A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 81
Muži z Efraima povedali Gedeonovi: "Čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si vyšiel do boja proti Madiánovi?" A prudko sa s ním hádali.
2
Ale on im odpovedal: "Čo som ja urobil v porovnaní s vami? Či nie je Efraimovo paberkovanie lepšie než Abiezerovo vinobranie?
3
Do vašich rúk predsa Boh vydal madiánskych náčelníkov Oreba a Zeeba! Čo som ja mohol urobiť v porovnaní s vami?" Po týchto slovách utíšilo sa ich rozhorčenie proti nemu.
4
Gedeon prišiel k Jordánu a prekročil ho, ale on a tristo mužov, ktorí boli s ním, boli vyčerpaní prenasledovaním.
5
Povedal teda mužom zo Sukkotu: "Prosím vás, dajte tomuto mužstvu, ktoré ide za mnou, niekoľko chlebov, lebo je vyčerpané a ja prenasledujem madiánskych kráľov Zebacha a Calmunnu."
6
Ale sukkotskí náčelníci odpovedali: "Čo, máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chlieb tvojmu vojsku?"
7
Gedeon odpovedal: "Dobre teda. Keď mi Jahve vydá Zebacha a Calmunnu do rúk, rozdrásam vám telá tŕním z púšte a bodľačím."
8
Odtiaľ vystúpil do Penuelu a tak isto hovoril mužom z Penuelu, ale oni mu odpovedali tak, ako muži zo Sukkotu.
9
Aj mužom z Penuelu odpovedal: "Keď sa vrátim ako víťaz, zrúcam túto vežu."
10
Zebach a Calmunna boli v Karkore so svojím vojskom, asi pätnásťtisíc mužov; všetci, čo zostali z celého vojska synov Východu. Stodvadsaťtisíc mužov ozbrojených mečom padlo v boji.
11
Gedeon vystúpil cestou tých, čo bývajú pod stanmi, východne od Nobachu a Jogbehy, a porazil vojsko, ktoré sa cítilo v bezpečí.
12
Zebach a Calmunna utiekli, ale on ich prenasledoval a zajal obidvoch madiánskych kráľov, Zebacha a Calmunnu, a celé vojsko rozprášil.
13
Gedeon, Joašov syn, sa vrátil z boja cez svah Cheres.
14
Zajal mládenca sukkotských mužov a vypočúval ho. Ten mu spísal mená náčelníkov Sukkotu a starších, sedemdesiatsedem mužov.
15
Potom sa vrátil k sukkotským obyvateľom a povedal: "Pozrite, tu sú Zebach a Calmunna, pre ktorých ste sa mi posmievali: ‚Máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chlieb tvojmu vojsku?‘"
16
A chytil starších mesta, vzal tŕnie púšte a bodľačie a rozdrásal telá sukkotských mužov.
17
Zboril penuelskú vežu a pozabíjal obyvateľov mesta.
18
Potom povedal Zebachovi a Calmunnovi: "Akí to boli mužovia, ktorých ste pobili na Tabore?" Odpovedali: "Podobali sa ti. Každý vyzeral ako kráľovský syn."
19
A on povedal: "Boli to moji bratia, synovia mojej matky. Ako že žije Jahve! Keby ste ich ponechali nažive, nezabil by som vás."
20
Potom povedal Jeterovi, svojmu prvorodenému: "Hor sa! Zabi ich!" Ale mládenec nevytiahol svoj meč, lebo sa bál, bol totiž ešte mladý.
21
Zebach a Calmunna povedali: "Nože, ty sám sa vrhni na nás! Lebo aký chlap, taká je jeho sila!" Vtedy Gedeon vstal, zabil Zebacha a Calmunnu a vzal mesiačiky z krku ich tiav.
22
Izraelskí muži povedali Gedeonovi: "Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna, lebo ty si nás zachránil z ruky Madiána."
23
Ale Gedeon im povedal: "Ja nebudem panovať nad vami, ani môj syn nebude panovať nad vami, lebo nad vami bude panovať Jahve."
24
Potom im Gedeon povedal: "Mám k vám žiadosť. Nech mi každý odovzdá náušnice zo svojej koristi." Porazení totiž nosili zlaté náušnice, lebo boli Izmaelci.
25
Odpovedali: "Ochotne ti ich dáme." Rozprestrela svoj plášť a každý naň hodil ukoristenú náušnicu.
26
Váha zlatých náušníc, ktoré si vyžiadal, bola do tisíc sedemsto šeklov, nepočítajúc mesiačiky, náušnice a purpurové šaty, ktoré nosili madiánski králi, a to sa nepočítali náhrdelníky na krkoch ich tiav.
27
Gedeon z toho spravil efód a uložil ho vo svojom meste Ofre. A tam po ňom smilnil celý Izrael a to bola pasca pre Gedeona a pre jeho dom.
28
Tak bol Madián uponížený pred Izraelcami. Už nepozdvihol hlavu a krajina mala štyridsať rokov pokoj, pokým žil Gedeon.
29
Jerubbaal, Joašov syn, teda odišiel a býval vo svojom dome.
30
Gedeon mal sedemdesiat synov, ktorí vzišli z jeho bedier, lebo mal mnoho žien.
31
Aj jeho vedľajšia žena, ktorá žila v Sicheme, porodila mu syna, ktorému dal meno Abimelech.
32
Gedeon, Joašov syn, zomrel po šťastnej starobe a pochovali ho v hrobe jeho otca Joaša v abiezerovskej Ofre.
33
Po Gedeonovej smrti Izraelci znovu začali smilniť s Baalmi a vzali si za boha Baal-Berita.
34
Izraelci zabudli na Jahveho, svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z rúk všetkých okolitých nepriateľov.
35
A domu Jerubbaala-Gedeona nepreukázali vďačnosť, ktorú si zaslúžil za všetko dobré, čo urobil pre Izrael.