A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 22

1
Dávid odtiaľ odišiel a zachránil sa v adullamskej jaskyni. Keď o tom počuli jeho bratia a celá jeho rodina, zišli sa k nemu.
2
Okolo neho sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadĺžení a všetci zatrpknutí. A stal sa ich vodcom. Bolo tam s ním asi štyristo chlapov.
3
Odtiaľ odišiel Dávid do moabskej Micpy a povedal moabskému kráľovi: "Dovoľ, aby môj otec a moja matka ostali s vami, kým sa nedozviem, čo so mnou Boh urobí."
4
Nechal ich u moabského kráľa a zostali u neho celý čas, dokiaľ bol Dávid v úkryte.
5
Prorok Gad povedal Dávidovi: "Nezostávaj v úkryte, odíď a choď hlboko do Judskej krajiny!" Dávid teda odišiel a prišiel do lesa Cheret.
6
Šaul sa dopočul, že objavili Dávida i mužov, ktorí boli s ním. Šaul bol v Gibei, sedel pod tamariškou na výšine. Kopiju mal v ruke a všetci jeho dôstojníci stáli vedľa neho.
7
Šaul povedal dôstojníkom, ktorí stáli vedľa neho: "Počujte, Benjamínovci! Či vám Izajov syn dá všetkým polia a vinice? Či vás všetkých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stovkami?
8
Všetci ste sa sprisahali proti mne a nikto sa nado mnou nezľutoval a neoznámil mi, že môj syn sa spolčuje s Izajovým synom, nikto sa nado mnou nezľutoval a neoznámil mi, že môj syn postavil môjho sluhu proti mne za nepriateľa, ako je tomu dnes."
9
Doeg Edomský, ktorý bol prítomný medzi Šaulovými dôstojníkmi, sa ujal slova a povedal: "Videl som Izajovho syna, keď prišiel do Nobu k Achimelechovi, Achitubovmu synovi.
10
Ten sa dopytoval Jahveho v jeho veci, dal mu jedlo a tiež meč Filištínca Goliáša."
11
Vtedy kráľ dal zavolať kňaza Achimelecha, Achitubovho syna, a celú rodinu jeho otca, kňazov, ktorí boli v Nobe. A všetci prišli pred kráľa.
12
Šaul povedal: "Počúvaj, Achitubov syn!" Ten odpovedal: "Tu som, pán môj."
13
Šaul mu povedal: "Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty a Izajov syn, keď si mu dal chlieb i meč a dopytoval si sa Jahveho v jeho veci, aby povstal proti mne ako nepriateľ, ako je tomu dnes?"
14
Achimelech odpovedal kráľovi: "A kto ti je zo všetkých tvojich sluhov taký verný ako Dávid, kráľov zať, veliteľa tvojej telesnej stráže, ktorého si uctia v tvojom dome?
15
Či som sa len dnes začal radiť s Jahvem v jeho veci? Nech je ďaleko odo mňa každá iná myšlienka! Nech kráľ nehádže na mňa alebo na rod môjho otca nijakú vinu, lebo ja, tvoj sluha, som nevedel nič o tejto veci, ani najmenej."
16
Ale kráľ povedal: "Musíš zomrieť, Achimelech, ty a celý rod tvojho otca!"
17
Kráľ rozkázal svojim bežcom, ktorí stáli pri ňom: "Hor sa! Pobite Jahveho kňazov, lebo držia s Dávidom. Vedeli, že je na úteku, a neoznámili mi to." Ale kráľovi strážcovia nechceli vložiť ruku na Jahveho kňazov a zabiť ich.
18
Vtedy kráľ povedal Doegovi: "Hor sa, ty pobi kňazov!" Doeg Edomský pristúpil a sám sa vrhol na kňazov: v ten deň zabil osemdesiatpäť mužov, ktorí nosili ľanový efód.
19
Aj Nob, kňazské mesto, Šaul zničil ostrím meča, mužov a ženy, deti a dojčatá, voly, osly i ovce.
20
Zachránil sa len jeden syn Achimelecha, Achitubovho syna, menom Ebjatar a utiekol za Dávidom.
21
Ebjatar oznámil Dávidovi, že Šaul povraždil Jahveho kňazov.
22
Dávid mu povedal: "Už v ten deň, keď tam bol Doeg Edomský, som vedel, že to určite oznámi Šaulovi. Ja som zodpovedný za život všetkých tvojich príbuzných.
23
Zostaň u mňa, neboj sa: ten istý, kto číha na môj život, číha i na tvoj. Ale pri mne budeš v bezpečí."
1 Samuelova 22:1
1 Samuelova 22:2
1 Samuelova 22:3
1 Samuelova 22:4
1 Samuelova 22:5
1 Samuelova 22:6
1 Samuelova 22:7
1 Samuelova 22:8
1 Samuelova 22:9
1 Samuelova 22:10
1 Samuelova 22:11
1 Samuelova 22:12
1 Samuelova 22:13
1 Samuelova 22:14
1 Samuelova 22:15
1 Samuelova 22:16
1 Samuelova 22:17
1 Samuelova 22:18
1 Samuelova 22:19
1 Samuelova 22:20
1 Samuelova 22:21
1 Samuelova 22:22
1 Samuelova 22:23
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31