A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zjavenie 221
Potom mi anjel ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, prameniacu spod trónu Boha a Baránka.
2
Uprostred námestia mesta na oboch stranách rieky sú stromy života, ktoré prinášajú ovocie dvanásťkrát, každý mesiac raz, a lístie na liečenie národov.
3
Už nebude nijakej kliatby. Trón Boha a Baránka bude postavený v ňom a Boží sluhovia sa budú klaňať Bohu.
4
Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno.
5
Noc tam už nebude. Nebudú už potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude svietiť Pán Boh a budú kraľovať na veky vekov.
6
Anjel mi potom povedal: "Tieto slová sú isté a pravdivé. Pán Boh prorockých duchov poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má onedlho stať.
7
Áno, prídem čoskoro. Šťastný, kto zachováva prorocké slová tejto knihy."
8
Ja, Ján, som to všetko počul a videl. Keď sa skončili tieto slová a videnia, vrhol som sa k nohám anjela, ktorý mi to ukázal, aby som sa mu klaňal.
9
Ale on mi povedal: "Pozor, nie! Ja som iba Boží sluha ako ty a tvoji bratia proroci a všetci, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!"
10
Tiež mi povedal: "Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo čas je blízko!
11
Ten, kto koná neprávosť, nech koná neprávosť, špinavý nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje.
12
Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou, ktorou odmením každému podľa jeho skutkov.
13
Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.
14
Šťastní sú tí, čo si rúcha vypierajú, budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami do mesta.
15
Vonku zostanú psi, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a všetci, čo majú záľubu v konaní zla."
16
Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám zvestoval toto o zhromaždeniach. Ja som Koreň z rodu Dávidovho, jasná ranná Hviezda.
17
Duch a nevesta hovoria: "Príď!" A každý, kto počúva, nech odpovie: "Príď!" Kto je smädný, nech príde, každý, kto po nej túži, nech si zadarmo naberie vody života.
18
Dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy: "Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá všetky rany opísané v tejto knihe.
19
A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme jeho podiel na strome života a na Svätom meste, opísanom v tejto knihe!"
20
Ten, čo dosvedčuje tieto zjavenia, hovorí: "Áno, prídem čoskoro." Amen. Príď, Pane Ježišu!
21
Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými! Amen.Zjavenie 22:1
Zjavenie 22:2
Zjavenie 22:3
Zjavenie 22:4
Zjavenie 22:5
Zjavenie 22:6
Zjavenie 22:7
Zjavenie 22:8
Zjavenie 22:9
Zjavenie 22:10
Zjavenie 22:11
Zjavenie 22:12
Zjavenie 22:13
Zjavenie 22:14
Zjavenie 22:15
Zjavenie 22:16
Zjavenie 22:17
Zjavenie 22:18
Zjavenie 22:19
Zjavenie 22:20
Zjavenie 22:21


Zjavenie 1 / Zja 1
Zjavenie 2 / Zja 2
Zjavenie 3 / Zja 3
Zjavenie 4 / Zja 4
Zjavenie 5 / Zja 5
Zjavenie 6 / Zja 6
Zjavenie 7 / Zja 7
Zjavenie 8 / Zja 8
Zjavenie 9 / Zja 9
Zjavenie 10 / Zja 10
Zjavenie 11 / Zja 11
Zjavenie 12 / Zja 12
Zjavenie 13 / Zja 13
Zjavenie 14 / Zja 14
Zjavenie 15 / Zja 15
Zjavenie 16 / Zja 16
Zjavenie 17 / Zja 17
Zjavenie 18 / Zja 18
Zjavenie 19 / Zja 19
Zjavenie 20 / Zja 20
Zjavenie 21 / Zja 21
Zjavenie 22 / Zja 22