A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 17

1
Filištínci zhromaždili svoje vojsko do boja, sústredili sa v judskom Sochu a utáborili sa medzi Sochom a Azekou v Efes-Dammime.
2
Šaul a Izraelci sa sústredili a utáborili v Terebintovej doline a zoradili sa do boja proti Filištíncom.
3
Filištínci obsadili horu na jednej strane a Izraelci obsadili horu na druhej strane a medzi nimi bola dolina.
4
Z filištínskych radov vystúpil jeden zápasník. Menoval sa Goliáš z Gatu, vysoký šesť lakťov a jednu piaď.
5
Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera, ktorý vážil päťtisíc šeklov bronzu.
6
Na nohách mal bronzové holene a na pleciach bronzový oštep.
7
Rukoväť jeho kopije bola ako tkáčsky návoj a hrot jeho kopije vážil šesťsto šeklov železa. Pred ním kráčal nosič jeho štítu.
8
Zastal si pred izraelské šíky a kričal na ne: "Prečo ste vyšli a zoraďujete sa do boja? Či ja nie som Filištínec a vy Šaulovi sluhovia? Vyberte si chlapa a ten nech zíde ku mne.
9
Ak on zvíťazí v boji so mnou a zabije ma, vtedy my budeme vašimi otrokmi, ale ak ja zvíťazím nad ním a zabijem ho, vy budete našimi otrokmi, vy nám budete slúžiť."
10
Filištínec doložil: "Ja som dnes hodil výzvu do šíkov Izraela. Dajte mi chlapa, nech sa zmeriame v súboji!"
11
Keď Šaul a celý Izrael počuli tieto slová Filištínca, zhrozili sa, náramne sa báli.
12
Dávid bol synom Efratejca z Júdovho Betlehema, ktorý sa volal Izaj a mal osem synov. Tento človek bol v Šaulových časoch starý a obťažený rokmi.
13
Traja najstarší Izajovi synovia odišli so Šaulom do boja. Títo traja synovia, ktorí šli do vojny, sa menovali: prvorodený Eliab, druhý Abinadab a tretí Šama.
14
Dávid bol najmladší a traja najstarší šli za Šaulom.
15
Dávid z času na čas odchádzal od Šaula pásť v Betleheme ovce svojho otca.
16
Ten Filištínec vychádzal ráno a večer a stával tam po štyridsať dní.
17
Izaj povedal svojmu synovi Dávidovi: "Vezmi svojim bratom túto efu praženého zrna a týchto desať chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom.
18
Týchto desať hrudiek syra zanes veliteľovi nad tisícimi. Pozri sa, či sa tvoji bratia majú dobre, a prines od nich žold."
19
Šaul, Dávidovi bratia a celé vojsko Izraela bojovali v Terebintovej doline s Filištíncami.
20
Dávid vstal včasráno, stádo zveril strážcovi, vzal svoje veci a šiel, ako mu prikázal Izaj. Do tábora prišiel vo chvíli, keď vojsko vychádzalo zaujať svoje postavenia a prepuklo v bojový pokrik.
21
Izrael i Filištínci sa zoradili do boja, šík proti šíku.
22
Dávid zveril svoj náklad do rúk strážcu batožiny, bežal k bojovému šíku opýtať sa svojich bratov, ako sa majú.
23
Keď sa s nimi rozprával, z filištínskych radov vystúpil zápasník, Filištínec menom Goliáš z Gatu. Vykrikoval tie isté slová ako predtým a Dávid ich počul.
24
Hneď, ako zazreli toho chlapa, všetci Izraelci utiekli ďaleko od neho a veľmi sa báli.
25
Izraelci vraveli medzi sebou: "Videli ste toho chlapa, čo ide hore k nám? Hanobnú výzvu ide hodiť Izraelovi. Toho, kto ho zabije, kráľ zahrnie bohatstvom, dá mu svoju dcéru a jeho otcovský dom oslobodí od daní v Izraeli."
