A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 9

1
Abimelech, Jerubbaalov syn, išiel do Sichemu k bratom svojej matky a prihovoril sa im i celému rodu otcovského domu svojej matky:
2
"Prosím vás, odkážte vedúcim občanom Sichemu: ‚Čo je lepšie pre vás? Aby nad vami panovalo sedemdesiat mužov, všetko Jerubbaalovi synovia, alebo aby nad vami panoval jediný muž? Pamätajte, že ja som z vašich kostí a z vášho tela!‘"
3
A bratia jeho matky hovorili o ňom tieto slová všetkým vedúcim občanom Sichemu a ich srdce sa priklonilo k Abimelechovi, lebo si povedali: "Je to náš brat!"
4
Dali mu teda sedemdesiat šeklov striebra zo svätyne Baal-Berita a Abimelech si za ne najal naničhodníkov a dobrodruhov, ktorí sa k nemu pridali.
5
Potom odišiel do domu svojho otca v Ofre a na jednom a tom istom kameni povraždil svojich bratov, Jerubbaalových synov, sedemdesiat mužov. No Jotam, najmladší Jerubbaalov syn, unikol, lebo sa skryl.
6
Potom sa vedúci občania Sichemu a celé Bet-Millo zhromaždili a pri dube s posvätným stĺpom v Sicheme vyhlásili Abimelecha za kráľa.
7
Oznámili to Jotamovi. On šiel a postavil sa na vrchole hory Garizim a kričal na nich silným hlasom: "Počujte ma, sichemskí občania, aby vás vypočul Boh!
8
Jedného dňa stromy sa vydali na cestu pomazať si kráľa, ktorý by vládol nad nimi. Povedali olive: ‚Kraľuj nad nami!‘
9
A oliva im odpovedala: ‚Mám sa vzdať svojho oleja, ktorým sa uctievajú bohovia i ľudia, a ísť sa knísať nad stromami?‘
10
Vtedy povedali stromy figovníku: ‚Poď, ty kraľuj nad nami!‘
11
Figovník im odpovedal: ‚Mám sa vzdať svojej sladkosti a svojho výborného ovocia a ísť sa knísať nad stromami?‘
12
Potom povedali stromy viniču: ‚Poď, ty kraľuj nad nami!‘
13
Vinič im odpovedal: ‚Mám sa vzdať svojho vína, ktoré obveseľuje bohov i ľudí, a ísť sa knísať nad stromami?‘
14
A všetky stromy povedali bodliaku: ‚Poď, ty kraľuj nad nami!‘
15
A bodliak odpovedal stromom: ‚Ak ma skutočne pomažete za kráľa nad vami, príďte sa ukryť do mojej tône! Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi cédre Libanonu!‘
16
A tak teraz, či ste dobromyseľne a čestne konali, keď ste si urobili Abimelecha kráľom? Či ste sa dobre zachovali voči Jerubbaalovi a jeho domu? Či ste s ním zaobchádzali tak, ak si to zasluhoval za svoje skutky?
17
Môj otec bojoval za vás, nasadil svoj život a vyslobodil vás z rúk Madiána
18
a vy ste sa dnes postavili proti domu môjho otca, povraždili ste jeho synov, sedemdesiat mužov na jednom a tom istom kameni a ustanovili ste si za kráľa nad sichemskými občanmi Abimelecha, syna jeho otrokyne, lebo on je váš brat.
19
Teda ak ste dnes dobromyseľne a čestne konali voči Jerubbaalovi a voči jeho domu, nech vám je Abimelech na radosť a vy nech ste na radosť jemu!
20
Ale ak nie, nech vyšľahne oheň z Abimelecha a nech strávi občanov Sichemu a Bet-Milla a nech vyšľahne oheň z občanov Sichemu a Bet-Milla a nech strávi Abimelecha!"
21
Potom Jotam ušiel, zachránil sa a odobral sa do Beeru, kde sa usadil, aby unikol svojmu bratovi Abimelechovi.
