A A A A A
Alkitab Suci

Kejadian 2

1
Ku kituna jagat raya jadi lengkep sampurna.
2
Dina poe nu katujuh, Allah liren tina sagala padamelana-Na sabab geus rengse.
3
Poe nu katujuh teh ku Mantenna diberkahan tur diiwalkeun ti poe-poe sejenna, lantaran dina poe eta Mantenna geus nyampurnakeun sagala padamelan ciciptan-Na sarta terus reureuh.
4
Kitu hal dijadikeunana jagat raya teh. Waktu langit jeung bumi keur dipidamel keneh ku GUSTI Allah,
5
di bumi can aya pepelakan, can aya binih nu jadi, lantaran Mantenna teu acan nurunkeun hujan, tanah tacan aya nu ngolah, lantaran can aya jelema.
6
Kakara aya cai anu kaluar ti jero taneuh, ngabaseuhan beungeut bumi.
7
Ari manusa, dipidamelna ku GUSTI Allah teh nya eta tina taneuh. Sanggeus diwangun mangrupa jelema, tuluy ditiupkeun napas anu matak hirup kana liang irungna, seug manusa teh ngajadi mahluk hirup.
8
Geus kitu GUSTI Allah ngadamel hiji taman di tanah Eden beulah wetan. Manusa teh dipernahkeun di dinya.
9
Mantenna ngajadikeun rupa-rupa tatangkalan nu aralus, jaradi di dinya jeung baruahan. Di tengah-tengah taman aya tangkal. Nu hiji tangkal kahirupan, nu hiji deui tangkal nu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade ti nu goreng.
10
Eta taman meunang cai ti hiji walungan anu aya di tanah Eden. Ti beh girangna eta walungan nyagak opat.
11
Nu kahiji ngaranna Walungan Pison, ngocorna ngurilingan tanah Hawila,
12
kawentar ku emas murnina, wawangian kitu deui batu-batu mulya.
13
Nu kadua ngaranna Walungan Gihon, ngocorna ngurilingan tanah Kus.
14
Nu katilu ngaranna Walungan Tigris, ngocorna ka tanah wetaneun tanah Asur. Nu kaopat ngaranna Walungan Eprat.
15
Nya di dinya manusa dipernahkeunana teh ku GUSTI Allah, sina ngurus jeung ngajaga.
16
Timbalana-Na ka manusa, ”Bubuahan tangkal nu mana bae di ieu taman, meunang didahar,
17
kajaba ti tangkal anu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade ti nu goreng. Eta buahna teu meunang didahar, sabab mun didahar, poe eta keneh maneh paeh.”
18
GUSTI Allah ngandika, ”Teu hade manusa hirup sorangan. Ku Kami rek dibere batur anu pantes, sina ngabaturan.”
19
Tuluy Mantenna ngadamel sagala rupa sasatoan jeung rupa-rupa manuk tina taneuh, geus kitu sina daratang ka manusa tea. Mantenna palay uninga kumaha rek dingarananana eta sasatoan teh. Ku jalan kitu kabeh sasatoan teh sina baroga ngaran masing-masing.
20
Seug eta sagala rupa manuk jeung sasatoan teh ku manusa dingaranan. Tapi sahiji ge taya nu pantes geusan jadi batur hirupna.
21
Ti dinya eta manusa ku GUSTI Allah disina sare tibra. Sabot sare, tulang igana dicabut sahiji, ari urutna ditutupan ku daging.
22
Eta tulang iga ti lalaki teh diwangun sina mangrupa awewe, tuluy dibawa ka eta manusa.
23
Seug eta lalaki teh ngucap kieu, ”Tah geuning, ayeuna mah aya anu sabangsa jeung aing. Tulangna asal ti aing, dagingna nya kitu keneh. ’Awewe’ bakal disebutna, sabab asal ti lalaki.”
24
Eta sababna, lalaki teh baris ninggalkeun sarta misah ti indung bapana, seug ngahiji jeung bojona, sarta hirupna jadi satunggal.
25
Boh nu lalaki boh nu awewe duanana taranjang tapi teu ngarasa areraeun.
Kejadian 2:1
Kejadian 2:2
Kejadian 2:3
Kejadian 2:4
Kejadian 2:5
Kejadian 2:6
Kejadian 2:7
Kejadian 2:8
Kejadian 2:9
Kejadian 2:10
Kejadian 2:11
Kejadian 2:12
Kejadian 2:13
Kejadian 2:14
Kejadian 2:15
Kejadian 2:16
Kejadian 2:17
Kejadian 2:18
Kejadian 2:19
Kejadian 2:20
Kejadian 2:21
Kejadian 2:22
Kejadian 2:23
Kejadian 2:24
Kejadian 2:25
Kejadian 1 / Kej 1
Kejadian 2 / Kej 2
Kejadian 3 / Kej 3
Kejadian 4 / Kej 4
Kejadian 5 / Kej 5
Kejadian 6 / Kej 6
Kejadian 7 / Kej 7
Kejadian 8 / Kej 8
Kejadian 9 / Kej 9
Kejadian 10 / Kej 10
Kejadian 11 / Kej 11
Kejadian 12 / Kej 12
Kejadian 13 / Kej 13
Kejadian 14 / Kej 14
Kejadian 15 / Kej 15
Kejadian 16 / Kej 16
Kejadian 17 / Kej 17
Kejadian 18 / Kej 18
Kejadian 19 / Kej 19
Kejadian 20 / Kej 20
Kejadian 21 / Kej 21
Kejadian 22 / Kej 22
Kejadian 23 / Kej 23
Kejadian 24 / Kej 24
Kejadian 25 / Kej 25
Kejadian 26 / Kej 26
Kejadian 27 / Kej 27
Kejadian 28 / Kej 28
Kejadian 29 / Kej 29
Kejadian 30 / Kej 30
Kejadian 31 / Kej 31
Kejadian 32 / Kej 32
Kejadian 33 / Kej 33
Kejadian 34 / Kej 34
Kejadian 35 / Kej 35
Kejadian 36 / Kej 36
Kejadian 37 / Kej 37
Kejadian 38 / Kej 38
Kejadian 39 / Kej 39
Kejadian 40 / Kej 40
Kejadian 41 / Kej 41
Kejadian 42 / Kej 42
Kejadian 43 / Kej 43
Kejadian 44 / Kej 44
Kejadian 45 / Kej 45
Kejadian 46 / Kej 46
Kejadian 47 / Kej 47
Kejadian 48 / Kej 48
Kejadian 49 / Kej 49
Kejadian 50 / Kej 50