A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Sotho Bible 2000

Baroma 61
Bjale ke ge re ka reng? Na re ka dio dula re phela sebeng gore kgaugelo ya Modimo e tle e ate?
2
Le gatee! Na bjale ge re se sa phelela sebe re ka no dula re le mo go sona?
3
Kgane ga le tsebe gore bjalo ka ge kolobetšo ya rena e re dirile ba tee le Kriste, ebile e re dirile ba tee le lona lehu la gagwe?
4
Mola re kolobetšwa e bile setšha re ehwa mme re bolokwa le yena, gore bjalo ka ge a ile a tsošwa bahung ka maatla a a makatšago a Tatagwe, le rena re tle re phele bophelo bjo bofsa.
5
Gobane ka ge re bile ba tee le yena ka go hwa lehu la go swana le la gagwe, re tla ba ba tee le yena le ka go tsoga tsogo ya go swana le ya gagwe.
6
Gape re a tseba gore bomotho bjola bja rena bja kgale bo bapotšwe le Kriste sefapanong sa gagwe, gore tlhago ya rena ya go dira sebe e fedišwe, gore re se sa laolwa ke sebe.
7
Gobane motho ge a hwile ga a sa laolwa ke sebe.
8
Ge eba re hwile le Kriste, re dumela gore le go phela re tla phela naye.
9
Gobane re a tseba gore Kriste o tsošitšwe bahung gomme a ka se sa hwa – lehu ga le sa mo laola.
10
Go hwa o hwile gatee ya ba moka mola a hwela dibe, gomme bjale o a phela, o phelela Modimo.
11
Ka yona tsela yeo le lena, mabapi le sebe le itsheme ba ba hwilego, eupša ba ba phelelago Modimo ka Kriste Jesu.
12
Le se sa lakwa ke sebe, lena ba mebele ye e bolago, mo le ka laolwago ke ditumo tša yona.
13
Le gona le se ke la gafela ditho tša lena sebe, ya ba tša go dira bokgopo. Le upše le ikgafele Modimo le le ba le tsošitšwego bahung la phela, gomme ditho tša lena le di gafele go dira boloki.
14
Le se ke la laolwa ke sebe; gobane ga le bušwe ke molao, eupša le bušwa ke kgaugelo ya Modimo.
15
Bjale? Na re swanetše go dira dibe ka ge re sa bušwe ke molao, eupša re re re bušwa ke kgaugelo ya Modimo? Le gatee!
16
Kgane ga le tsebe gore ge le ineela go direla motho le go mo theeletša, le ba bahlanka ba gagwe – e ka ba go ba bahlanka ba sebe, gona go išago lehung, goba go ba bahlanka ba go kwa Modimo, gona go išago go lokeng?
17
Fela a re lebogeng Modimo, ge lena le bego le le bahlanka ba sebe bjale le latela ka dipelo tša lena ka moka thuto ye le e rutilwego.
18
Le lokolotšwe sebeng la ba bahlanka ba boloki.
19
Ke bolela ka mokgwa wo o tlwaelegilego ka baka la go hlaelela ga kwešišo ya lena, ke re: Bjalo ka ge pele le be le ineetše la ba bahlanka ba bootswa le ba bokgopo mme la phela bjalo, ka tsela yeo bjale ineeleng le be bahlanka ba boloki mme le phele bophelo bjo bokgethwa.
20
Mola le sa le bahlanka ba sebe le be le sa bone le tlemegile go dira tše di nyakwago ke Modimo.
21
Go le thušitšeng go dira dilo tšeo bjale di le lešago dihlong? Etse pheletšo ya tšona ke lehu.
22
Gomme ge bjale le lokolotšwe sebeng, le le bahlanka ba Modimo le boelwa ke bophelo bjo bokgethwa, gomme pheletšo ya gona ke go phelela sa ruri.
23
Gobane moputso wa sebe ke lehu, eupša mpho ya kgaugelo ya Modimo yona ke go phelela sa ruri ka Kriste Jesu, Morena wa rena.Baroma 6:1
Baroma 6:2
Baroma 6:3
Baroma 6:4
Baroma 6:5
Baroma 6:6
Baroma 6:7
Baroma 6:8
Baroma 6:9
Baroma 6:10
Baroma 6:11
Baroma 6:12
Baroma 6:13
Baroma 6:14
Baroma 6:15
Baroma 6:16
Baroma 6:17
Baroma 6:18
Baroma 6:19
Baroma 6:20
Baroma 6:21
Baroma 6:22
Baroma 6:23


Baroma 1 / Bar 1
Baroma 2 / Bar 2
Baroma 3 / Bar 3
Baroma 4 / Bar 4
Baroma 5 / Bar 5
Baroma 6 / Bar 6
Baroma 7 / Bar 7
Baroma 8 / Bar 8
Baroma 9 / Bar 9
Baroma 10 / Bar 10
Baroma 11 / Bar 11
Baroma 12 / Bar 12
Baroma 13 / Bar 13
Baroma 14 / Bar 14
Baroma 15 / Bar 15
Baroma 16 / Bar 16