Instagram
English
A A A A A
Slovenska Biblija 1928
Mateju 1
1
Knige rodstva Jezuš Kristuša, siná Dávidovoga, siná Abrahámovoga.
2
Abrahám je porôdo Ižáka; Ižák je pa porôdo Jákoba; Jákob je pa porôdo Juda, i brate njegove.
3
Juda je pa porôdo Fáreša i Zára z Támare; Fáreš je pa porôdo Ešroma; Ešrom je pa porôdo Arama.
4
Aram je pa porôdo Aminadába; Aminadáb je pa porôdo Naaššona; Naaššon je pa porôdo Šalmona.
5
Šalmon je pa pôrodo Boózá z Ráhabe; Boóz je pa porôdo Obeda z Rute; Obed je pa porôdo Ješšea.
6
Ješše je pa porôdo Dávid Krála: Dávid Král je pa porôdo Šalamona z Uriášove žené.
7
Šalamon je pa porôdo Roboáma; Roboám je pa porôdo Abia; Abia je pa porôdo Aša.
8
Aša je pa porôdo Jošafáta; Jošafát je pa porôdo Joráma; Jorám je pa porôdo Oziáša.
9
Oziáš je pa porôdo Joatama; Joatam je pa porôdo Aháza; Aház je pa porôdo Ezekiáša.
10
Ezekiáš je pa porôdo Manaššešša; Manaššeš je pa porôdo Amona; Amon je pa porôdo Jóšiáša.
11
Jošiáš je pa porôdo Jehoniáša, i brate njegove za vrêmena Babilonskoga seljenjá.
12
Po Babilonskom seljenjé je pa Jehoniáš porôdo Šalatiela; Šalatiel je pa porôdo Zorobábela.
13
Zorobábel je pa porôdo Abiuda; Abiud je pa porôdo Eliákima; Eliákim je pa porôdo Azora.
14
Azor je pa porôdo Šádoka; Šádok je pa porôdo Ahima; Ahim je pa porôdo Eliuda.
15
Eliud je pa porôdo Eleázara; Eleázar je pa porôdo Mátána; Mátán je pa porôdo Jákoba.
16
Jákob je pa porôdo Jožefa možá Marie, z štere je porôdjen Jezuš, ki se zové Kristuš.
17
Záto vsa eta pokolênja od Abraháma notri do Dávida so štirinájsetera pokolênja; i od Dávida notri do Babilonskoga seljenjá je štirinájset pokolênj, i od Babilonskoga seljenjá je štirinájset pokolênj notri do Kristuša.
18
Jezuš Kristuša rodjenjé je pa etak bilô: zaročena mati njegova Mária Jožefi prvle, liki sta vküp prišla, nájdena je noséča z Dühá svétoga.
19
Jožef pa njé môž, pravičen bodôči nej jo je šteo osramotiti; nego jo je šteo skrivomá odpüstiti.
20
Gda bi pa eta v sebi premišlávao: ovo, Angel Gospodnov se je njemi skázao vu sne, erkôči: Jožef Sin Dávidov, neboj se k sebi prijéti Mário ženo tvojo. Ár ka se je v njê popríjalo, z Svétoga Dühá je.
21
Porodi pa Sina, i zváo boš imé njegovo Jezuš; ár on zveliča lüdstvo svoje od grêhov njegovi.
22
(Tô se je pa celô záto zgôdilo: da bi se spunilo, ka je povêdano od Gospodna po Proroki erkôčem:
23
Ovo, dêva bode noséča, i porodi Sina, i zváli bodo imé njegovo: Emmánuel, štero je razklajeno: znami Bôg.)
24
Obüdjen pa Jožef zesna včíno je tak, liki je zapovedao njemi Angel Gospodnov; i k sebi je prijao ženo svojo.
25
I nej jo je spoznao: dokeč je nej parodila sina svojega prvorodjenoga; i zváo je imé njegovo Jezuš.
Mateju 1:1
Mateju 1:2
Mateju 1:3
Mateju 1:4
Mateju 1:5
Mateju 1:6
Mateju 1:7
Mateju 1:8
Mateju 1:9
Mateju 1:10
Mateju 1:11
Mateju 1:12
Mateju 1:13
Mateju 1:14
Mateju 1:15
Mateju 1:16
Mateju 1:17
Mateju 1:18
Mateju 1:19
Mateju 1:20
Mateju 1:21
Mateju 1:22
Mateju 1:23
Mateju 1:24
Mateju 1:25
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28