A A A A A
×

Sotho Bible 2000

Matheu 6

1
“Le hlokomele gore mediro ya lena ya borapedi le se e dire pepeneneng gore batho ba bone tše le di dirago; ge le ka dira bjalo le ka se hwetše moputso go Tatagolena wa legodimong.
2
“Ka gona, ge o efa mohloki selo, o se ke wa dira gore o bonwe ke batho, wa etša baikaketši ka disinagogeng le mo mekgotheng, gore ba retwe ke batho. Ruri, ke le botša gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo.
3
Wena ge o thuša mohloki, seo e be khupamarama.
4
Ke mo seo o se dirilego se ka se tsebjego ke motho. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.”
5
“Ge le rapela, le se ke la etša baikaketši. Bona ba rata go rapela ba eme ka disinagogeng le magahlanong a ditsela, gore ba bonwe ke batho. Ruri, ke le botša gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo.
6
Wena ge o rapela, o tsene ka phapošing ya gago, o tswalele lemati, o rapele Tatago yo a sa bonwego. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.
7
“Ge le rapela le se ke la touta go swana le baditšhaba, gobane bona ba gopola gore ba tla kwewa ka ge dithapelo tša bona e le tše telele.
8
Le se ke la etša bona, gobane Tatagolena o tseba tše le di hlokago le pele le mo kgopela tšona.
9
Ka gona, ge le rapela le re: “ ‘Tatewešo wa magodimong, leina la gago a le kgethwe;
10
mmušo wa gago a o tle; thato ya gago a e dirwe mo lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong.
11
O re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla.
12
O re lebalele melato ya rena bjalo ka ge le rena re lebalela ba ba nago le melato go rena.
13
O se re iše molekong, o upše o re phološe bobeng.’
14
“Ge le lebalela ba bangwe diphošo tše ba le šitelago ka tšona, Tatagolena wa legodimong le yena o tla le lebalela tša lena.
15
Eupša ge le sa lebalele ba bangwe diphošo tša bona, gona le Tatagolena a ka se le lebalele tša lena.”
16
“Ge le ikona dijo le se ke la itira tše nkego le nyamile la etša baikaketši. Bona ba šošobanya difahlego gore ba bonwe ke batho gore ba ikona dijo. Ruri, ke le botša gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo.
17
Wena ge o ikona dijo, o hlape mahlo, o tlole moriri,
18
gore batho ba se ke ba lemoga gore o ikona dijo – go tsebe fela Tatago yo a sa bonwego. Gomme Tatago, yo a bonago tše di dirwago ka sephiring, o tla go putsa.”
19
“Le se ke la ipolokela mahumo mo lefaseng mo go nago le ditšhwele le diji, le mo go thubago mahodu a utswa.
20
Lena le ipolokele mahumo legodimong mo tšhwele le diji di sa kgonego go senya, mo go sa thubego mahodu a utswa.
21
Gobane mo go lego lehumo la motho ke mo go bago pelo ya gagwe.”
22
“Mahlo ke lebone la motho. Ge mahlo a motho a lokile motho o ba seetšeng;
23
eupša ge mahlo a gagwe a se a loka, o ba leswiswing. Bjale ge seetša se se lego mothong e le leswiswi, o tla ba leswiswing le legologolo!”
24
“Ga go motho yo a ka hlankelago marena a mabedi; o tla hloya yo mongwe, a rata yo mongwe; a botegela yo mongwe, a nyatša yo mongwe. Le ka se kgone go hlankela Modimo le mahumo ka nako e tee.
25
“Ke ka baka leo ke le botšago gore le se ke la balabala mabapi le dijo le dino le diaparo tše le di hlokago bophelong. Ga ke re bophelo bo bohlokwa go phala dijo? Mmele le wona ga ke re o bohlokwa go phala diaparo?
26
Lebelelang dinonyana tše di fofago moyeng. Ga di bjale peu, ga di bune mabele tša a tšhela ka matlolong; le ge go le bjalo Tatagolena wa legodimong o a di otla. Na lena ga le ba bohlokwa kudu go feta dinonyana?
27
Kgane ke mang mo go lena yo a ka ikokeletšago bophelo gannyane ka go bo balabalela?
28
“Gomme diaparo tšona le balabalelang ka tšona? Lebelelang ka mo matšoba a naga a melago ka gona: ga a šome, ga a ithokele diaparo.
29
Eupša ke le botša gore le Kgoši Solomone, le ge a be a humile le dinala, o be a sa tšhephe bjalo ka le lengwe la ona.
30
Bjale ge ešita le bjang bja naga, bjo bo bago gona lehono, ka moswane bo tsoge bo lahletšwe sebešong, Modimo a bo apeša ka mokgwa wo, na lena a ka nama a se le apeše le go feta, lena ba tumelo ye nnyane?
31
“Ka gona le se ke la balabala la re: ‘Na re tla ja eng, re tla nwa eng, re tla aparang?’
32
Tšeo ka moka ke tše baditšhaba ba dulago ba balabala ka tšona. Tatagolena wa legodimong o a tseba gore tšohle tšeo le phela ka tšona.
33
Lena sa pele le šomele mmušo wa Modimo le tše Modimo a nyakago gore le di phethe, gomme tše dingwe tšeo ka moka o tla le okeletša ka tšona.
34
Ka gona le se ke la tshwenyega ka tša ka moswane, ka gobane la ka moswane le na le a lona mathata. Letšatši le lengwe le le lengwe le na le mathata a a le lekanego.”
Matheu 6:1
Matheu 6:2
Matheu 6:3
Matheu 6:4
Matheu 6:5
Matheu 6:6
Matheu 6:7
Matheu 6:8
Matheu 6:9
Matheu 6:10
Matheu 6:11
Matheu 6:12
Matheu 6:13
Matheu 6:14
Matheu 6:15
Matheu 6:16
Matheu 6:17
Matheu 6:18
Matheu 6:19
Matheu 6:20
Matheu 6:21
Matheu 6:22
Matheu 6:23
Matheu 6:24
Matheu 6:25
Matheu 6:26
Matheu 6:27
Matheu 6:28
Matheu 6:29
Matheu 6:30
Matheu 6:31
Matheu 6:32
Matheu 6:33
Matheu 6:34
Matheu 1 / Mat 1
Matheu 2 / Mat 2
Matheu 3 / Mat 3
Matheu 4 / Mat 4
Matheu 5 / Mat 5
Matheu 6 / Mat 6
Matheu 7 / Mat 7
Matheu 8 / Mat 8
Matheu 9 / Mat 9
Matheu 10 / Mat 10
Matheu 11 / Mat 11
Matheu 12 / Mat 12
Matheu 13 / Mat 13
Matheu 14 / Mat 14
Matheu 15 / Mat 15
Matheu 16 / Mat 16
Matheu 17 / Mat 17
Matheu 18 / Mat 18
Matheu 19 / Mat 19
Matheu 20 / Mat 20
Matheu 21 / Mat 21
Matheu 22 / Mat 22
Matheu 23 / Mat 23
Matheu 24 / Mat 24
Matheu 25 / Mat 25
Matheu 26 / Mat 26
Matheu 27 / Mat 27
Matheu 28 / Mat 28