adulam rek manggihan Daud,
14
anu keur aya di benteng di hiji pasir. Harita Betlehem keur diandih ku urang Pelisti.
15
Daud anu geus sono ka lembur ngalahir, ”Hayang teuing kami dipangalakeun cai keur nginum ti sumur deukeut gapura kota Betlehem!”
16
Bral bae eta tilu prajurit teh arindit, tuluy nobros pasanggrahan urang Pelisti, pek nimba ti sumur di Betlehem, caina disanggakeun ka Daud. Tapi ku Daud henteu dileueut, anggur dibahekeun kana taneuh, dibaktikeun ka PANGERAN,
17
bari piunjukna, ”Nun PANGERAN, paliyas abdi nginum ieu cai, margi sami sareng nginum getih eta tilu prajurit anu parantos narohkeun jiwana.” Nu matak cai teh ku anjeunna henteu dileueut. Kitu kagagahanana eta tilu prajurit teh.
18
Anu jadi kapala ”Si Tilu Puluh” nya eta Abisai, putra ibu Seruya, rayina Yoab. Abisai kungsi ngayonan tilu ratus urang Pelisti, sarta eta urang Pelisti teh kabeh tiwas ditumbakan. Abisai kamashur di antara ”Si Tilu Puluh”.
19
Malah ti ”Si Tilu Puluh” teh pangmashurna, turug-turug jadi pamingpinna. Tapi sangkilang kitu ge mashur keneh ”Tri Wirawan” tea.
20
Aya deui prajurit anu kasohor, nya eta Benaya bin Yoyada urang Kabsel. Loba kagagahanana, kaasup tarungna ngalawan dua satria Moab anu baradag. Sarta sakali mangsa keur usum salju, manehna nurunan hiji gorombang terus tarung jeung hiji singa di dinya, singana dipaehan.
21
Kungsi deuih niwaskeun hiji urang Mesir anu awakna tangihgul. Musuhna make tumbak, ari manehna ngan make pepentung. Tumbak urang Mesir teh ku manehna dibetot, jos digejoskeun ka nu bogana nepi ka paeh.
22
Kitu kagagahan-kagagahan Benaya di antara ”Si Tilu Puluh”,
23
tur manehna anu pangnonjolna. Tapi parandene kitu mashur keneh ”Tri Wirawan” tea. Manehna ku Daud dijieun kapetengan pribadi.
24
Prajurit-prajurit sejenna anu kaasup ka ”Si Tilu Puluh” nya eta: Asahel, rayina Yoab Elhanan bin Dodo, ti Betlehem Syama jeung Elika, urang Harod Heles, urang Pelet Ira bin Ikes, urang Tekoa Abieser, urang Anatot Mebunai, urang Husa Salmon, urang Ahohi Maharai, urang Netopa Heleb bin Baana ti Netopa Itai bin Ribai ti Gibea wilayah kaom Binyamin Benaya, urang Piraton Hidai, ti Lebak Gaas Abi Albon, urang Arba Asmawet, urang Bahurim Eliahba, urang Saalbon Anak-anak Yasen Yonatan Syama, urang Harar Ahiam bin Sarar, urang Harar Elipelet bin Ahasbai, urang Maaka Eliam bin Ahitopel, urang Gilo Hesrai, urang Karmel Paarai, urang Arab Igal bin Natan, urang Soba Bani, urang Gad Selek, urang Amon Naharai, urang Berot, tukang mawa pakarang Yoab Ira jeung Gareb, urang Yatir Uria, urang Het Ieu tilu puluh tujuh urang kabeh prajurit-prajurit anu kamashur.
2 Samuel 23:1
2 Samuel 23:2
2 Samuel 23:3
2 Samuel 23:4
2 Samuel 23:5
2 Samuel 23:6
2 Samuel 23:7
2 Samuel 23:8
2 Samuel 23:9
2 Samuel 23:10
2 Samuel 23:11
2 Samuel 23:12
2 Samuel 23:13
2 Samuel 23:14
2 Samuel 23:15
2 Samuel 23:16
2 Samuel 23:17
2 Samuel 23:18
2 Samuel 23:19
2 Samuel 23:20
2 Samuel 23:21
2 Samuel 23:22
2 Samuel 23:23
2 Samuel 23:24
2 Samuel 1 / 2Sam 1
2 Samuel 2 / 2Sam 2
2 Samuel 3 / 2Sam 3
2 Samuel 4 / 2Sam 4
2 Samuel 5 / 2Sam 5
2 Samuel 6 / 2Sam 6
2 Samuel 7 / 2Sam 7
2 Samuel 8 / 2Sam 8
2 Samuel 9 / 2Sam 9
2 Samuel 10 / 2Sam 10
2 Samuel 11 / 2Sam 11
2 Samuel 12 / 2Sam 12
2 Samuel 13 / 2Sam 13
2 Samuel 14 / 2Sam 14
2 Samuel 15 / 2Sam 15
2 Samuel 16 / 2Sam 16
2 Samuel 17 / 2Sam 17
2 Samuel 18 / 2Sam 18
2 Samuel 19 / 2Sam 19
2 Samuel 20 / 2Sam 20
2 Samuel 21 / 2Sam 21
2 Samuel 22 / 2Sam 22
2 Samuel 23 / 2Sam 23
2 Samuel 24 / 2Sam 24