A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 301
Dávid a jeho vojaci došli do Ciklagu na tretí deň. Medzitým Amalekovci vtrhli do Negebu a napadli Ciklag. Ciklag vydobyli a vypálili ho.
2
Zajali ženy a všetkých tých, čo boli v ňom, malých i veľkých. Nikoho nezabili, ale hnali ich so sebou a pokračovali vo svojej ceste.
3
Keď Dávid a jeho mužovia došli k mestu, videli, že bolo vypálené a ich ženy, ich synovia a ich dcéry boli odvlečení do zajatia.
4
Vtedy Dávid a vojsko, ktoré bolo s ním, dali sa bedákať a plakať, až do úplného vysilenia.
5
Aj obe Dávidove ženy boli odvlečené do zajatia: Achinoam z Jizreela a Abigajil, žena po Nabalovi, z Karmelu.
6
Dávid bol vo veľkej tiesni, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, vskutku všetci boli rozhorčení, každý pre svojich synov a pre svoje dcéry. Tak Dávid hľadal posilu v Jahvem, svojom Bohu.
7
Dávid povedal Ebjatarovi, Achimelechovmu synovi: "Prosím ťa, prines mi efód!" A Ebjatar priniesol efód Dávidovi.
8
Vtedy sa Dávid radil s Jahvem a pýtal sa: "Mám túto hordu prenasledovať? Dostihnem ju?" Odpovedal mu: "Prenasleduj, lebo isto ich dostihneš a zajatých vyslobodíš."
9
Dávid vyrazil so šesťsto mužmi, ktorí boli s ním, a došli k potoku Besor.
10
Dávid pokračoval v prenasledovaní so štyristo chlapmi, lebo dvesto zostalo, boli takí ustatí, že nevládali prebrodiť potok Besor.
11
V otvorenom poli našli Egypťana a priviedli ho k Dávidovi. Dali mu najesť a napiť sa vody.
12
Keď mu potom dali kus prešovaných fíg a dva strapce sušených hrozien, prišiel znovu k sebe, lebo už tri dni a tri noci nič nejedol a nepil.
13
Dávid sa ho opýtal: "Komu patríš a odkiaľ si?" On odpovedal: "Som mladý Egypťan, otrok istého Amalekovca. Môj pán ma zanechal, lebo som pred troma dňami ochorel.
14
Prepadli sme Negeb Keretejcov, Negeb Júdu a Negeb Kalebovcov a Ciklag sme vypálili."
15
Dávid sa ho pýtal: "Zaviedol by si ma k tej horde?" On odpovedal: "Zaprisahaj sa mi na Boha, že ma nezabiješ a nevydáš ma do rúk môjho pána. Tak ťa privediem k tej horde."
16
Priviedol ho teda k nim a oni boli rozptýlení po celom kraji. Jedli, pili a oslavovali tú veľkú korisť, ktorú pobrali v krajine Filištíncov a v Judskej krajine.
17
Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa a nikto z nich neunikol okrem štyristo mladých mužov, ktorí posadali na ťavy a utiekli.
18
Dávid oslobodil všetko, čo pobrali Amalekovci, oslobodil aj svoje dve ženy.
19
Nechýbal im nikto, ani malý, ani veľký, ani synovia, ani dcéry a nič z koristi, z toho, čo im boli pobrali. Dávid to všetko priviedol späť.
20
Dávid zajal všetky ovce a dobytok. Hnali ich pred ním a kričali: "Toto je Dávidova korisť."
21
Dávid prišiel k tým dvesto chlapom, ktorí boli príliš ustatí a nemohli ísť za Dávidom, takže ich zanechal pri potoku Besor. Vyšli naproti Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním. Dávid sa priblížil k nim a pýtal sa ich, ako sa majú.
22
Ale zlí a naničhodní chlapi z tých, ktorí šli s Dávidom, vyhlásili: "Pretože nešli s nami, nedostanú z koristi, ktorú sme vyslobodili. Každý nech si vezme svoju ženu a svoje deti, nech ich odvedú a odídu!"
23
Ale Dávid povedal: "Nerobte tak, bratia moji, s tým, čo nám dal Jahve: chránil nás a vydal do našich rúk hordu, ktorá vytiahla proti nám.
24
Kto by súhlasil s vašou mienkou v tejto veci? Lebo: Rovnaký bude podiel toho, kto šiel do boja, i podiel toho, kto ostal pri batožine. Rovnako sa podelia."
25
Takto to bolo od toho dňa i naďalej a urobil z toho pravidlo a obyčaj v Izraeli až dodnes.
26
Keď Dávid došiel do Ciklagu, časti koristi poslal starším Júdu podľa ich miest s odkazom: "Posielam vám dar z koristi, vzatej od Jahveho nepriateľov."
27
Tým, ktorí bývali v Betuli, v Rame, v Negebe, v Jattire,
28
v Aroere, v Sifmote, v Eštemoe,
29
v Karmeli, v mestách Jerachmeelovcov, v mestách Kenijcov,
30
v Chorme, Bor-Ašane, v Etere,
31
v Chebrone a na všetkých miestach, po ktorých chodieval Dávid a jeho mužovia.