A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Sotho Bible 2000

Baroma 71
Banabešo, ke botšiša lena le tsebago molao, ke re na ga le tsebe gore molao o buša motho fela ge a sa phela?
2
Mohlala šo: Mosadi yo a nyetšwego o tlemagantšwe le monna wa gagwe ke molao ge monna wa gagwe a sa phela; eupša ge monna a ka hwa mosadi o tlemologa molaong wo o mo tlemagantšego le yena.
3
Ka gona, ge a ka ipha monna yo mongwe monna wa gagwe a sa phela, o tla bitšwa seotswa; eupša ge monna wa gagwe a hwile, gona o tlemologa molaong woo, gomme ge a ka nyalwa ke monna yo mongwe ga a otswe.
4
Le go lena, banabešo, go bjalo. Ge go iwa ka melao ya Moshe, le lena ke setšha le hwile, ka gobane le ditho tša mmele wa Kriste; gomme bjale le ba yo a tsošitšwego bahung gore re tle re enywe dienywa tše di kgahlago Modimo.
5
Gobane mola re sa laolwa ke ditumo tša nama, go duma sebe mo go lego mo go rena go be go hlohleletšwa ke melao ya Moshe, gomme go re iša lehung.
6
Eupša bjale re tlemolotšwe melaong ya Moshe, ka gobane ka thokong ya melao ye e bego e re tlemile yeo re hwile. Ga re sa hlankela Modimo ka mokgwa wola wa kgale wo re bego re o laetšwe ke melao ye e ngwadilwego, eupša re mo hlankela ka mokgwa wo mofsa wo re o laelwago ke Moya.
7
Bjale re ka reng? Na re ka re melao ya Moshe ka boyona ke sebe? Le gatee! Fela nna sebe nkabe ke sa se tsebe, ge e ka be e se ka baka la yona melao yeo. Ge molao wa Moshe o ka be o sa re: “O se ke wa duma sa motho,” nkabe ke sa tsebe gore tumo ke eng.
8
Eupša ka molao woo sebe se kgonne go hlohleletša ditumo tše di fapafapanego mo go nna. Ge molao o se gona, sebe se hwile.
9
Nna nkile ka phela go se na molao; eupša ya re ge molao o etla, sebe sa tsoga,
10
gomme nna ka hwa. Ya ba gore molao wo o beetšwego go mphediša, o a mpolaya.
11
Sebe sa ntsena ka molao wo, sa nthadia, sa mpolaya ka wona.
12
Bjale ge, melao ya Moshe ka boyona ke ye mekgethwa, le ditaelo tša yona ke tše kgethwa, di lokile, di botse.
13
Na e ka ba seo se ra gore nna ke bolailwe ke se sebotse? Le gatee! Ke bolailwe ke sebe; ka go šomiša selo se sebotse sebe se mpolaile gore bobe bja sona bo tle bo utologe. Ka baka leo, ka yona melao ye sebe se bontšhwa e le se sebe le go feta.
14
Melao ya Moshe re tseba ge e le ya moya, fela nna ke motho wa nama, ke rekišitšwe ka ba lekgoba la sebe.
15
Se ke se dirago ga ke se tsebe, gobane ga ke dire se ke se ratago, eupša ke dira se ke se hloilego.
16
Ka ge se ke se dirago e le se ke sa se ratego, seo se šupa gore ke dumela gore melao ya Moshe e lokile.
17
Ka gona ga se nna ke dirago se, eupša ke sebe se se dulago mo go nna.
18
Gobane ke a tseba gore mo go nna ga go dule se se lokilego – ke ra nameng ya ka. Ka gore le ge ke nyaka go dira tše di lokilego, ga ke kgone.
19
Ga ke dire tše di lokilego tše ke nyakago go di dira, eupša tše dimpe tše ke sa nyakego go di dira, ke a di dira.
20
Gomme ge ke dira tše ke sa di nyakego ga e sa le nna ke di dirago, eupša ke sebe se se agilego mo go nna.
21
Ke mo ke lemogago gore se se diregago mo go nna ke go re ge ke nyaka go dira se se lokilego, e ba fela se sebe se ke se kgonago.
22
Nnaena ka pelong ya ka ke thabela melao ya Modimo.
23
Eupša mo nameng ya ka ke hwetša molao o šele wo o lwantšhago molao wa pelo ya ka. O ntira sebofša sa molao wa sebe wo o šomago mo nameng ya ka.
24
Joo, nna motho wa madimabe! Ke tla hlakodišwa ke mang nameng ye ya go nkiša lehung?
25
Modimo ke yena a ntlhakodišago, gomme ke mo leboga ka Jesu Kriste, Morena wa rena! Bjale ge, taba ya ka e ka mokgwa wo: melao ya Modimo ke e phetha ka pelo fela, eupša ka nama ya ka gona ke phetha molao wa sebe.Baroma 7:1
Baroma 7:2
Baroma 7:3
Baroma 7:4
Baroma 7:5
Baroma 7:6
Baroma 7:7
Baroma 7:8
Baroma 7:9
Baroma 7:10
Baroma 7:11
Baroma 7:12
Baroma 7:13
Baroma 7:14
Baroma 7:15
Baroma 7:16
Baroma 7:17
Baroma 7:18
Baroma 7:19
Baroma 7:20
Baroma 7:21
Baroma 7:22
Baroma 7:23
Baroma 7:24
Baroma 7:25


Baroma 1 / Bar 1
Baroma 2 / Bar 2
Baroma 3 / Bar 3
Baroma 4 / Bar 4
Baroma 5 / Bar 5
Baroma 6 / Bar 6
Baroma 7 / Bar 7
Baroma 8 / Bar 8
Baroma 9 / Bar 9
Baroma 10 / Bar 10
Baroma 11 / Bar 11
Baroma 12 / Bar 12
Baroma 13 / Bar 13
Baroma 14 / Bar 14
Baroma 15 / Bar 15
Baroma 16 / Bar 16