A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Sotho Bible 1989

Mark 51
Yaba ba fihla ka mose wane ho letsha, naheng ya Bagerasa.
2
Yare ha a etswa ka sekepeng, a re ptjangptjang le monna ya nang le moya o ditshila, a etswa hara mabitla,
3
moo a neng a phela teng, mme ho ne ho se ya ka hlolang a mo tlama le ka ketane,
4
hobane o ne a hlola a tlangwa ka mahlaahlela le ka diketane, ebe diketane o a di ngamolla, mahlaahlela a a kgaole dikotwana. Ho ne ho se ya ka mo hlolang ka matla.
5
Kamehla, bosiu le motsheare, o ne a howa a le hara mabitla le dithabeng, mme a itsheha ka majwe.
6
Yare ha a bona Jesu a sa le hole, a matha, a fihla, a mo kgumamela.
7
A howa ka lentswe le phahameng, a re: “O nkene kang, Jesu, Mora wa Modimo ya hodimodimo? Ke o rapela ka lebitso la Modimo hore o se ke wa ntlhokofatsa.”
8
Jesu o ne a itse ho yena: “Tswa mothong eo, wena moya o ditshila!”
9
Jesu a mmotsa, a re: “Lebitso la hao o mang?” A re ho yena: “Lebitso la ka ke Lebotho, hobane re bangata.”
10
A mo rapela ka matla hore a se ke a ba leleka naheng eo.
11
Ho ne ho ena le mohlapehadi wa dikolobe o neng o fula mosikong wa thaba.
12
Meya e ditshila ya mo kopa, ya re: “Re romele dikolobeng, e le hore re kene ka ho tsona.”
13
A e dumella, yaba meya e ditshila e a tswa, e kena ka dikolobeng. Mohlape oo, o neng o ka etsa dikete tse pedi, wa tsubella selomong, wa itihela letsheng, mme wa kgangwa ke metsi.
14
Badisa ba dikolobe ba baleha ho ya beha ditaba tsena motseng le metsaneng, mme batho ba tla ho tla bona se etsahetseng.
15
Ba tla ho Jesu, mme ba bona monna ya neng a ena le lebotho la bademona a dutse, a apere, kelello ya hae e tsitsitse hantle, mme ba tshoha.
16
Ba boneng ba ba bolella se etsahetseng ho ya neng a ena le modemona le ka dikolobe.
17
Yaba ba qala ho rapela Jesu hore a tswe naheng ya bona.
18
Yare ha a kena ka sekepeng, monna ya neng a ena le modemona a kopa hore a tsamaye le yena.
19
Jesu a se ke a mo dumella, a mpa a re ho yena: “Eya hae, ho ba heno, o ba bolelle tsohle tseo Morena a o etseditseng tsona, ka ho o utlwela bohloko.”
20
Yaba o a ikela, mme a phatlalletsa baahi ba Dekapolese dintho tseo Jesu a mo etseditseng tsona, mme batho bohle ba makala.
21
Hoba Jesu a tshelele hape mose wane ka sekepe, letshwelehadi la mmokanela a le pela letsha.
22
E mong wa baokamedi ba ntlo ya thapelo, ya bitswang Jairuse, a fihla, mme ha a mmona a itihela maotong a hae,
23
a mo rapela haholo, a re: “Moradi wa ka o lekgatheng la ho shwa; ako tle, o mmee matsoho, hore a tle a fole, mme a phele.”
24
Yaba Jesu o ya le yena. A latelwa ke letshwelehadi, le neng le penyane ho yena.
25
Ho ne ho ena le mosadi ya qetileng dilemo tse leshome le metso e mmedi lehatlelo la hae le sa kgaotse,
26
ya neng a sotlilwe haholo ke dingaka, a sentse tsohle tseo a neng a ena le tsona, empa a sa fumana thuso, bohloko bo ntse bo tota.
