A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 14

1
Jedného dňa Šaulov syn Jonatan povedal svojmu zbrojnošovi: "Poď, prejdeme k posádke Filištíncov, ktorá je na druhej strane!" Svojmu otcovi to však neoznámil.
2
Šaul sa zdržoval na konci Gibey pod granátovou jabloňou, v Migrone. Voj, ktorý bol pri ňom, počítal asi šesťsto chlapov.
3
Efód nosil Achija, syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinchasa, syna Eliho, Jahveho kňaza v Šíle. Nikto nevedel, že Jonatan odišiel.
4
V priesmyku, ktorým sa Jonatan pokúšal prejsť k posádke Filištíncov, bol z jednej i z druhej strany končitý skalný výbežok. Jeden sa volal Bocec a druhý Sene.
5
Jeden výbežok vyčnieval od severu proti Michmasu a druhý od juhu naproti Gebe.
6
Jonatan povedal svojmu zbrojnošovi: "Poď, prejdime k posádke tých neobrezaných, azda Jahve urobí niečo pre nás, veď Jahvemu nemôže nič zabrániť, aby dal víťazstvo veľkému alebo malému počtu."
7
Jeho zbrojnoš mu odpovedal: "Urob všetko, čo len chceš! Poď! Ja som s tebou, moje srdce je ako tvoje srdce."
8
Jonatan povedal: "Dobre, prejdeme k tým chlapom, ukážeme sa im.
9
Ak nám povedia: ‚Stojte, kým prídeme k vám,‘ ostaneme stáť a nepôjdeme k nim.
10
Ale ak nám povedia: ‚Poďte k nám,‘ pôjdeme hore. To bude znak, že ich Jahve vydal do našich rúk."
11
Keď sa obidvaja ukázali filištínskej posádke, Filištínci vraveli: "Pozrite sa! Hebreji vychádzajú z dier, do ktorých sa poschovávali!"
12
A chlapi posádky kričali na Jonatana a na jeho zbrojnoša: "Poďte hore k nám, máme vám niečo povedať." Vtedy povedal Jonatan svojmu zbrojnošovi: "Poď za mnou, lebo Jahve ich vydal do rúk Izraela."
13
Jonatan vyliezol štvornožky a jeho zbrojnoš za ním. A už aj padali pred Jonatanom a jeho zbrojnoš ich zabíjal za ním.
14
To bola prvá porážka, v ktorej Jonatan a jeho zbrojnoš zabili okolo dvadsať chlapov, ako kosci nechávajúci za sebou brázdu na pol hone oráčiny.
15
Hrôza zachvátila tábor, pole, celé vojsko; posádka i tlupy záškodníkov boli tiež zachvátené strachom, zem sa triasla, obrovský zmätok.
16
Šaulove hliadky v Benjamínovej Gibei videli, že Filištínci behajú hore-dole v zmätku.
17
Vtedy Šaul rozkázal vojsku, ktoré bolo s ním: "Urobte prehliadku a zistite, kto odišiel od nás." Urobili prehliadku a chýbal Jonatan a jeho zbrojnoš.
18
Tu povedal Šaul Achijovi: "Prines efód!" — lebo on nosil efód pred Izraelom.
19
Kým Šaul ešte hovoril s kňazom, hluk v tábore Filištíncov sa stále zväčšoval a Šaul povedal kňazovi: "Stiahni si ruku späť!"
20
Šaul a všetci vojaci, ktorí boli s ním, sa zhromaždili a prišli na miesto boja a videli, ako nepriatelia mali meče obrátené jeden proti druhému vo veľkom zmätku.
21
Hebreji, ktorí boli doteraz pod Filištíncami a boli s nimi v tábore, aj oni sa od nich odtrhli a pripojili sa k Izraelcom, ktorí boli so Šaulom a s Jonatanom.
22
Všetci Izraelci, ktorí boli poschovávaní v Efraimských horách, počuli, že Filištínci sa dali na útek, začali ich tiež prenasledovať a bili ich.
23
V ten deň dal Jahve víťazstvo Izraelu. Jonatan poruší Šaulov zákaz A boj sa preniesol až za Bet-Aven.
24
Keďže Izraelci boli toho dňa vo veľmi ťažkom položení, Šaul vyslovil nad ľudom túto prísahu: "Zlorečený človek, ktorý bude niečo jesť pred večerom, prv, kým sa nepomstím svojim nepriateľom!" Preto nikto z ľudu neokúsil jedlo.
25
Ľud prechádzal cez les a tam na povrchu zeme bol med.
26
Keď ľud vošiel do lesa, videl med a med tiekol, nikto nezdvihol ruku k ústam, lebo ľud sa bál tej prísahy.
27
Ale Jonatan nepočul, keď jeho otec zaväzoval ľud prísahou, a tak koniec palice, ktorú mal v ruke, namočil do plástu medu, potom obrátil ruku k ústam a oči mu zažiarili.
28
Ale ktosi z vojakov mu na to povedal: "Tvoj otec veľkou prísahou zaviazal ľudí slovami: ‚Zlorečený človek, ktorý by dnes niečo jedol.‘"
29
Jonatan odpovedal: "Môj otec vrhá krajinu do nešťastia. Pozrite, ako sa mi rozjasnili oči, keď som ochutnal trochu medu.
30
Tým viac, keby ľud bol dnes jedol z koristi svojich nepriateľov, ktorú našiel. Či by vtedy porážka Filištíncov nebola bývala väčšia?"
31
V ten deň bili Filištíncov od Michmasu po Ajalon a ľudia boli veľmi unavení.
32
Vtedy sa vrhli na korisť a nabrali si ovce, voly a teľatá, zabíjali ich na zemi a jedli aj s krvou.
