A A A A A
Sotho Bible

Pina ea Solomone 2

1

  “Ke no ba letšobana la safrona la molaleng, ke letšoba la lili la meeding.”

2

  “Kgarebe ya ka ge e le gare ga barwedi ba bangwe, e etša letšoba gare ga ditshehlo.”

3

  “Moratiwa wa ka ge a le gare ga masogana o etša sehlare sa moapola gare ga dihlare tša sethokgwa. Moriti wa gagwe o nkgahla e le ruri, ke dutše go ona, e bile seenywa sa gagwe se natefetše magalagapa a ka.

4

  O ntlišitše ka ntlong ya beine, gomme bohle ba be ba bona gore o a nthata.

5

  Ntapološeng ka dinkgwa tša makwapi, mphepeng ka diapola; gobane ke lwatšwa ke lerato.

6

  Seatla sa gagwe sa le letshadi se nthekgile hlogo; seatla sa le letona se nkgokaretše.

7

  Lena barwedi ba Jerusalema, ke le eniša ka ditshepe tša ditshadi goba ka dikgama tša ditshadi tša nageng gore le se ke la leka go tsoša goba go phafoša lerato la ka go fihlela le itlela.

8

  “Kwang modumo wa lentšu la moratiwa wa ka! Bonang! Šoo o a tla, o namela dithaba, o tabogataboga mebotong.

9

  Moratiwa wa ka o swana le tshepe goba dikgamana. Bonang! Šoo o eme ka morago ga morako wa rena, o lebeletše ka mafasetere, o hlodimetše ka mašobana a mafasetere.

10

  Moratiwa wa ka o nkarabile a re: ‘Emelela o tle wena kgarebe ya ka, wena mmasebotsana wa ka.

11

  Gobane bona, sehla sa dipula se fetile, dipula tša matlorotloro di khutše, di ile.

12

  Matšoba a thuntše nageng, nako ya go thenela merara e fihlile, gomme go kwagala go kuruetša ga leebakgorwana nageng ya gabo rena.

13

  Ge e le mogo wona o šetše o budušitše mabutšwapele; merara e thuntše, go kwagala monko wa yona o mobose. Emelela o tle, etla wena kgarebe ya ka, wena sebotsana sa ka.

14

  Wena leebana la ka le le lego lefelong la ka thokwana la legageng, le le lego lefelong leo le utamego la tseleng ya motheoga, mpontšhe sebopego sa gago, anke ke kwe lentšu la gago, gobane lentšu la gago le bosana gomme o bopegile.’”

15

  “Re swareleng diphukubje, diphukubjana tšeo di senyago dirapa tša merara, ka ge dirapa tša rena tša merara di thuntše.”

16

  “Lesogana la ka ke la ka, le nna ke wa lona. Le diša gare ga matšoba a lili.

17

  Ge phefšana ya mosegare e fokile gomme meriti e tšhabile, retologa wena moratiwa wa ka; swana le tshepe goba dikgamana moo go aroganago dithaba.

Sotho Bible
Public Domain: No Info