A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 21
Keď prišiel deň Turíce, boli všetci vedno na tom istom mieste.
2
Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.
3
A zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden.
4
Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
5
V Jeruzaleme boli usadení Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom.
6
Keď sa teda strhol tento hukot, množstvo sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou rečou.
7
Užasli všetci a udivení vraveli: "Nie sú títo ľudia, čo tu rozprávajú, Galilejčania?
8
Ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili?
9
My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie,
10
Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania,
11
tak Židia, ako aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch o veľkých veciach, ktoré Boh vykonal."
12
Všetci žasli a v rozpakoch si hovorili medzi sebou: "Čo to má znamenať?"
13
Ale iní s úsmeškom hovorili: "Sú plní mladého vína."
14
Vtedy Peter, stojac s Jedenástimi, zvýšil hlas a takto k nim prehovoril: "Mužovia judskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, venujte mi pozornosť, počúvajte moje slová:
15
Títo ľudia nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len tretia hodina dňa.
16
Ale toto je to, čo povedal prorok Joel:
17
V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo, vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú vídať videnia, vaši starci budú snívať prorocké sny.
18
Áno, na svojich sluhov a na svoje služobnice vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať.
19
Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a stĺpy dymu.
20
Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr, ako príde Deň Pánov, Deň veľký a slávny.
21
Vtedy každý, kto bude vzývať Božie meno, bude spasený.
22
Mužovia Izraelci, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil.
23
Tohto človeka, ktorý bol vydaný podľa presného Božieho zámeru a predvídania, ste vy pribili na kríž rukami bezbožníkov a zavraždili.
24
Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo smrť ho nemohla držať vo svojej moci.
25
Veď Dávid o ňom hovorí: Videl som Pána ustavične pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby som nezakolísal.
26
Preto sa teší moje srdce a jazyk mi plesá, ba aj telo mi spokojne spočíva v nádeji.
27
Lebo moju dušu nenecháš v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.
28
Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou v tvojej prítomnosti.
29
Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa.
30
Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho krvi na jeho trón.
31
Videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.
32
Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami.
33
Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Svätého Ducha, vylial ho, ako sami vidíte a počujete.
34
Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí: Boh prehovoril k môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
35
dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pod tvoje nohy.
36
Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil Pánom a Mesiášom."
37
Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť, bratia?"
38
Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostane dar Svätého Ducha.
39
Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolal Pán, náš Boh."
40
A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohto skazeného pokolenia!"
41
Oni prijali jeho slová a dali sa pokrstiť. V ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší.
42
Vytrvalo sa schádzali, aby počúvali vyučovanie apoštolov, zúčastňovali sa na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.
43
Každého prenikla bázeň: apoštoli konali veľa divov a znamení.
44
Všetci veriaci sa držali pospolu a všetko mali spoločné;
45
predávali pozemky a majetky a ich cenu rozdeľovali všetkým, podľa toho, ako kto potreboval.
46
Deň čo deň svorne chodili do Chrámu, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm.
47
Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.Skutky Apoštolov 2:1
Skutky Apoštolov 2:2
Skutky Apoštolov 2:3
Skutky Apoštolov 2:4
Skutky Apoštolov 2:5
Skutky Apoštolov 2:6
Skutky Apoštolov 2:7
Skutky Apoštolov 2:8
Skutky Apoštolov 2:9
Skutky Apoštolov 2:10
Skutky Apoštolov 2:11
Skutky Apoštolov 2:12
Skutky Apoštolov 2:13
Skutky Apoštolov 2:14
Skutky Apoštolov 2:15
Skutky Apoštolov 2:16
Skutky Apoštolov 2:17
Skutky Apoštolov 2:18
Skutky Apoštolov 2:19
Skutky Apoštolov 2:20
Skutky Apoštolov 2:21
Skutky Apoštolov 2:22
Skutky Apoštolov 2:23
Skutky Apoštolov 2:24
Skutky Apoštolov 2:25
Skutky Apoštolov 2:26
Skutky Apoštolov 2:27
Skutky Apoštolov 2:28
Skutky Apoštolov 2:29
Skutky Apoštolov 2:30
Skutky Apoštolov 2:31
Skutky Apoštolov 2:32
Skutky Apoštolov 2:33
Skutky Apoštolov 2:34
Skutky Apoštolov 2:35
Skutky Apoštolov 2:36
Skutky Apoštolov 2:37
Skutky Apoštolov 2:38
Skutky Apoštolov 2:39
Skutky Apoštolov 2:40
Skutky Apoštolov 2:41
Skutky Apoštolov 2:42
Skutky Apoštolov 2:43
Skutky Apoštolov 2:44
Skutky Apoštolov 2:45
Skutky Apoštolov 2:46
Skutky Apoštolov 2:47


Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28