A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 1

1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
2
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,
3
Júda Faresa a Zaru z Tamar. Fares mal syna Esroma, Esrom Arama.
4
Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona,
5
Salmon mal syna Booza z Rachab, Booz Obeda z Rút, Obed Jesseho
6
a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy.
7
Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Asu,
8
Asa Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša.
9
Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša.
10
Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša,
11
Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.
12
Po odvlečení do Babylonu Jechoniáš mal syna Šealatiela, Šealatiel Zorobabela,
13
Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora,
14
Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda,
15
Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jakuba,
16
Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Mesiáš (Kristus).
17
Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a od babylonského zajatia po Krista štrnásť.
18
Ježiš Kristus sa narodil takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a prv, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.
19
Jozef, jej manžel, bol spravodlivý človek a nechcel ju vystaviť potupe, ale chcel ju tajne prepustiť.
20
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je zo Svätého Ducha.
21
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš: lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."
22
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:
23
"Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.
24
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal k sebe svoju manželku.
25
Nepoznal ju, kým neporodila syna. A dal mu meno Ježiš.
Matúša 1:1
Matúša 1:2
Matúša 1:3
Matúša 1:4
Matúša 1:5
Matúša 1:6
Matúša 1:7
Matúša 1:8
Matúša 1:9
Matúša 1:10
Matúša 1:11
Matúša 1:12
Matúša 1:13
Matúša 1:14
Matúša 1:15
Matúša 1:16
Matúša 1:17
Matúša 1:18
Matúša 1:19
Matúša 1:20
Matúša 1:21
Matúša 1:22
Matúša 1:23
Matúša 1:24
Matúša 1:25
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28