26
Dávid sa opýtal ľudí, čo stáli vedľa neho: "Čo urobia tomu, kto zabije tohto Filištínca a sníme hanbu z Izraela? Veď kto je ten neobrezaný Filištínec, aby potupne vyzýval vojsko živého Boha?"
27
Ľud mu odpovedal ako predtým: "Toto urobia tomu, kto ho zabije."
28
Keď počul jeho najstarší brat Eliab, ako sa zhováral s ľuďmi, nahneval sa na Dávida a povedal: "Načo si sem prišiel? Na koho si nechal tých pár oviec na stepi? Poznám ja tvoju bezočivosť a zlobu tvojho srdca: pribehol si, aby si videl bitku!"
29
Dávid odpovedal: "Čo som urobil? Či už neslobodno ani rozprávať?"
30
Odvrátil sa od neho a dal sa do reči s iným. Dal tú istú otázku a odpovedali mu ako predtým.
31
Ľudia počuli Dávidove slová a oznámili ich Šaulovi a ten si ho predvolal.
32
Dávid povedal Šaulovi: "Nech nikto nestráca odvahu pre neho. Tvoj sluha sa pôjde biť s týmto Filištíncom."
33
Ale Šaul odpovedal Dávidovi: "Ty nemôžeš ísť bojovať proti tomuto Filištíncovi, ty si ešte len chlapec, on však je bojovníkom od svojej mladosti."
34
Ale Dávid povedal Šaulovi: "Keď tvoj sluha pásol ovce svojho otca a prišiel lev alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda,
35
pustil som sa za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. A ak sa postavil proti mne, schytil som ho za bradu a tĺkol som ho dotiaľ, kým som ho nezabil.
36
Ja, tvoj sluha, som zabil leva i medveďa a s týmto neobrezaným Filištíncom sa stane ako s jedným z nich, lebo hanil vojsko živého Boha."
37
Dávid ešte dodal: "Jahve, ktorý ma vyslobodil z moci leva a z pazúrov medveďa, zachráni ma z rúk tohto Filištínca." Vtedy Šaul povedal Dávidovi: "Choď a Jahve nech je s tebou!"
38
Šaul obliekol Dávida do svojej tuniky, na hlavu mu dal bronzovú prilbu a dal ho priodiať pancierom.
39
Na šaty opásal Dávidovi svoj meč. Dávid sa pokúsil kráčať, ale keďže nebol na to zvyknutý, povedal Šaulovi: "Nevládzem v tom chodiť, lebo nie som na to zvyknutý." Tak to z neho zložili.
40
Dávid si vzal do ruky svoju palicu, vybral z potoka päť hladkých kameňov, vložil ich do svojej pastierskej kapsy, svojej nábojnice, a potom s prakom v ruke vykročil proti Filištíncovi.
41
Filištínec pomaly kráčal a približoval sa k Dávidovi. Chlap, ktorý mu niesol štít, kráčal pred ním.
42
Filištínec sa pozrel na Dávida a keď ho uvidel, pohrdol ním, lebo bol mladý, ryšavý, šuhaj pekného vzhľadu.
43
Filištínec povedal Dávidovi: "Čo som pes, že ideš proti mne s palicou?" A Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi.
44
Filištínec povedal Dávidovi: "Len poď ku mne, nech dám tvoje mäso nebeským vtákom a poľnej zveri!"
45
Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty kráčaš proti mne s mečom, kopijou a štítom, ale ja kráčam proti tebe v mene Jahveho Cebaot,
46
Boha izraelského vojska, ktoré si dnes posmešne vyzval do boja. Dnes ťa Jahve vydá do mojej ruky, zrazím ťa, odtnem ti hlavu a ešte dnes dám tvoju mŕtvolu a mŕtvoly filištínskeho vojska nebeským vtákom a divej zveri. Celá zem sa dozvie, že v Izraeli je Boh.