22
Abimelech panoval nad Izraelom tri roky.
23
Potom Boh zoslal zlého ducha medzi Abimelecha a občanov Sichemu a občania Sichemu Abimelecha zradili.
24
To preto, aby zločin spáchaný na sedemdesiatich Jerubbaalových synoch bol pomstený a aby ich krv padla na Abimelecha, ich brata, ktorý ich povraždil, a na občanov Sichemu, ktorí mu pomohli povraždiť jeho bratov.
25
Sichemskí občania postavili proti nemu nástrahy na vrcholcoch hôr a tí ľudia olupovali všetkých, čo prechádzali popri nich. Toto bolo oznámené Abimelechovi.
26
Gaal, Obedov syn, prechádzal cez Sichem so svojimi bratmi a získal si dôveru sichemských občanov.
27
Tí vyšli do poľa, oberali svoje vinice, prešovali hrozno, usporiadali veselú slávnosť. Vošli do chrámu svojho boha, jedli tam, pili a preklínali Abimelecha.
28
Vtedy Obedov syn Gaal skríkol: "Kto je Abimelech a čo je Sichem, že mu máme slúžiť? Nemali by Jerubbaalovi synovia a Zebul, jeho zástupca, slúžiť ľuďom Sichemovho otca Chamora? Prečo by sme mu mali slúžiť my?
29
Keby som len mal tento ľud vo svojich rukách, zbavil by som sa Abimelecha! Povedal by som mu: ‚Posilni svoje vojsko a vytiahni!‘"
30
Zebul, veliteľ mesta, sa dozvedel o rečiach Obedovho syna Gaala a vzplanul hnevom.
31
Poslal tajne poslov k Abimelechovi s odkazom: "Pozri, Obedov syn Gaal prišiel do Sichemu so svojimi bratmi a poburujú mesto proti tebe.
32
Vstaň teda v noci aj so svojimi ľuďmi a ukry sa v poli do zálohy.
33
Potom včasráno pri východe slnka vyrazíš a prepadneš to mesto! Keď Gaal so svojimi ľuďmi vytiahne proti tebe, urobíš s ním, ako budeš môcť."
34
Abimelech a jeho ľudia sa v noci vydali na cestu a rozložili sa v štyroch oddieloch do zálohy naproti Sichemu.
35
Keď Gaal, Obedov syn, vyšiel a zastavil sa pri vchode mestskej brány, Abimelech so svojimi ľuďmi vyrazili zo zálohy.
36
Keď Gaal videl to vojsko, povedal Zebulovi: "Pozri, nejakí ľudia zostupujú z vrcholcov hôr." Zebul mu odpovedal: "Tiene vrchov sa ti zdajú ako ľudia."
37
Gaal hovoril ďalej: "Hľa, nejakí ľudia schádzajú z Pupka zeme a ďalší oddiel prichádza po ceste od Dubu veštcov."
38
Vtedy mu povedal Zebul: "Kde sú teraz tvoje smelé reči? Veď si predsa hovoril: ‚Kto je Abimelech, že mu máme slúžiť?‘ Nie sú to tí ľudia, ktorými si pohŕdal? Vyjdi teda a bojuj proti nim!"
39
Vtedy Gaal vyrazil na čele sichemských občanov a bojoval proti Abimelechovi.
40
Abimelech prenasledoval Gaala, ktorý pred ním utiekol, a mnoho pobitých zostalo ležať až po mestskú bránu.
41
Abimelech zostal v Arume a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratov a nedovolil im bývať v Sicheme.
42
Na druhý deň vyšiel ľud do poľa a Abimelech sa o tom dozvedel.
43
Vzal svojich ľudí, rozdelil ich na tri oddiely a ukryl sa v poli do zálohy. Keď videl, že ľudia vychádzajú z mesta, vyrazil proti nim a pobil ich.
