A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 2

1
Jahveho anjel vystúpil z Gilgalu do Bet-Elue a povedal: "Vyviedol som vás z Egypta a priviedol do tejto zeme, ktorú som prísahou sľúbil vašim otcom. Povedal som: "Nikdy nezruším svoju zmluvu s vami,
2
a vy zasa nebudete uzatvárať zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny a ich oltáre zbúrate!" No vy ste nepočúvli môj hlas. Čože ste to urobili?
3
Preto vám hovorím: ‚Nevyženiem tieto národy pred vami. Budú vašimi utláčateľmi a ich bohovia vám budú osídlom.‘"
4
Keď Jahveho anjel povedal tieto slová všetkým Izraelcom, ľud začal kričať a plakať.
5
Preto to miesto nazvali Bochim, "Plačúci", a priniesli tam Jahvemu obety.
6
Potom Jozue prepustil ľud a Izraelci odišli, každý do svojho dedičstva, obsadiť krajinu.
7
Ľud slúžil Jahvemu po celý čas, čo žil Jozue, a po celý život starších, čo prežili Jozueho a videli všetky veľké skutky, ktoré Jahve vykonal v prospech Izraela.
8
Jozue, syn Nunov, Jahveho služobník, zomrel vo veku stodesať rokov.
9
Pochovali ho na majetku, ktorý dostal do dedičstva v Timnat-Cherese, v Efraimskom pohorí, severne od vrchu Gaaš.
10
A keď sa celé toto pokolenie pripojilo ku svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré vôbec nepoznalo Jahveho, ani nevedelo, čo vykonal pre Izraela.
11
Vtedy Izraelci robili, čo je zlé v Jahveho očiach, a slúžili Baalom.
12
Opustili Jahveho, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egyptskej krajiny, a pridŕžali sa iných bohov, bohov okolitých národov. Klaňali sa im a hnevali Jahveho,
13
opustili Jahveho a slúžili Baalovi a Aštartám.
14
Tu vzbĺkol Jahveho hnev proti Izraelu a vydal ich plieniteľom, ktorí ich drancovali, vydal ich okolitým nepriateľom, ktorým už nemohli odolať.
15
Kedykoľvek tiahli do boja, ťažko na nich dopadla Jahveho ruka, takže nemali šťastie, ako im Jahve vyhlásil a ako im Jahve prisahal. Ich tieseň bola veľmi veľká.
16
Vtedy im Jahve vzbudzoval sudcov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk plieniteľov.
17
Lenže oni neposlúchali ani svojich sudcov, ale smilnili s inými bohmi a klaňali sa im. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, po ktorej chodili ich otcovia, poslušní Jahveho prikázaniam. Vôbec ich nenapodobňovali.
18
Kedykoľvek im Jahve vzbudil sudcu, Jahve bol so sudcom a vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov, kým sudca žil, lebo Jahve mal s nimi súcit, keď stenali pod svojimi utláčateľmi a prenasledovateľmi.
19
Ale keď sudca zomrel, znovu začínali so zvrátenosťami a robili ešte horšie ako ich otcovia, chodili za inými bohmi, uctievali si ich a vrhali sa pred nimi na zem. V ničom sa nevzdali spôsobov a zatvrdlivého správania svojich otcov.
20
Jahveho hnev vzbĺkol proti Izraelovi a on povedal: "Pretože tento ľud prestúpil zmluvu, ktorou som zaviazal ich otcov a nepočúvol môj hlas,
21
ani ja nevyženiem pred nimi ani jeden z národov, ktoré Jozue zanechal, keď zomieral,
22
a to preto, aby som nimi vyskúšal Izrael, či bude kráčať po Jahveho cestách, ako kráčali ich otcovia, alebo nie."
23
Preto Jahve ponechal tieto národy, nevyhnal ich hneď a nevydal ich Jozuemu do rúk.
Sudcovia 2:1
Sudcovia 2:2
Sudcovia 2:3
Sudcovia 2:4
Sudcovia 2:5
Sudcovia 2:6
Sudcovia 2:7
Sudcovia 2:8
Sudcovia 2:9
Sudcovia 2:10
Sudcovia 2:11
Sudcovia 2:12
Sudcovia 2:13
Sudcovia 2:14
Sudcovia 2:15
Sudcovia 2:16
Sudcovia 2:17
Sudcovia 2:18
Sudcovia 2:19
Sudcovia 2:20
Sudcovia 2:21
Sudcovia 2:22
Sudcovia 2:23
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21