47
A celý svet bude vedieť, že víťazstvo dáva Jahve, a to nie mečom a kopijou, lebo Jahve je pánom nad vojnami a on vás vydáva do našich rúk."
48
Len čo sa Filištínec pohol a kráčal k Dávidovi, Dávid vystúpil zo šíkov a rýchlo mu bežal naproti.
49
Siahol rukou do kapsy, vytiahol z nej kameň a vymrštil ho z praku. Zasiahol Filištínca do čela; kameň sa mu zaryl do čela a on padol tvárou na zem.
50
Tak zvíťazil Dávid nad Filištíncom prakom a kameňom: zrazil toho Filištínca a zabil ho, i keď nemal v ruke meč.
51
Dávid pribehol, zastal si nad Filištíncom, uchopil jeho vlastný meč, vytiahol ho z pošvy a zabil ho, odťal mu ním hlavu. Keď Filištínci videli, že ich silák je mŕtvy, dali sa na útek.
52
Vtedy sa zdvihli izraelskí a judskí mužovia, vydali bojový pokrik a prenasledovali Filištíncov až ku Gatu a k bránam Ekronu. Celá cesta od Šaarajimu po Gat a Ekron bola posiata mŕtvolami Filištíncov.
53
Tak sa Izraelci vrátili z tohto prenasledovania Filištíncov a vyplienili im tábor.
54
Dávid vzal hlavu Filištínca a doniesol ju do Jeruzalema; jeho zbrane uložil vo svojom stane.
55
Keď Šaul videl Dávida vychádzať proti Filištíncovi, spýtal sa Abnera, veliteľa vojska: "Abner, čí syn je tento mládenec?" Abner odpovedal: "Na tvoj život, kráľ, neviem!"
56
Kráľ povedal: "Poopytuj sa, čí syn je tento mladík!"
57
Keď sa Dávid po zabití Filištínca vracal, pojal ho Abner a priviedol pred Šaula, s Filištíncovou hlavou v ruke.
58
Šaul sa ho opýtal: "Čí syn si ty, mladý muž?" Dávid odpovedal: "Som synom tvojho sluhu Izaja Betlehemského."
1 Samuelova 17:1
1 Samuelova 17:2
1 Samuelova 17:3
1 Samuelova 17:4
1 Samuelova 17:5
1 Samuelova 17:6
1 Samuelova 17:7
1 Samuelova 17:8
1 Samuelova 17:9
1 Samuelova 17:10
1 Samuelova 17:11
1 Samuelova 17:12
1 Samuelova 17:13
1 Samuelova 17:14
1 Samuelova 17:15
1 Samuelova 17:16
1 Samuelova 17:17
1 Samuelova 17:18
1 Samuelova 17:19
1 Samuelova 17:20
1 Samuelova 17:21
1 Samuelova 17:22
1 Samuelova 17:23
1 Samuelova 17:24
1 Samuelova 17:25
1 Samuelova 17:26
1 Samuelova 17:27
1 Samuelova 17:28
1 Samuelova 17:29
1 Samuelova 17:30
1 Samuelova 17:31
1 Samuelova 17:32
1 Samuelova 17:33
1 Samuelova 17:34
1 Samuelova 17:35
1 Samuelova 17:36
1 Samuelova 17:37
1 Samuelova 17:38
1 Samuelova 17:39
1 Samuelova 17:40
1 Samuelova 17:41
1 Samuelova 17:42
1 Samuelova 17:43
1 Samuelova 17:44
1 Samuelova 17:45
1 Samuelova 17:46
1 Samuelova 17:47
1 Samuelova 17:48
1 Samuelova 17:49
1 Samuelova 17:50
1 Samuelova 17:51
1 Samuelova 17:52
1 Samuelova 17:53
1 Samuelova 17:54
1 Samuelova 17:55
1 Samuelova 17:56
1 Samuelova 17:57
1 Samuelova 17:58
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31