A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia 1993

Skutky Apoštolov 21
Uplynulo sedem týždňov od Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstania. Nastali Letnice, sviatok prvej úrody, a Kristovi nasledovníci sa opäť zhromaždili.
2
Zrazu sa strhol hukot, ako keď sa ženie silný vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sa zišli.
3
Potom sa zjavili plamene, akoby ohnivé jazyky, ktoré horeli nad hlavou každého z nich.
4
A všetci boli naplnení Duchom Svätým. Prejavilo sa to tým, že získali schopnosť hovoriť inými jazykmi, ktoré predtým neovládali.
5
V tom čase bolo v Jeruzaleme veľa zbožných Židov, ktorí prišli na sviatky z mnohých krajín a národov.
6
Ten zvláštny šum prilákal mnohých pútnikov, ktorí boli ohromení, keď počuli hovoriť Ježišových učeníkov v ich rodnom jazyku.
7
Čudovali sa a žasli: Ako je to možné? Predsa všetci, ktorí tu hovoria, pochádzajú z Galiley?
8
A každý z nás ich počuje vo svojom rodnom jazyku hovoriť o veľkých Božích veciach."
9
Medzi poslucháčmi boli Partovia, Médovia a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadócie, Pontu a Ázie,
10
Frýgie a Pamfýlie, Egypta a krajov Líbye, z okolia Cyrény, ľudia z Ríma,
11
Kréty i Arábie, rodení Žida aj na židovskú vieru obrátení pohania.
12
Všetci žasli a spytovali sa navzájom: Čo sa to deje?"
13
Ale poniektorí sa smiali a hovorili: Sú opití."
14
Tu vystúpil Peter s jedenástimi učeníkmi a mocným hlasom prehovoril k zástupu. Pozorne ma počúvajte všetci, návštevníci aj obyvatelia Jeruzalema!
15
Niektorí z vás hovoria, že sme opití. To nie je pravda. Veď je iba deväť hodín ráno.
16
Ale splnilo sa to, čo predpovedal prorok Joel pred mnohými stáročiami:
17
V posledných dňoch, hovorí Boh, zošlem svojho Ducha na všetkých ľudí, vaši synovia a dcéry budú prorokovať, vaši mladí ľudia budú mať videnia a starým sa budú snívať sny.
18
Svätý Duch zostúpi na mojich služobníkov, na mužov aj ženy, a budú prorokovať.
19
Na nebi aj na zemi sa zjavia zvláštne úkazy, krv, oheň a stĺpy dymu,
20
slnko sa zatmie a mesiac bude červený ako krv. To znamená, že prichádza veľký a slávny deň Pánov, ktorý bude súdiť všetkých ľudí.
21
Len ten, kto ho uznáva za svojho Pána, bude zachránený. " Peter pokračoval:
22
Mužovia izraelskí, počujte: Žil tu medzi vami Ježiš z Nazareta, ktorého Boh preslávil veľkými zázrakmi a znameniami. Mnohí z vás by to mohli dosvedčiť.
23
A tohto muža ste sa vy zmocnili a rukami pohanov ste ho pribili na kríž. No tým ste vlastne splnili Boží úmysel.
24
Ale Boh ho vytrhol z moci smrti, ktorá ho nemohla udržať, a vzkriesil ho z mŕtvych.
25
To o ňom spieva Dávid v žalme:Pána mám ustavične pred očami, stojí pri mne, a tak nezakolíšem.
26
Preto sa moje srdce raduje, a moje ústa spievajú chválu, veď aj pre moje telo je nádej.
27
Nezanecháš ma v ríši smrti a nedopustíš, aby sa telo tvojho vyvoleného rozpadlo na prach.
28
Povedieš ma cestou života a tvoja prítomnosť ma naplní radosťou.
29
Milí bratia! Môžem vám smelo povedať, že náš praotec Dávid tieto slová nehovoril o sebe. Dávid zomrel, bol pochovaný a jeho hrob tu máme až dodnes.
30
Ale Dávid bol prorok a vedel o Božom sľube, že jeden z jeho potomkov bude Mesiášom a bude sedieť na jeho tróne.