44
Kým Abimelech urobil výpad so svojím oddielom a obsadil vchod do mestskej brány, druhé dva oddiely sa vrhli na tých, čo boli na otvorenom poli, a pobili ich.
45
Abimelech celý deň útočil na mesto a dobyl ho, obyvateľov povraždil, mesto rozbúral a posypal soľou.
46
Keď sa to dozvedeli obyvatelia Migdal-Sichemu, vošli všetci do krypty chrámu El-Berit.
47
Keď Abimelechovi oznámili, že všetci obyvatelia Migdal-Sichemu sa tam zhromaždili,
48
vystúpil s celým svojím vojskom na vrch Calmon. Vzal do ruky sekeru, odťal zo stromu konár, zdvihol ho a naložil si ho na plece a povedal svojim ľuďom: "Čo ste videli robiť mňa, robte rýchlo aj vy!"
49
Každý z jeho ľudí teda odťal konár a šiel za Abimelechom. Nahádzali konáre na kryptu a zapálili nad tými, čo sa tam skrývali. Tak zahynuli všetci obyvatelia Migdal-Sichemu, okolo tisíc mužov a žien.
50
Potom Abimelech tiahol na Tebec, obľahol ho a zaujal.
51
Uprostred mesta bola opevnená veža, do ktorej utiekli všetci mužovia a ženy a všetci vedúci obyvatelia mesta. Zatvorili za sebou a vyšli na strechu veže.
52
Abimelech dorazil až k veži a zaútočil na ňu. Keď sa priblížil k bráne veže, aby ju podpálil,
53
nejaká žena hodila mlynský kameň Abimelechovi na hlavu a rozbila mu lebku.
54
Rýchlo zavolal mladého muža, ktorý mu nosil zbraň, a povedal mu: "Vytas svoj meč a zabi ma, aby nepovedali o mne: žena ho zabila." Jeho zbrojnoš ho prebodol a on zomrel.
55
Keď Izraelci videli, že Abimelech zomrel, každý sa vrátil domov.
56
Tak odplatil Boh Abimelechovi za zločin, ktorý spáchal na svojom otcovi, keď povraždil svojich sedemdesiat bratov.
57
A rovnako Sichemcom odplatil Boh za ich nešľachetnosť. Tak sa na nich splnila kliatba Jerubbaalovho syna Jotama.
Sudcovia 9:1
Sudcovia 9:2
Sudcovia 9:3
Sudcovia 9:4
Sudcovia 9:5
Sudcovia 9:6
Sudcovia 9:7
Sudcovia 9:8
Sudcovia 9:9
Sudcovia 9:10
Sudcovia 9:11
Sudcovia 9:12
Sudcovia 9:13
Sudcovia 9:14
Sudcovia 9:15
Sudcovia 9:16
Sudcovia 9:17
Sudcovia 9:18
Sudcovia 9:19
Sudcovia 9:20
Sudcovia 9:21
Sudcovia 9:22
Sudcovia 9:23
Sudcovia 9:24
Sudcovia 9:25
Sudcovia 9:26
Sudcovia 9:27
Sudcovia 9:28
Sudcovia 9:29
Sudcovia 9:30
Sudcovia 9:31
Sudcovia 9:32
Sudcovia 9:33
Sudcovia 9:34
Sudcovia 9:35
Sudcovia 9:36
Sudcovia 9:37
Sudcovia 9:38
Sudcovia 9:39
Sudcovia 9:40
Sudcovia 9:41
Sudcovia 9:42
Sudcovia 9:43
Sudcovia 9:44
Sudcovia 9:45
Sudcovia 9:46
Sudcovia 9:47
Sudcovia 9:48
Sudcovia 9:49
Sudcovia 9:50
Sudcovia 9:51
Sudcovia 9:52
Sudcovia 9:53
Sudcovia 9:54
Sudcovia 9:55
Sudcovia 9:56
Sudcovia 9:57
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21