A A A A A
×

Alkitab Suci

2 Samuel 22

1
Sanggeus Daud luput ti Saul tur rahayu ti sakabeh satru, anjeunna nyanggakeun ieu kidung pupujian ka PANGERAN:
2
PANGERAN panyalindungan kaula, benteng kaula anu tohaga.
3
Allah teh juru raksa kaula, kaula aman di Mantenna. Lir kepeng, Mantenna mindingan kaula, nangkis bahla, ngamankeun kaula. Mantenna jurusalamet kaula, ngaraksa jeung nyalametkeun kaula tina bahaya.
4
Kaula ngajerit ka PANGERAN, seug Mantenna ngabebaskeun kaula ti musuh-musuh. Puji PANGERAN!
5
Ombak pati datang ngalingkung, lambak ajal datang ngagulung.
6
Bahya maot datang ngepung, kuburan datang naheunan.
7
Sajeroning kasukeran, kaula nyambat ka PANGERAN, nyambat pitulung Allah. Sora kaula kadangueun ti gedong-Na, panyambat kaula diregepkeun ku Mantenna.
8
Bumi inggeung jagat endag, dasaring langit aroyag sarehing Allah keur wera!
9
Haseup meledug tina pangambung-Na, seuneu ngagedag jeung ruhak ruhay nyebrot tina bahan-Na.
10
Mantenna meulahkeun langit, jut lungsur ngadampal mega kandel.
11
Biur hiber tunggang mukarabin, sumiriwik nitih jangjang angin.
12
Mantenna nutupan anjeun ku poek, dikuriling mega kandel pinuh ku cai.
13
Ruhak ruhay muncrat hurung, mancawura tina kilat payuneuna-Na.
14
Geleger, PANGERAN ngagentra ti angkasa, geleger soara Allah Nu Maha Kawasa.
15
Mantenna mentang-mentangkeun jamparing musuh-musuhna paburisat tingbalecir disalamberan ku kilat.
16
Dasar sagara mani nonggerak, alas jagat jadi ngabuliklak waktu PANGERAN ngahaok ka musuh-musuhna, sarta ngagaur ka maranehna lantaran wera.
17
PANGERAN ti luhur ngahontal ka handap, kaula dirawel terus dibedol ti cai anu jero.
18
Mantenna ngajait kaula ti musuh-musuh anu garagah rosa, jeung ti sakur nu mikangewa anu leuwih kuat batan kaula.
19
Eta teh daratang narajang, sajeroning kaula keur kasusahan. Tapi PANGERAN sumping nulungan.
20
Mantenna ngahanjatkeun kaula tina bahla, kaula dirahayukeun, sabab Mantenna nyaaheun.
21
Kaula ku PANGERAN diganjar, reh lampah kaula bener. Dipaparin rahmat, reh kaula henteu salah.
22
Reh kaula nurut kana papakon PANGERAN, tara baha ka Allah.
23
Reh ngesto kana hukum- hukum-Na, tara ngalawan kana timbalana-Na.
24
Mantenna anu uninga, yen lampah kaula beresih, nyegah diri tina lampah salah.
25
Ngaganjarna ku sabab lampah kaula bener, reh uninga yen kaula henteu salah.
26
Nun PANGERAN, Gusti satuhu ka nu mituhu, satemenna ka nu satemenna.
27
Wening galih ka nu hatena beresih, ngamusuh ka nu misatru.
28
Ngangkat nu hina harkat, nundukkeun anu arangkuh.
29
Nun PANGERAN, Gusti teh sumbering caang, maparin caang ka abdi.
30
Abdi sanggup nempuh musuh, ngacak-ngacak kakuatanana. Reh Gusti nu maparin kakuatan, nu maparin kagagahan.
31
Mantenna Allah, sampurna sugri damel-Na, layak dipercaya pangandika-Na! Keur sakur nu nyalindung ka Mantenna, Allah teh lir jadi kepengna.
32
Ngan PANGERAN anu jumeneng Allah. Ngan Allah panyalindungan urang.
33
Ngan Allah ieu panyalindungan kaula nu teguh, anu ngamankeun jalan kaula.
