A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 6

1
Izraelci znovu robili, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve ich vydal na sedem rokov do rúk Madiána
2
a ruka Madiána ťažko doliehala na Izrael. Aby Madiánu unikli, upravovali si Izraelci trhliny, jaskyne a nedostupné vrcholce hôr na skrýše.
3
Zakaždým, keď Izrael zasial, zaútočil Madián, Amalek a synovia Východu proti Izraelu.
4
Utáborili sa na jeho území a zničili úrodu zeme až po Gazu. Nezanechali Izraelu nič na živobytie, ani ovce, ani voly, ani osly,
5
lebo prichádzali so svojimi stádami a so svojimi stanmi; prihnali sa ako kobylky v takom množstve, že ich nebolo možné spočítať, ani ich ťavy. A prepadávali krajinu, aby ju pustošili.
6
Takto Madián veľmi ožobráčil Izrael a Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu.
7
Keď Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu pre to, čo museli trpieť od Madiána,
8
Jahve poslal Izraelcom proroka, ktorý im povedal: "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: ‚Ja som vás vyviedol z Egypta, vyviedol som vás z domu otroctva.
9
Ja som vás vyslobodil z ruky Egypťanov a z rúk všetkých utláčateľov. Vyhnal som ich pred vami a dal som vám ich krajinu.
10
Povedal som vám: Ja som Jahve, váš Boh. Nebudete sa báť bohov Amorejcov, v krajine ktorých bývate!‘ Ale vy ste nepočúvali môj hlas."
11
Prišiel Jahveho anjel a sadol si pod terebinta, ktorý bol v Ofre a patril Abiezerovcovi Joašovi. Jeho syn Gedeon mlátil pšenicu v preši, aby ju zachránil pred Madiánom.
12
Jahveho anjel sa mu zjavil a povedal: "Jahve s tebou, udatný bojovník!"
13
Gedeon mu odpovedal: "Prosím ťa, Pán môj, ak je Jahve s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky jeho podivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď hovorili: ‚Či nás Jahve nevyviedol z Egypta?‘ Teraz nás Jahve opustil a vydal Madiánu do rúk."
14
Vtedy sa Jahve obrátil k nemu a povedal mu: "Choď a použi svoju silu a vyslobodíš Izrael z moci Madiána. Ja ťa posielam."
15
Ale Gedeon mu odpovedal: "Odpusť, Pán môj, akože môžem oslobodiť Izrael? Môj rod je najbiednejší v Manassesovi a ja som najmenší v dome môjho otca."
16
Jahve mu odpovedal: "Ja budem s tebou a ty porazíš Madiána, ako by to bol jediný muž."
17
Gedeon mu povedal: "Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi znamenie, že so mnou hovoríš ty.
18
Prosím ťa, neodchádzaj odtiaľto, kým sa nevrátim k tebe. Donesiem ti svoj dar a položím ho pred teba." A on odpovedal: "Zostanem tu, kým sa nevrátiš."
19
Gedeon odišiel a pripravil kozľa a nekvasené chleby z jednej efy múky. Mäso vložil do koša, vývar nalial do hrnca a všetko mu priniesol pod terebinta.
20
Jahveho anjel mu povedal: "Vezmi mäso a nekvasené chleby, polož to na túto skalu a vývar vylej na to." A Gedeon tak urobil.
21
Vtedy Jahveho anjel vystrel palicu, ktorú mal v ruke, a koncom sa dotkol mäsa a nekvasených chlebov. I vyšľahol oheň zo skaly a strávil mäso a nekvasené chleby a Jahveho anjel mu zmizol z očí.
22
Tu Gedeon videl, že to bol Jahveho anjel, a povedal: "Beda, môj Pane Jahve, lebo som videl Jahveho anjela z tváre do tváre!"
23
Ale Jahve mu povedal: "Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš."
24
Gedeon tam postavil Jahvemu oltár a nazval ho "Jahve-Pokoj." Až do dnešného dňa je ešte v abiezerovskej Ofre.
25
Tej noci mu Jahve povedal: "Vezmeš býka z dobytka svojho otca, býka sedemročného, zbúraš Baalov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a zotneš posvätný stĺp, ktorý stojí vedľa neho.
26
Potom postavíš oltár Jahvemu, svojmu Bohu, na vrchole toho kopca, správne upravený oltár. Potom vezmeš býka a spáliš ho ako celopal na dreve posvätného stĺpa, ktorý zotneš."
