A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 311
Filištínci bojovali proti Izraelu a Izraelci sa dali na útek pred Filištíncami a padali zabití na vrchu Gelboe.
2
Filištínci prenasledovali Šaula a jeho synov a zabili Jonatana, Abinadaba a Malkišuu, Šaulových synov.
3
Potom sa ťažký boj sústredil okolo Šaula. Zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili.
4
Vtedy povedal Šaul svojmu zbrojnošovi: "Vytas svoj meč a prebodni ma, aby neprišli tí neobrezanci a neurobili si zo mňa posmech!" Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo bol naplnený hrôzou. Vtedy Šaul schytil svoj meč a hodil sa naň.
5
Keď zbrojnoš videl, že Šaul je mŕtvy, aj on naľahol na svoj meč a zomrel s ním.
6
Tak zomrel Šaul, jeho traja synovia a jeho zbrojnoš.
7
Keď Izraelci, ktorí boli na druhej strane doliny a na druhej strane Jordánu, videli, že sa Izraelci dali na útek a že Šaul a jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a utiekli. Filištínci prišli a usadili sa v nich.
8
Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula i jeho troch synov padlých na vrchu Gelboe.
9
Odťali mu hlavu, olúpili ho o jeho zbrane a dali kolovať po filištínskom kraji, aby oznámili dobrú zvesť svojim modlám a svojmu ľudu.
10
Potom uložili jeho zbrane v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na hradby v Bet-Šane.
11
Keď sa obyvatelia Jabeša v Galaáde dozvedeli, čo urobili Filištínci Šaulovi,
12
všetci bojovníci sa dali na cestu a pochodovali celú noc, sňali z hradieb Bet-Šanu Šaulovo telo a telá jeho synov, odniesli ich do Jabeša a tam ich spálili.
13
Potom vzali ich kosti, pochovali ich v Jabeši pod tamariškou a postili sa sedem dní.