34
Anu ngawatek suku kaula jadi rikat tinanding peucang, di gunung-gunung taya kakeungkang.
35
Anu ngajiad kaula parigel perang, sanggup metakeun gondewa nu pangheurasna.
36
Nun PANGERAN, Gusti ngauban sareng nyalametkeun abdi, abdi jadi mulya ku pitulung Gusti.
37
Gusti ngajagi sangkan abdi ulah katewak, sarta abdi tacan kantos ragrag.
38
Sapanjang musuh can tumpur, hantem diudag terus digempur.
39
Digeprak teu harudang deui, ngajaloprak di hareupeun abdi.
40
Dina perang, Gusti nu maparin kakiatan, tur maparin kaunggulan.
41
Ku pitulung Gusti, musuh birat ti abdi, sakur nu ngarah seep dibasmi.
42
Musuh nareangan pitulung, tapi taya anu sanggup nulung. Seug sasambat ka PANGERAN, tapi henteu diwaleran.
43
Ku abdi diluluh dijieun lebu, dileyek dijieun leutak.
44
Abdi parantos ditulungan ti sakur nu ngaralawan. Karajaan abdi jadi lega, abdi ngarajaan bangsa-bangsa. Bangsa anu teu wawuh ge jadi bawahan abdi.
45
Bangsa batur ka abdi sarujud, saucap abdi diturut.
46
Kalalabur pangacianana, kalaluar ti jero bentengna, awakna pating daregdeg.
47
PANGERAN jumeneng! Puji panyalindungan kaula! Celukkeun agungna kakuatan Allah anu nyalametkeun kaula!
48
Mantenna nalukkeun musuh kaula, nundukkeun bangsa-bangsa, jadi bawahan kaula.
49
Mantenna ngaluputkeun ti anu misatru. Nun PANGERAN, nya Gusti nu ngelehkeun eta musuh-musuh, anu ka abdi ngaraksa, luput ti tukang ngarogahala.
50
Nu mawi abdi muji ka Gusti di lingkungan bangsa-bangsa. Abdi nganyanyikeun pupujian ka Gusti.
51
Allah maparin kaunggulan langkung-langkung ka raja lisahana-Na! Asih-Na taya petotna, ka raja lisahana-Na, ka Daud sarundayanana, salalanggengna.
2 Samuel 22:1
2 Samuel 22:2
2 Samuel 22:3
2 Samuel 22:4
2 Samuel 22:5
2 Samuel 22:6
2 Samuel 22:7
2 Samuel 22:8
2 Samuel 22:9
2 Samuel 22:10
2 Samuel 22:11
2 Samuel 22:12
2 Samuel 22:13
2 Samuel 22:14
2 Samuel 22:15
2 Samuel 22:16
2 Samuel 22:17
2 Samuel 22:18
2 Samuel 22:19
2 Samuel 22:20
2 Samuel 22:21
2 Samuel 22:22
2 Samuel 22:23
2 Samuel 22:24
2 Samuel 22:25
2 Samuel 22:26
2 Samuel 22:27
2 Samuel 22:28
2 Samuel 22:29
2 Samuel 22:30
2 Samuel 22:31
2 Samuel 22:32
2 Samuel 22:33
2 Samuel 22:34
2 Samuel 22:35
2 Samuel 22:36
2 Samuel 22:37
2 Samuel 22:38
2 Samuel 22:39
2 Samuel 22:40
2 Samuel 22:41
2 Samuel 22:42
2 Samuel 22:43
2 Samuel 22:44
2 Samuel 22:45
2 Samuel 22:46
2 Samuel 22:47
2 Samuel 22:48
2 Samuel 22:49
2 Samuel 22:50
2 Samuel 22:51
2 Samuel 1 / 2Sam 1
2 Samuel 2 / 2Sam 2
2 Samuel 3 / 2Sam 3
2 Samuel 4 / 2Sam 4
2 Samuel 5 / 2Sam 5
2 Samuel 6 / 2Sam 6
2 Samuel 7 / 2Sam 7
2 Samuel 8 / 2Sam 8
2 Samuel 9 / 2Sam 9
2 Samuel 10 / 2Sam 10
2 Samuel 11 / 2Sam 11
2 Samuel 12 / 2Sam 12
2 Samuel 13 / 2Sam 13
2 Samuel 14 / 2Sam 14
2 Samuel 15 / 2Sam 15
2 Samuel 16 / 2Sam 16
2 Samuel 17 / 2Sam 17
2 Samuel 18 / 2Sam 18
2 Samuel 19 / 2Sam 19
2 Samuel 20 / 2Sam 20
2 Samuel 21 / 2Sam 21
2 Samuel 22 / 2Sam 22
2 Samuel 23 / 2Sam 23
2 Samuel 24 / 2Sam 24