33
Oznámili to Šaulovi slovami: "Pozri, vojsko hreší proti Jahvemu, lebo jedia s krvou!" On im povedal: "Boli ste neverní! Privaľte ku mne veľkú skalu!"
34
Potom Šaul povedal: "Rozíďte sa medzi vojsko a povedzte: Nech každý privedie ku mne svojho vola alebo svojho barana! Zabíjajte ich tu a jedzte, neprehrešujte sa proti Jahvemu jediac s krvou." Vtedy ľudia privádzali, čo mal každý tej noci, a zabíjali to tam.
35
Šaul postavil oltár Jahvemu; bol to prvý oltár, ktorý postavil Jahvemu.
36
Vtedy Šaul povedal: "Prepadnime Filištíncov v noci a rabujme ich až do svitania, neponechajme im ani chlapa." Odpovedali mu: "Urob všetko, čo sa ti páči." Ale kňaz povedal: "Pristúpme sem k Bohu."
37
Šaul sa dopytoval Boha: "Mám sa pustiť za Filištíncami? Vydáš ich Izraelu do rúk?" Ale v ten deň mu nedal odpoveď.
38
Vtedy povedal Šaul: "Pristúpte sem všetci náčelníci ľudu! Skúmajte a zistite, v čom spočíva dnešný hriech.
39
Lebo tak je pravda, ako že žije Boh, ktorý dáva víťazstvo Izraelu, aj keby išlo o môjho syna Jonatana, i ten musí zomrieť!" Nikto zo všetkého ľudu sa neodvážil odpovedať mu.
40
Povedal celému Izraelu: "Vy buďte na jednej strane, ja a môj syn Jonatan budeme na druhej strane." Načo ľud odpovedal Šaulovi: "Urob, čo sa ti páči."
41
Vtedy Šaul povedal: "Jahve, Bože Izraela, prečo si dnes neodpovedal mne, svojmu sluhovi? Ak je vina na mne alebo na mojom synovi Jonatanovi, Jahve, Bože Izraela, daj urim; ak je vina na tvojom ľude Izraelovi, daj tummim." Lós padol na Šaula a Jonatana a ľud zostal voľný.
42
Šaul povedal: "Hoďte lós medzi mnou a mojím synom Jonatanom!" A lós padol na Jonatana.
43
Šaul sa spýtal Jonatana: "Povedz mi, čo si urobil!" Jonatan odpovedal: "Okúsil som trochu medu na konci palice, ktorú som mal v ruke. Tu som, pripravený zomrieť."
44
Šaul povedal: "Nech mi Boh urobí toto a nech mi pridá ešte horšie, ak ty nezomrieš, Jonatan!"
45
Ale ľud povedal Šaulovi: "Tak teda Jonatan má zomrieť, ktorý spôsobil toto veľké víťazstvo v Izraeli? Ani zďaleka! Ako že žije Jahve, ani vlas z jeho hlavy nepadne na zem! Lebo dnešného dňa konal s Bohom!" Tak ľud vykúpil Jonatana, že nemusel zomrieť.
46
Šaul sa vzdal prenasledovania Filištíncov a Filištínci sa navrátili do svojich domov.
47
Šaul si zabezpečil kráľovstvo nad Izraelom a bojoval proti všetkým nepriateľom, proti Moabcom, Ammoncom, proti Edomu, proti kráľovi Coby, aj proti Filištíncom; kamkoľvek sa obrátil, všade víťazil.
48
Počínal si udatne, porazil Amalekovcov a vyslobodil Izrael z moci tých, ktorí ho pustošili.
49
Šaul mal synov Jonatana, Jišviho, Malkišuu; jeho dcéry sa menovali: staršia Merab a mladšia Mikal.
50
Šaulova žena sa menovala Achinoam, Achimaacova dcéra. Veliteľ jeho vojska sa menoval Abner, syn Šaulovho strýka Nera.
51
Kiš, Šaulov otec, a Ner, Abnerov otec, boli Abielovi synovia.
52
Boj proti Filištíncom bol tvrdý po celý Šaulov život. Keď Šaul videl akéhokoľvek udatného chlapa a mocného bojovníka, vzal ho do svojej služby.
1 Samuelova 14:1
1 Samuelova 14:2
1 Samuelova 14:3
1 Samuelova 14:4
1 Samuelova 14:5
1 Samuelova 14:6
1 Samuelova 14:7
1 Samuelova 14:8
1 Samuelova 14:9
1 Samuelova 14:10
1 Samuelova 14:11
1 Samuelova 14:12
1 Samuelova 14:13
1 Samuelova 14:14
1 Samuelova 14:15
1 Samuelova 14:16
1 Samuelova 14:17
1 Samuelova 14:18
1 Samuelova 14:19
1 Samuelova 14:20
1 Samuelova 14:21
1 Samuelova 14:22
1 Samuelova 14:23
1 Samuelova 14:24
1 Samuelova 14:25
1 Samuelova 14:26
1 Samuelova 14:27
1 Samuelova 14:28
1 Samuelova 14:29
1 Samuelova 14:30
1 Samuelova 14:31
1 Samuelova 14:32
1 Samuelova 14:33
1 Samuelova 14:34
1 Samuelova 14:35
1 Samuelova 14:36
1 Samuelova 14:37
1 Samuelova 14:38
1 Samuelova 14:39
1 Samuelova 14:40
1 Samuelova 14:41
1 Samuelova 14:42
1 Samuelova 14:43
1 Samuelova 14:44
1 Samuelova 14:45
1 Samuelova 14:46
1 Samuelova 14:47
1 Samuelova 14:48
1 Samuelova 14:49
1 Samuelova 14:50
1 Samuelova 14:51
1 Samuelova 14:52
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31