31
A tak, keď hovoril, že nezostane v ríši smrti a jeho telo sa nerozpadne na prach, prorokoval vlastne Kristovo vzkriesenie z mŕtvych.
32
Áno, práve Ježiša Boh vzkriesil a my všetci to môžeme dosvedčiť.
33
Teraz je v nebesiach po Božej pravici, prijal Ducha Svätého, ktorého Boh sľúbil a teraz ho zoslal na nás, ako to vidíte a počujete.
34
A Dávid nehovoril o sebe ani vtedy, keď napísal: Boh povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
35
kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy.
36
Nech teda vie každý Izraelita: Toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Boh Pánom a Mesiášom."
37
Petrove slová sa hlboko dotkli mnohých poslucháčov a začali sa spytovať apoštolov: Bratia, čo máme robiť?"
38
Peter im odpovedal: Nech sa každý z vás odvráti od hriechu, navráti sa k Bohu a dá sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A vtedy aj vy dostanete dar Svätého Ducha.
39
Veď ten prorocký sľub patrí vám, vašim deťom, ba aj ľuďom po celom svete, ktorých si Pán Boh ešte povolá."
40
Ešte dlho im Peter hovoril o Ježišovi a naliehavo ich vyzýval: Zachráňte sa pred touto zvrátenou generáciou!"
41
Tí, ktorí Petra poslúchli, sa dali pokrstiť. Toho dňa sa pripojilo k Ježišovým nasledovníkom okolo tritisíc ľudí.
42
Dychtivo počúvali učenie apoštolov, žili v bratskom spločenstve, spoločne lámali chlieb na pamiatku Kristovej poslednej večere a modlili sa.
43
Všetkých sa zmocnila bázeň, lebo Boh prostredníctvom apoštolov konal mnohé zázraky a znamenia.
44
Veriaci akoby tvorili jednu rodinu a so všetkými sa delili,
45
ba aj majetok mali spoločný. Predávali svoje majetky a peniaze delili medzi všetkých, ako kto potreboval.
46
Všetci sa spoločne každý deň zhromažďovali v jeruzalemskom chráme a v menších skupinách sa schádzavali po domoch, kde radostne a úprimne spolu jedávali.
47
Svoju vďačnosť Bohu vyjadrovali chválami a spevom a všetkým ľuďom sa to páčilo. Pán im denne pridával ďalších, ktorí uverili a boli zachránení.Skutky Apoštolov 2:1
Skutky Apoštolov 2:2
Skutky Apoštolov 2:3
Skutky Apoštolov 2:4
Skutky Apoštolov 2:5
Skutky Apoštolov 2:6
Skutky Apoštolov 2:7
Skutky Apoštolov 2:8
Skutky Apoštolov 2:9
Skutky Apoštolov 2:10
Skutky Apoštolov 2:11
Skutky Apoštolov 2:12
Skutky Apoštolov 2:13
Skutky Apoštolov 2:14
Skutky Apoštolov 2:15
Skutky Apoštolov 2:16
Skutky Apoštolov 2:17
Skutky Apoštolov 2:18
Skutky Apoštolov 2:19
Skutky Apoštolov 2:20
Skutky Apoštolov 2:21
Skutky Apoštolov 2:22
Skutky Apoštolov 2:23
Skutky Apoštolov 2:24
Skutky Apoštolov 2:25
Skutky Apoštolov 2:26
Skutky Apoštolov 2:27
Skutky Apoštolov 2:28
Skutky Apoštolov 2:29
Skutky Apoštolov 2:30
Skutky Apoštolov 2:31
Skutky Apoštolov 2:32
Skutky Apoštolov 2:33
Skutky Apoštolov 2:34
Skutky Apoštolov 2:35
Skutky Apoštolov 2:36
Skutky Apoštolov 2:37
Skutky Apoštolov 2:38
Skutky Apoštolov 2:39
Skutky Apoštolov 2:40
Skutky Apoštolov 2:41
Skutky Apoštolov 2:42
Skutky Apoštolov 2:43
Skutky Apoštolov 2:44
Skutky Apoštolov 2:45
Skutky Apoštolov 2:46
Skutky Apoštolov 2:47


Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28