A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 4

1
Po Ehudovej smrti Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach.
2
Preto ich Jahve vydal do rúk kanaánskeho kráľa Jabina, ktorý panoval v Chacore. Veliteľom jeho vojska bol Sisera, ktorý býval v Charošet-Gojime.
3
Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu, lebo Jabin mal deväťsto železných vozov a už dvadsať rokov tvrdo utláčal Izraelcov.
4
V tom čase súdila Izrael Lapidotova žena, prorokyňa Debora.
5
Zasadala pod Deborinou palmou medzi Ramou a Bet-Elom v Efraimskom pohorí a Izraelci prichádzali k nej, aby ich súdila.
6
Poslala po Baraka, Abinoamovho syna, z Kedeš-Neftali a povedala mu: "Či ti Jahve, Boh Izraela, nerozkázal: ‚Choď, tiahni na vrch Tabor a vezmi so sebou desaťtisíc mužov z Neftaliho synov a zo Zabulonových synov?
7
Privábim k tebe k potoku Kišon Siseru, veliteľa Jabinovho vojska, s jeho vozmi a s jeho vojskom a vydám ti ho do rúk.‘"
8
Barak jej odpovedal: "Ak ty ideš so mnou, pôjdem, ale ak ty nejdeš so mnou, nepôjdem, lebo neviem, v ktorý deň mi Jahveho anjel dá úspech."
9
Povedala mu: "Dobre, pôjdem s tebou, ale sláva tejto výpravy, ktorú podnikáš, nepripadne tebe, lebo Jahve vydá Siseru do rúk ženy." Potom Debora vstala a išla s Barakom do Kedeša.
10
Barak zvolal Zabulona a Neftaliho do Kedeša. Desaťtisíc mužov ho nasledovalo a Debora išla s ním.
11
Kenijec Cheber sa oddelil od Kainovho kmeňa a od rodu synov Mojžišovho tesťa Chobaba a rozložil si stan pri dube v Saananime pri Kedeši.
12
Siserovi oznámili, že Barak, Abinoamov syn, vystúpil na horu Tabor.
13
Sisera zvolal všetky vozy, deväťsto železných vozov a všetko vojsko, ktoré mal, z Charošet-Gojimu k potoku Kišon.
14
Debora povedala Barakovi: "Vstaň! Lebo toto je deň, v ktorom ti Jahve vydal Siseru do rúk. Áno! Či sám Jahve nejde pred tebou?" Barak zostúpil z hory Tabor a desaťtisíc mužov za ním.
15
Jahve postihol Siseru, všetky jeho vozy a celé jeho vojsko panickou hrôzou pred Barakom. Sisera zoskočil z voza a utekal peši.
16
Barak prenasledoval vozy a vojsko až do Charošet-Gojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostrím meča; ani jeden muž nezostal nažive.
17
Medzitým Sisera utekal peši smerom k stanu Jael, ženy Kenijca Chebera, lebo medzi chacorským kráľom Jabinom a domom Kenijcu Chebera panoval mier.
18
Jael vyšla Siserovi v ústrety a povedala mu: "Zastav sa u mňa, môj pane, zastav sa u mňa, neboj sa!" On sa zastavil u nej v stane a ona ho zakryla pokrovcom.
19
Povedal jej: "Daj mi napiť trochu vody, prosím ťa, lebo som smädný." Otvorila kožený mech s mliekom, dala mu napiť a znova ho prikryla.
20
Povedal jej: "Postav sa ku vchodu do stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa: ‚Je tu nejaký muž?‘ Odpovedz: ‚Nie.‘"
21
Ale Jael, Cheberova žena, vzala stanový kolík, chytila do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže sa zabodol do zeme. Spal tvrdým spánkom, únavou vyčerpaný, a tak zomrel.
22
A tu sa zrazu objavil Barak, prenasledujúci Siseru. Jael mu vyšla naproti a povedala mu: "Poď, ukážem ti človeka, ktorého hľadáš." Vošiel k nej a tam ležal Sisera mŕtvy, s kolíkom v sluchách.
23
Tak Boh v ten deň pokoril kanaánskeho kráľa Jabina pred Izraelcami.
24
A ruka Izraelcov čoraz tvrdšie doliehala na kanaánskeho kráľa Jabina, kým Jabina, kanaánskeho kráľa, celkom nezničili.
Sudcovia 4:1
Sudcovia 4:2
Sudcovia 4:3
Sudcovia 4:4
Sudcovia 4:5
Sudcovia 4:6
Sudcovia 4:7
Sudcovia 4:8
Sudcovia 4:9
Sudcovia 4:10
Sudcovia 4:11
Sudcovia 4:12
Sudcovia 4:13
Sudcovia 4:14
Sudcovia 4:15
Sudcovia 4:16
Sudcovia 4:17
Sudcovia 4:18
Sudcovia 4:19
Sudcovia 4:20
Sudcovia 4:21
Sudcovia 4:22
Sudcovia 4:23
Sudcovia 4:24
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21