27
O ne a utlwile tsa Jesu; yaba o tla kamora hae hara letshwele, mme a ama seaparo sa hae.
28
O ne a re: “Leha nka ama diaparo tsa hae feela, ke tla fola.”
29
Hanghang lehatlelo la hae la kgaotsa, mme a ikutlwa hore bohloko ba hae bo fodile.
30
Yare ha Jesu a hlokomela hore matla a tswile ho yena, a retelehela ho letshwele, a re: “Ke mang ya amileng diaparo tsa ka?”
31
Barutuwa ba hae ba re ho yena: “O a bona hore letshwele le penyane hodima hao, empa o re: Ke mang ya nkamileng? ”
32
A thalatsa ka mahlo ho bona ya entseng jwalo.
33
Empa mosadi, ka ho tseba se etsahetseng ho yena, a tla ka tshabo le ka thothomelo, a itihela kapele ho yena, mme a mmolella nnete yohle.
34
Yaba o re ho yena: “Moradi, tumelo ya hao e o fodisitse; tsamaya ka kgotso, bohloko ba hao bo fole.”
35
Yare a sa ntsane a bua, ha fihla ba tswang lapeng la mookamedi wa ntlo ya thapelo, ba re: “Moradi wa hao o shwele; o sa kgathaletsang moruti?”
36
Empa Jesu ha a utlwa se bolelwang, a re ho mookamedi wa ntlo ya thapelo: “Se tshabe; dumela feela.”
37
A se ke a dumella motho ho mo felehetsa, haese Petrose, le Jakobo, le Johanne ngwanabo Jakobo.
38
Ba fihla tlung ya mookamedi wa ntlo ya thapelo, mme a fumana ho le lerata, batho ba lla, ba bokolla haholo.
39
Ha a kena a re ho bona: “Keng ha le tlatsa lerata, le lla? Ngwana ha a ya shwa, o mpa a robetse!”
40
Ba mo ja ditsheho. Yare hoba a ntshetse batho bohle kantle, a nka ntata ngwana le mmae, le bao a nang le bona, a kena le bona kamoo ngwana a leng kateng.
41
Yaba o mo tshwara ka letsoho, o re ho yena: “Talitha, kumi!” e leng ho re: “Ngwanana, ke re ho wena: Tsoha!”
42
Hanghang ngwanana a ema, a tsamaya. O ne a le dilemo tse leshome le metso e mmedi. Kapelepele ba hlollwa ho qeta.
43
A ba laya ka thata hore ho se be motho ya tsebang hona, yaba o re ba fe ngwanana seo a ka se jang.Mark 5:1
Mark 5:2
Mark 5:3
Mark 5:4
Mark 5:5
Mark 5:6
Mark 5:7
Mark 5:8
Mark 5:9
Mark 5:10
Mark 5:11
Mark 5:12
Mark 5:13
Mark 5:14
Mark 5:15
Mark 5:16
Mark 5:17
Mark 5:18
Mark 5:19
Mark 5:20
Mark 5:21
Mark 5:22
Mark 5:23
Mark 5:24
Mark 5:25
Mark 5:26
Mark 5:27
Mark 5:28
Mark 5:29
Mark 5:30
Mark 5:31
Mark 5:32
Mark 5:33
Mark 5:34
Mark 5:35
Mark 5:36
Mark 5:37
Mark 5:38
Mark 5:39
Mark 5:40
Mark 5:41
Mark 5:42
Mark 5:43


Mark 1 / Mar 1
Mark 2 / Mar 2
Mark 3 / Mar 3
Mark 4 / Mar 4
Mark 5 / Mar 5
Mark 6 / Mar 6
Mark 7 / Mar 7
Mark 8 / Mar 8
Mark 9 / Mar 9
Mark 10 / Mar 10
Mark 11 / Mar 11
Mark 12 / Mar 12
Mark 13 / Mar 13
Mark 14 / Mar 14
Mark 15 / Mar 15
Mark 16 / Mar 16