A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 7

1
Kirjat-jearimskí mužovia prišli a odniesli Jahveho archu. Zaniesli ju do domu Abinadaba na návrší; jeho syna Eleazara posvätili, aby strážil Jahveho archu.
2
Od toho dňa, čo bola archa umiestnená v Kirjat-Jearime, uplynul dlhý čas — dvadsať rokov — a celý dom Izraela vzdychal za Jahvem.
3
Vtedy Samuel prehovoril k celému izraelskému ľudu takto: "Ak sa celým srdcom vraciate k Jahvemu, odstráňte spomedzi seba cudzích bohov, tiež Aštarty a upriamte svoje srdce na Jahveho a slúžte iba jemu: on vás vyslobodí z ruky Filištíncov."
4
Nato Izraelci odstránili Baalov a Aštarty a slúžili iba Jahvemu.
5
Samuel povedal: "Zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem za vás modliť k Jahvemu."
6
Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Jahvem. V ten deň sa postili a vyznávali tam: "Zhrešili sme proti Jahvemu." V Micpe Samuel súdil Izrael.
7
Keď sa Filištínci dozvedeli, že Izraelci sa zhromaždili v Micpe, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu. Keď to Izraelci počuli, báli sa Filištíncov.
8
Izraelci hovorili Samuelovi: "Neprestávaj za nás volať o pomoc k Jahvemu, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk Filištíncov."
9
Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho ako úplný celopal Jahvemu. Samuel volal o pomoc k Jahvemu za Izraelcov a Jahve ho vypočul.
10
Kým Samuel prinášal celopal, Filištínci zaútočili na Izraelcov. Ale Jahve vtedy zahrmel nad Filištíncami veľkým dunením a vydesil ich, takže utrpeli veľkú porážku od Izraela.
11
Izraelci vyrazili z Micpy, prenasledovali Filištíncov a bili ich až po miesto pod Bet-Karom.
12
Vtedy Samuel vzal skalu a postavil ju medzi Micpu a Šen a dal jej meno Eben-Ezer a povedal: "Až potiaľto nám Jahve pomáhal."
13
Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. Jahveho ruka doliehala na Filištíncov po celý Samuelov život.
14
Navrátili sa aj mestá, ktoré Filištínci odobrali Izraelu od Ekronu po Gat. Izrael oslobodil aj ich okolité územie z moci Filištíncov. Medzi Izraelom a Amorejcami panoval pokoj.
15
Samuel bol sudcom v Izraeli po celý svoj život.
16
Každoročne prechádzal Betelom, Gilgalom a Micpou a súdil Izrael na všetkých týchto miestach.
17
Potom sa vracal do Ramy, lebo tam mal svoj dom, a tam súdil Izrael. Tam postavil aj oltár Jahvemu.
1 Samuelova 7:1
1 Samuelova 7:2
1 Samuelova 7:3
1 Samuelova 7:4
1 Samuelova 7:5
1 Samuelova 7:6
1 Samuelova 7:7
1 Samuelova 7:8
1 Samuelova 7:9
1 Samuelova 7:10
1 Samuelova 7:11
1 Samuelova 7:12
1 Samuelova 7:13
1 Samuelova 7:14
1 Samuelova 7:15
1 Samuelova 7:16
1 Samuelova 7:17
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31