A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Rút 4

1
Booz odišiel do brány mesta a tam si sadol. A tu práve tade prechádzal príbuzný, o ktorom hovoril Booz. Vtedy povedal: "Hej ty, poď sem a sadni si!" Ten človek pristúpil a sadol si.
2
Booz vzal desať mužov spomedzi starších mesta a povedal im: "Sadnite si sem!" A oni si sadli.
3
Potom povedal príbuznému: "Noemi, ktorá sa vrátila z Moabských polí, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi.
4
Povedal som si teda, že ti to oznámim: ‚Odkúp si ho v prítomnosti tých, čo tu sedia, a starších môjho ľudu.‘ Ak chceš odkúpiť, odkúp! Ale ak nechceš, oznám mi to, aby som vedel. Ty si prvý, ktorý má právo odkupu. Ja som až po tebe." On odpovedal: "Ja to odkúpim."
5
Vtedy povedal Booz: "V ten deň, keď kúpiš z Noeminej ruky pole, získaš aj Moabku Rút, ženu zomrelého, aby si zachoval meno mŕtveho na jeho dedičstve."
6
Vtedy ten, ktorý mal právo na výkup, odpovedal: "Nemôžem ho odkúpiť pre seba, lebo sa bojím, že by som zničil svoje dedičstvo. Odkúp ty, čo som mal ja odkúpiť, lebo ja nemôžem použiť svoje právo výkupu."
7
Predtým bolo zvykom v Izraeli, že pri kúpe alebo výmene majetku na potvrdenie celej veci muž si vyzul obuv a dal ju tomu druhému. To bolo v Izraeli potvrdenie.
8
Ten, ktorý mal právo na výkup, povedal Boozovi: "Kúp to pre seba!" A vyzul si obuv.
9
Booz povedal starším a celému ľudu: "Vy ste dnes svedkami, že z Noeminých rúk získavam všetko, čo bolo Elimelechovo, a všetko, čo patrilo Machlonovi a Kiljonovi,
10
a že zároveň získavam za ženu Moabku Rút, vdovu po Machlonovi, aby som zachoval jeho meno na jeho dedičstve, aby meno zomrelého nezaniklo spomedzi jeho bratov a v rade mesta. Dnes ste toho svedkami."
11
Všetok ľud v bráne mesta i starší povedali: "Sme svedkami. Nech dá Jahve, aby žena, ktorá vchádza do tvojho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré obe vybudovali dom Izraela! Buď mocný v Efrate, slávny v Betleheme!
12
Nech tvoj rod vďaka potomstvu, ktoré ti Jahve dá z tejto mladej ženy, bude podobný ako dom Pereca, ktorého Tamar porodila Júdovi!"
13
Booz si vzal Rút a stala sa jeho ženou. Keď vošiel k nej, Jahve ich požehnal a Rút počala a porodila syna.
14
Vtedy povedali ženy Noemi: "Nech je oslávený Jahve, ktorý ťa odo dneška nenecháva bez ochrancu. Nech sa meno tohto dieťaťa stane slávnym v Izraeli!
15
On bude tvojím utešiteľom a oporou v starobe, veď ho porodila tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá dokázala, že ti je lepšia ako sedem synov."
16
Noemi vzala dieťa, položila si ho do lona a vychovávala ho ako vlastného syna.
17
Susedy mu dali meno, povedali: "Noemi sa narodil syn." A dali mu meno Obede. On je otec Izaja, Dávidovho otca.
18
Toto je Perecov rodokmeň: Perec bol otcom Checrona.
19
Checron bol otcom Rama, Ram bol otcom Amminadaba.
20
Amminadab bol otcom Nachšona, Nachšon bol otcom Salmona.
21
Salmon bol otcom Booza a Booz bol otcom Obeda.
22
Obed bol otcom Izaja a Izaj bol otcom Dávida.
Rút 4:1
Rút 4:2
Rút 4:3
Rút 4:4
Rút 4:5
Rút 4:6
Rút 4:7
Rút 4:8
Rút 4:9
Rút 4:10
Rút 4:11
Rút 4:12
Rút 4:13
Rút 4:14
Rút 4:15
Rút 4:16
Rút 4:17
Rút 4:18
Rút 4:19
Rút 4:20
Rút 4:21
Rút 4:22
Rút 1 / Rút 1
Rút 2 / Rút 2
Rút 3 / Rút 3
Rút 4 / Rút 4