27
Gedeon teda vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Jahve. Ale pretože sa príliš bál domu svojho otca a ľudí mesta, neurobil to vo dne, urobil to v noci.
28
Keď ľudia mesta ráno vstali, Baalov oltár bol zbúraný, posvätný stĺp, čo stál pri ňom, bol vyťatý a na novopostavenom oltári bol ako celopal obetovaný býk.
29
Vypytovali sa teda jeden druhého: "Kto to urobil?" Pátrali, hľadali a povedali: "Gedeon, Joašov syn, to urobil."
30
Ľudia mesta teda povedali Joašovi: "Vyveď svojho syna, musí zomrieť, lebo zbúral Baalov oltár a vyťal posvätný stĺp vedľa neho."
31
Joaš odpovedal tým, čo stáli okolo neho: "Vy chcete obhajovať Baala? Vy ho chcete zachrániť? Kto chce chrániť Baala, nech do rána zomrie! Ak je bohom, nech sa háji on sám, veď jeho oltár Gedeon zbúral."
32
V ten deň Gedeona pomenovali Jerubbaal, lebo sa hovorilo: "Nech Baal vedie spor proti nemu, pretože zbúral jeho oltár!"
33
Celý Madián, Amalek a synovia Východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa na rovine Jizreel.
34
Vtedy Jahveho duch zahalil Gedeona, ten zatrúbil na roh a Abiezer sa zoradil za ním.
35
Rozoslal poslov po celom Manassesovi, aj ten sa zoradil za ním. Poslov rozoslal aj k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalimu a oni mu vyšli v ústrety.
36
Gedeon povedal Bohu: "Ak naozaj chceš mojou rukou zachrániť Izrael, ako si povedal,
37
pozri, kladiem ovčie rúno vonku na humno: ak bude rosa len na rúne a zem dookola zostane suchá, vtedy poznám, že vyslobodíš Izrael mojou rukou, ako si povedal."
38
A stalo sa tak. Na druhý deň Gedeon včasráno vstal, stlačil rúno a vyžmýkal z neho plnú misu vody.
39
Nato Gedeon povedal Bohu: "Nenahnevaj sa na mňa, keď ešte raz prehovorím. Dovoľ mi, aby som ešte raz urobil skúšku s rúnom. Nech zostane iba rúno suché a na zemi dookola nech je rosa."
40
A Boh tak v tú noc urobil: iba rúno zostalo suché a na celej zemi dookola bola rosa.
Sudcovia 6:1
Sudcovia 6:2
Sudcovia 6:3
Sudcovia 6:4
Sudcovia 6:5
Sudcovia 6:6
Sudcovia 6:7
Sudcovia 6:8
Sudcovia 6:9
Sudcovia 6:10
Sudcovia 6:11
Sudcovia 6:12
Sudcovia 6:13
Sudcovia 6:14
Sudcovia 6:15
Sudcovia 6:16
Sudcovia 6:17
Sudcovia 6:18
Sudcovia 6:19
Sudcovia 6:20
Sudcovia 6:21
Sudcovia 6:22
Sudcovia 6:23
Sudcovia 6:24
Sudcovia 6:25
Sudcovia 6:26
Sudcovia 6:27
Sudcovia 6:28
Sudcovia 6:29
Sudcovia 6:30
Sudcovia 6:31
Sudcovia 6:32
Sudcovia 6:33
Sudcovia 6:34
Sudcovia 6:35
Sudcovia 6:36
Sudcovia 6:37
Sudcovia 6:38
Sudcovia 6:39
Sudcovia 6:40
Sudcovia 1 / న్యా 1
Sudcovia 2 / న్యా 2
Sudcovia 3 / న్యా 3
Sudcovia 4 / న్యా 4
Sudcovia 5 / న్యా 5
Sudcovia 6 / న్యా 6
Sudcovia 7 / న్యా 7
Sudcovia 8 / న్యా 8
Sudcovia 9 / న్యా 9
Sudcovia 10 / న్యా 10
Sudcovia 11 / న్యా 11
Sudcovia 12 / న్యా 12
Sudcovia 13 / న్యా 13
Sudcovia 14 / న్యా 14
Sudcovia 15 / న్యా 15
Sudcovia 16 / న్యా 16
Sudcovia 17 / న్యా 17
Sudcovia 18 / న్యా 18
Sudcovia 19 / న్యా 19
Sudcovia 20 / న్యా 20
Sudcovia 21 / న్యా 21